ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค้นหาประกันรถยนต์ชั้น 1

กรอกข้อมูลรถยนต์ เพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันชั้น 1 ซึ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทย ประกันภัยประเภท 1 นี้คุ้มครองความเสียหาย ต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันและคู่กรณี ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตฐานโรงงาน

โปรโมชั่นประกันรถยนต์		
		กลับด้านบน