แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Rewards ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประกาศผลรางวัล TQM
TQM Rewards มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใดก้ได้ โดยชำระเบี้ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท รวม 70 รางวัล/เดือน 
ลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี กว่า 700 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 พร้อมประกาศผลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือนผ่านทาง www.tqm.co.th และแอปพลิเคชั่น TQM24 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 
คุณสุดาวรรณ์ นิรันทร์เรือง
คุณศิรินภา กุลกานนท์
คุณนิตยา เชาวริต
คุณคณาวุฒิ ถฆัส
คุณกิตติพันธ์ ซันดู
คุณนิดา วรรณศิริ
คุณสมจิตร ชนาสัตยาคุณ
คุณศิริพร นามิเอะ
คุณณพวัฒน์ รอดสูง
คุณทิม เณรจิบ
คุณแก้วใจ ธรรมชาติ
คุณนพปฏล ทิพระสอน
คุณวรวรรณ พงษ์ประดิษฐ์
คุณณรุส มหัคฆพงศ์
คุณดำรงศักดิ์ พรหมจรรย์
คุณวศินี เหลืองวัฒนะพงศ์
คุณตุลยภาพ สีสิงห์
คุณสุภาภรณ์ ตุลยสุวรรณ
คุณปรุฬฤทธิ์ ราชขัติ
คุณนาม แหยมมี
คุณชัยยุทธ กลนาม
คุณบุญเกื้อ ทรัพย์ธำรงค์
คุณสวาท หอมไสย
คุณบุญกุล วัฒนธรนันท์
คุณณัฐฐิยา จารุสมบัติ
คุณสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
คุณนงนุช พิมสอน
คุณสมพร สนิทพจน์
คุณประไพ วัฒนไกร 
คุณณฤดี ศิริตันหยง
คุณณัชชารีย์ ศิวํมน์คุณกิตติ
คุณมนตรี วรรณภักดี
คุณศิริอามร เพ็ชรอาวุธ
คุณชูทรัพย์ สิงขรอาจ
คุณภัคณัฏฐ์ รัตนาชัยโรจน์
คุณอรวรรณ โพธิ์อาษา
คุณมาวิณีย์ ประชุมชน
คุณประพันธ์ ขาวสะอาด
คุณถวิล สีแตง
คุณสุวิจักขณ์ เกียรติสฤษฏ์
คุณทองมาก เมากระโทก
คุณฉันทนา เต็มรักษ์
คุณสวาย เรืองศาล
คุณจินตนา พูลมา
คุณลำพอง ศรีพรหม
คุณสมเกียรติ อินทรคำ
คุณไฉไล พรมสิทธิ์
คุณฤดีภรณ์ ศิริรึก
คุณจันทร์พิมพ์ จันทรากุล
คุณอนุตา ชื่นโพธิ์
คุณสุพัตรา บานพับ
คุณชูชื่น บุตรฉิม
คุณยุทธนา บาการี
คุณวิศวะ แม้นประโคน
คุณอาพัทธ์ อุ่นบ้าน
คุณฐนิตา วิสูตรศักดิ์
คุณจุรีพร เอื้อยกระโทก
คุณสุทธิกานต์ มาธูป
คุณกัญญา ปริมาตร
คุณอังคณา ภูวะทิศ
คุณเกศแก้ว เชื้อกลิ่น
คุณสุวิช รัตนประภา
คุณพัชรกร สิงห์เงิน
คุณอนุวัฒน์ สหัสสพาศน์
คุณนิรมล นาใจคง
คุณทวีวิทย์ บุญญานันต์
คุณลินจง อุ่นลาวรรณ
คุณสุนทร กสิมาตร์
คุณสุมาลี เนาว์หนองจอก
คุณศักดิ์พงพันท์ จำเนียรกูล
 

 

ผลรางวัลย้อนหลัง