ฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สิทธิประโยชน์ของแฟมิลี่คลับ

สมาชิก TQM Family Club

TQM Family Club .....คลับสำหรับคนรักประกัน

สิทธิประโยชน์สมาชิก

 • รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตลอดจนรายการสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจจากทางบริษัท

 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุนประกัน 50,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน รับประกันโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย

 • รับสิทธิ์ลุ้นรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J มูลค่า 529,000 จำนวน 1 รางวัล และลุ้นรางวัลรายเดือน เช่น ทองคำ บัตรกำนัล และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 5,000 รางวัล มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

กติกาและขั้นตอนการร่วมสนุก

 • กรอกรายละเอียดในการสมัครสมาชิก TQM Family Club ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข เพื่อประโยชน์ในการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ในการลุ้นรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ กว่า 5,000 รางวัล มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

 • กำหนดการจับรางวัลรายเดือน เช่น ทองคำ , บัตรกำนัลเงินสด, เครื่องดูดฝุ่น, เกจวัดลมยาง และเสื้อยืดทีคิวเอ็ม ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และรางวัลรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร 02-119-8888 หรือโทร 1737 ในวันที่บริษัทฯ ได้ทำการนัดหมายเพื่อรับของรางวัล หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของโครงการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ ยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 • ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี, ค่าประกัน, ค่าทำพรบ, ค่าจดทะเบียน, ค่ามัดจำป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว

 • พนักงานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้, คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด