ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
สมพร
นวนประโคน
2
คุณ
ณรงค์
มวลมะ
3
คุณ
โอภาส
แก้วมงคลชัย
4
คุณ
ธัญรัตน์
ศรีเพชร
5
คุณ
กันยารัตน์
หวังแลกกลาง
6
คุณ
กฤษดาพร
สีสงเปลือย
7
คุณ
ปริวัตร
อำนวยพล
8
คุณ
รัชพล
แซ่ไหว
9
คุณ
พัฒนายุทธ
ภูมูลนา
10
คุณ
นิทัศน์
บดีรัฐ

ผลรางวัลย้อนหลัง