ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ลุ้นทริปวัดท่าซุง ชวนล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี


1 คุณ กนกแก้ว ชมมิน
2 คุณ กมลชนก ชัยทอง
3 คุณ กมลวรรณ บัวทองคำ
4 คุณ กฤษนนท์ พรมตัน
5 คุณ กวินนาถ ฝอยเพ็ชร
6 คุณ กัญจนา ธรรมาสาชาติ
7 คุณ การุญ การเจริญ
8 คุณ กิตติพงษ์ ยอดยา
9 คุณ เกียรติศักดิ์ อารีย์ชน
10 คุณ จุติพร ศรีคำพร
11 คุณ ชวพร เชาวรอมรชัย
12 คุณ ชวลิต พุธเจริญ
13 คุณ ช่อลดา แก้ววงษา
14 คุณ ชัยณรงค์ ศรีแสวง
15 คุณ ชัยยุทธ กลนาม
16 คุณ ชัยวัฒน์ บุญวิภาส
17 คุณ ณรงค์จิตนอก จิตนอก
18 คุณ ณฤชล แสนแก้ว
19 คุณ ณัฐวุฒิ อยู่ภักดี
20 คุณ ดำรง ยั่งยืน
21 คุณ ดิเรกฤทธิ์ นาเหล็ก
22 คุณ เดชชัย มีผดุง
23 คุณ ธัธวรรณ ลือไวย
24 คุณ ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย
25 คุณ ธาวินี เย็นวัฒนา
26 คุณ นาตยา ถาปนะกุล
27 คุณ นำชัย กิตติจารุวัตร
28 คุณ บัญชา เสรีสิริรกษ์
29 คุณ บุญส่ง ตั้งวัฒนศิริกุล
30 คุณ ประกิจ ไกรกวิน
31 คุณ ประดิษฐ แสงคำ
32 คุณ ประนอม เนื่องจำนงค์
33 คุณ ปรีชา พรกิตติธีรกุล
34 คุณ ปวีณา เจริญพงษ์
35 คุณ ปัญญา แย้มโอษฐ์
36 คุณ ปิยะนุช นาวีนวคุณ
37 คุณ พจน์ ตั้งกีรติกุล
38 คุณ พรพรรณ สัจจะมานะเจริญ
39 คุณ พัชรี เลิศพรเกษม
40 คุณ พัฒนศักดิ์ จิตต์จารึก
41 คุณ พิษณุ วัฒนจินดา
42 คุณ ไพฑรูย์ อารัมภรัตน์
43 คุณ ภาณุพงศ์ วีระพัฒนคุปต์
44 คุณ ภูรินันท์ เมธีนันท์
45 คุณ มาลี อินทจันทร
46 คุณ รมณีย์ ทองประไพ
47 คุณ รำเพย หลิวปลอด
48 คุณ รุ่งระวี เหมือนมนัส
49 คุณ วนารัตน์ สิทธิเดช
50 คุณ วนิดา ศรีสุขสันต์
51 คุณ วสันต์ สง่างาม
52 คุณ วัชรินทร์ หงส์สุวรรณกุล
53 คุณ วันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
54 คุณ วันทิพย์ สิทธิอลังกานนท์
55 คุณ วิษณุพร อรุณลักษณ์
56 คุณ วีรชัย วงศ์วีรพัฒนากุล
57 คุณ วีรชัย วงศ์วีรพัฒนากุล
58 คุณ ศราวุฒิ ช่วยบุญ
59 คุณ ศราวุธ ภูริศิวารักษ์
60 คุณ ศิริโรจน์ องค์มหัทมงคล
61 คุณ ศุภนิดา ปันยารชุน
62 คุณ ศุากานต์ โชติทอง
63 คุณ สเน่ห์ วงษ์อุ้ย
64 คุณ สมใจ แน่นอุดร
65 คุณ สมบัติ โตมะ
66 คุณ สมภพ ทองปุ๋ย
67 คุณ สลักจิต พงศ์คณิตานนท์
68 คุณ สายสุดา ชมจินดา
69 คุณ สิงหา จันทร์โหนง
70 คุณ สุกานดา สุรวโณบล
71 คุณ สุพจน์ คำวงศ์
72 คุณ สุพจน์ คลานกระโทก
73 คุณ สุภชาดา ภูคชสถิตย์
74 คุณ สุวัฒน์ หาญกมลศิริ
75 คุณ สุวิจักขณ์ สง่าสมสุวรรณ
76 คุณ เสาวณีย์ ขุนสุข
77 คุณ แสงเพียร น้อยปุก
78 คุณ อนันต์ เชื้อสุพรรณ
79 คุณ อโนทัย สวัสดี
80 คุณ อภิชาติ อัครวิพุธ
81 คุณ อภิโชค ถาวรรุ่งวรา
82 คุณ อรทัย แน่นอุดร
83 คุณ อิศรา บูชาบุญ
84 คุณ อุบล ปัญสุวรรณ์
85 คุณ เอกชัย ตรีสิทธิ์
86 คุณ Sakagasem Thungthong

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนเมษายน 2560


1
คุณ
ทัตเทพ
ควรคิด
2
คุณ
วราภรณ์
ละมุน
3
คุณ
วรรณวิมล
ทุมมี
4
คุณ
สุรีย์พร
มะลิพวง
5
คุณ
ชาญ
พิทักษ์เตชะกุล
6
คุณ
สุรัตน์
ธูปทอง
7
คุณ
นันทิภัส
เมืองมา
8
คุณ
สุภาพร
อุบบัว
9
คุณ
เพลิน
เผ่าต๊ะใจ
10
คุณ
นรินทร
คงศรีลัง

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน