ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนทำความดีพัฒนาโรงเรียน สัมผัสท้องทุ่งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี


1 คุณ กนกวรรณ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
2 คุณ กิตต์ กิจนิธิกุล
3 คุณ กุณฑีรา เลิศพิรุณ
4 คุณ เขมภร ธีรธรดำรงเดช
5 คุณ คมศักดิ์ แสงสุวรรณศรี
6 คุณ เครือฟ้า สุกใส
7 คุณ จันทิมา ว่องกสิกร
8 คุณ จาตุรงค์ นครพัฒน์
9 คุณ จิตพิสุทธิ์ อริยะศิริกุล
10 คุณ จินดา ธีระจารุวรรณ
11 คุณ จุฑามาศ ร่มส้มซ่า
12 คุณ ฉวีวรรณ ลิมป์ธัญรัตน์
13 คุณ ฉัตรชัย แก้วชัย
14 คุณ ชาญชัย หิรัญลาภ
15 คุณ ชนิดา แสงทองศรีกมล
16 คุณ ชวนพิศ ภู่ตระกูล
17 คุณ ช่อมาลี ทิพย์อุตร์
18 คุณ ชัยณรงค์ ศรีแสวง
19 คุณ ชัยณรงค์ รัตนคงทน
20 คุณ ชินวร ประสาร
21 คุณ ชินวัฒน์ สอนทิพย์
22 คุณ เชฐวรรษ เมืองฮาม
23 คุณ ฐานิตา ปรัญญาภิมุข
24 คุณ ฐิตินันท์ จันทร
25 คุณ ณฤชล แสนแก้ว
26 คุณ ดวงดาว เติบจันทึก
27 คุณ ดำรง ยั่งยืน
28 คุณ ทวีเกียรติ จิตรประทักษ์
29 คุณ ธนาภรณ์ เที่ยงธรรม
30 คุณ ธันยพร ตันติ์ดนัย
31 คุณ ธิดารัตน์ ศรีรัตนมงคล
32 คุณ นงลักษณ์ นิงสานนท์
33 คุณ นฤมล กันทะนัน
34 คุณ นัทธีรา ลออวงศ์วิรุฬห์
35 คุณ นิจฉรา เครือแปง
36 คุณ บัญชา เสรีสิริรักษ์
37 คุณ บุญญฤทธิ์ มหาคุณ
38 คุณ ประจักษ์ สมลา
39 คุณ ประมาภรณ์ ศรีโสภา
40 คุณ ประยงค์ ทิพย์ทอง
41 คุณ ปวีนา รื่นเรณู
42 คุณ ปัทมา แหล่งสท้าน
43 คุณ พรพงษ์ พรหมบุบผา
44 คุณ พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล
45 คุณ พัฒนศักดิ์ จิตต์จารึก
46 คุณ พิมลพรรณ พันธุ์ใย
47 คุณ ไพโรจน์ เอี่ยวอุดมสิน
48 คุณ ภัสสรา รอบคอบ
49 คุณ มณฑาทิพย์ หลีสกุล
50 คุณ มยุรี ร่วมไชย
51 คุณ ยุทธชัย สมสุข
52 คุณ รจรินทร์ ประเสริฐพรศักดิ์
53 คุณ รุ่งทิวา จีระเรืองรัตนา
54 คุณ วรญา กาเหว่าพรกุล
55 คุณ วรินทร กันเอี่ยม
56 คุณ วัชรพงศ์ ดีคะสัมพันธ์
57 คุณ วาสนา ลาสาตร์
58 คุณ วิชุดา แต้สมบูรณ์
59 คุณ วิเชียร อภาสุทธิลักษณ์
60 คุณ วิบูลย์ศิริ พลายงาม
61 คุณ ศรัณยา ฉลวยศรี
62 คุณ ศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์
63 คุณ สมเกียรติ บูรณะชาคร
64 คุณ สมใจ พรจรูญ
65 คุณ สมบัติ มาสูงเนิน
66 คุณ สมบูรณ์ พรถิระมงคล
67 คุณ สมบูรณ์ เทียนธวัช
68 คุณ สมพล ว่องวิวัฒน์กุล
69 คุณ สมภพ วิริยวิทยาวงศ์
70 คุณ สมมุทร หวังเจริญ
71 คุณ สมสุข ศิริพัฒนานันทกูร
72 คุณ สายใจ อินทร์ฤทธิ์
73 คุณ สำเนียง ศิกุล
74 คุณ สิภัทร ศรีธวัชพงศ์
75 คุณ สุกัญญา วัฒวิจิตรกุล
76 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ
77 คุณ สุนันทา สุขประเสริฐ
78 คุณ สุนิสา วีรธรรมสว่าง
79 คุณ สุรัสวดี โปสินธุ์
80 คุณ อภิโชค ถาวรรุ่งวรา
81 คุณ อัจฉรีย์ สุวรรณชื่น
82 คุณ อาภัสรา เผ่าพงษ์คล้าย
83 คุณ อุสา ขุนแก้ว

Update 19/7/17 16.58 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนกรกฎาคม 2560


1
คุณ
สามารถ
เพชรล้ำ
2
คุณ
นัทวุฒิ
ทิพนันท์
3
คุณ
สุรีย์รัตน์
มาสุ่ม
4
คุณ
เขมจิรา
อ่อนสำราญ
5
คุณ
สายันต์
เพียรธานี
6
คุณ
สุชีรา
คำพันธ์
7
คุณ
ธีรวัฒน์
รอดคล้ายขลิบ
8
คุณ
เทวมิตร
วิธุรัตน์
9
คุณ
วัชราพร
ทวนสุวรรณ
10
คุณ
พิมล
ช่วยบำรุง

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน