ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนขึ้นรถต่อเรื่อไปวังต่อวัด เยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กชมน มณีพงษ์สวัสดิ์
2 คุณ กิจจา ตันติมงคล
3 คุณ โกวิท ทรัพย์ทวีอนันต์
4 คุณ จินตนา สุทวีทรัพย์
5 คุณ จิรันธนิน เภารอด
6 คุณ จุฑารัตน์ เตียวนิช
7 คุณ จุติพร ศรีคำพร
8 คุณ ชัยพร เหล่าเกรียงไกร
9 คุณ ชูศักดิ์ สีลพัทธ์กุล
10 คุณ ณัชชา คุณวรานนท์
11 คุณ ณัฐญาดา ชัยศิริ
12 คุณ ทวีเกียรติ จิตรประทักษ์
13 คุณ ทองมา แต่งสกุล
14 คุณ ธงธร ลี้สุวรรณ
15 คุณ ธวัชชัย พฤกษาเกษมสุข
16 คุณ นภัสสร มีศร
17 คุณ นภาพร รัตนนิล
18 คุณ นวลจันทร์ ศิลากุล
19 คุณ นวลจิตร ปิยะโรจนานุกูล
20 คุณ นันทลักษณ์ เพ็ชรศรี
21 คุณ ปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง
22 คุณ เปรมจิต แย้มแฟง
23 คุณ ผ่องศรี เดชพุ่ม
24 คุณ พรรษา เสณีตันติกุล
25 คุณ พิทักษ์ สุมงคลธนกุล
26 คุณ ไพลิน แข็งขัน
27 คุณ ภัทรพณ ติดตารัมย์
28 คุณ มัณฑนา บุญเกิด
29 คุณ เมธาสิทธิ์ บำรุงธรรม
30 คุณ รัชนี สุวรรณปากแพรก
31 คุณ ราตรี เทียนทอง
32 คุณ รุ่งรัตน์ จตุวัฒน์
33 คุณ ลลิตา ศรีนรินทรานนท์
34 คุณ วรุณรัตน์ บุญมาก
35 คุณ วันชัย วศินสังวร
36 คุณ วัลยา เภาชิต
37 คุณ ศุภชัย เตชะวนนท์
38 คุณ สมพิศ พลอินทร์
39 คุณ สมศักดิ์ จรรยาพัฒนานุกูล
40 คุณ สมศักดิ์ พุฒซ้อน
41 คุณ สุจินต์ นาทอง
42 คุณ สุธรรม วีระมงคลกุล
43 คุณ สุรชัย ไวทยะวิญญู
44 คุณ อนันต์ มิตรคุณ
45 คุณ อมรรัตน์ คล้ายแก้ว
46 คุณ อ้อยใจ ระวังภัย
47 คุณ อังคณา เกตุพรม
48 คุณ อาริสา เพ็ญศรี
49 คุณ อินทิรา วงศ์ประสิทธิ์ศรี
50 คุณ กาญจนา พิราณรัมย์
51 คุณ พรทิพย์ ขันติไพศาลสกุล
52 คุณ รังสรรค์ บรรลุปฎิภาณ
53 คุณ วรพงษ์ วังสินธ์สุขสท
54 คุณ วรรณพร สินสอด
55 คุณ สุดธิดา สุดใจธรรม
56 คุณ ขวัญจิต โสมกุส
57 คุณ คณานนท์ ชัยมาลา
58 คุณ นุชจริน ยืนยง
59 คุณ มนัชญา ศิริเทศ
60 คุณ อนงค์ อำภา

ประกาศ ณ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนมีนาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ประยูร
หอมพรมมา
2
คุณ
พัชรพล
มาเยอะ
3
คุณ
พิสิทธิ์
อุ่นประดิษฐ
4
คุณ
อมร
เรเรือง
5
คุณ
จิรวัฒน์
มะกรวัฒนะ
6
คุณ
มารุต
ศรีเพ็ช
7
คุณ
ทิวาพร
คำปัญญา
8
คุณ
อดุลย์เดช
สุทธเขต
9
คุณ
จินตหรา
โพธิ์สีดา
10
คุณ
สันทนา
สีเลา

ผลรางวัลย้อนหลัง