ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
มาลี
ทองสุข
2
คุณ
สมาน
สังเนตร
3
คุณ
สุเพียบ
พะเนตรรัมย์
4
คุณ
ศิริ
อินจันทร์
5
คุณ
บุญมี
ฉลองธรรม
6
คุณ
จุฑามาศ
ทองเกิด
7
คุณ
วาสนา
อ่อนสา
8
คุณ
พัชนิดา
โวเบ้า
9
คุณ
สันติสุข
ยิ้มวัลย์
10
คุณ
ธัชชัย
มหาภูมิ

ผลรางวัลย้อนหลัง