ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม โครงการ TQM Motor for Lady 2018


รางวัลแหวนเพชรมูลค่า 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

1 คุณ เอมอร อินทรัตน์

รางวัลสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 220,000 บาท

1 คุณ ปรินทร เขียวพันธ์
2 คุณ วิจิตรา ใจแก้ว
3 คุณ วันธนา สังข์ทอง
4 คุณ วิจิตรา โรจน์สิริสถิตย์
5 คุณ วิริยา บุญมาเลิศ
6 คุณ บุญเลิศ แก้วอร่ามศรี
7 คุณ จุไรพร อินทรพานิชย์
8 คุณ กุลรณัฐหิรัญ ทรงนิสัย
9 คุณ ณัฐกฤตา เตชนันท์
10 คุณ วิลาสินี วัฒนมงคล

หมายเหตุ

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

2.หลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้วผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลและส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ยังคงสถานะลูกค้า ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการได้

5.พนักงานบริษัท TQM รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการครั้งนี้ พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้ 

6.กำหนดพิธีมอบรางวัลโครงการ Motor for lady 2018 จะจัดขึ้นภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด**

***ติดต่อรับของรางวัลและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-150-8888 ต่อ 5244 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม บอกต่อสิ่งดีๆทีคิวเอ็ม ก้าวสู่ปีที่ 65 แจกใหญ่ แจกจริง ลุ้นของรางวัลX2 ประจำเดือน มิถุนายน 2561


ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club สมาชิกใหม่
1 คุณ วรายุทธ์ ศรีสมบัติขจร 1 คุณ จงรัก ศรีสมบัติขจร
2 คุณ สุกิจ สาระการ 2 คุณ เสาร์ สาระการ
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ จำนวน 50 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club สมาชิกใหม่
1 คุณ สุรเชษฐ วรพงษ์ 1 คุณ สุ วรพงษ์
2 คุณ นิชาภา กระจายศรี 2 คุณ ชาคริต จันทร์งาน
3 คุณ ถาวร วงศ์บัณฑิต 3 คุณ กาญจนา กาละพงษ์
4 คุณ พีระยุทธ ทอนราช 4 คุณ ณัฐธนภรณ์ ดวงมาลา
5 คุณ จะโลม สาเจริญ 5 คุณ เพชร สาเจริญ
6 คุณ จินตนา ศรีสูงเนิน 6 คุณ ศศิพร ขาซ้าย
7 คุณ พัฒนพงษ์ มีประเทศ 7 คุณ กรรณิกา พินศรี
8 คุณ พัฒนพงษ์ มีประเทศ 8 คุณ พรทวี แพงหล่า
9 คุณ ดิเรก แก้วเพชร 9 คุณ ดิเรก แก้วเพชร
10 คุณ นพรัตน์ พันธิไกร 10 คุณ วิชัย ชินรัตน์
11 คุณ ลิตา เกียรติธงชัย 11 คุณ อุไรวรรณ สาระแสน
12 คุณ แดน กิมศรี 12 คุณ พรททิพย์ กิมศรี
13 คุณ วิภาวรรณ์ วงศ์ภักดี 13 คุณ รัศมี บุญทวี
14 คุณ รามมาศ เถาโพธิ์ 14 คุณ ธีรญา สมบรูณ์
15 คุณ ไพรินทร์ เชิญชม 15 คุณ จำเริญ สุขแสวง
16 คุณ สุเทพ บุญเสริม 16 คุณ ชฏาพร สังข์ขาว
17 คุณ จักรพันธ์ สุกนต์ธีธนกฤต 17 คุณ สุเทพ พานิช
18 คุณ จินดา อินทรประเสริฐ 18 คุณ จิรภัทรา อรชร
19 คุณ สุภาพ สุดสวาท 19 คุณ มานพ แก้วกำเนิด
20 คุณ บุญขึ้น จันทสิงห์ 20 คุณ เสมือน กาลไชย
21 คุณ เกษร ศรีบุรินทร์ 21 คุณ ชญาณิศา ประสมคำ
22 คุณ คมกริช ภาสดา 22 คุณ ชิสภา จิระวงค์ประภา
23 คุณ อิงอร สืบวิเศษ 23 คุณ วิชณาพร สือวิเศษ
24 คุณ เกษร ศรีบุรินทร์ 24 คุณ โสดีดา อิ่มกระสั่ง
25 คุณ เอี่ยม ฉะเชนรัมย์ 25 คุณ กิตติพงษ์ พลรักษ์
26 คุณ สุพล บุตรสีตะราช 26 คุณ รัศมี บุตรสีตะราช
27 คุณ รุ้งนที กัดโชติ 27 คุณ สุพจน์ สุยะลังถา
28 คุณ มนัส ภูมิสุวรรณ์ 28 คุณ ไพศาล ศิริมากุล
29 คุณ อมร ศรีสรนัย 29 คุณ สุริยา ศรีสรนัย
30 คุณ ภูลิตา หงษ์ทอง 30 คุณ ณัฐกร อู่โชติ
31 คุณ วาสนา มั่นสตรี 31 คุณ พรีไพสน ตรีอุทัย
32 คุณ รักไทย บุญศรี 32 คุณ ธนวรรศ สายบัว
33 คุณ วิภา สีนาลแก้ว 33 คุณ ประฟฤทธิ์ ยูกนันต์
34 คุณ นิยม หาศรี 34 คุณ จำลอง หาศรี
35 คุณ ชาญวิทย์ อินทะวงศ์ 35 คุณ ญัชชา ปาลอภิไตร
36 คุณ พิงนรา หอมกระโทก 36 คุณ นิรุต เผือกกล่อม
37 คุณ เสาวรส กาวิระเดช 37 คุณ บุญอินทร์ สิงห์แสน
38 คุณ บังเอิญ กลางอรัญ 38 คุณ ไข่มุก กลางอรัญ
39 คุณ ศักดิ์ กันทะหล้า 39 คุณ จันทร์โสม กันทะหล้า
40 คุณ วาสนา พวงมณี 40 คุณ ณภัทร พวงมณี
41 คุณ สมพงษ์ กล่อมแก้ว 41 คุณ น้ำฝน บูชาบุญ
42 คุณ สุกิจ สาระการ 42 คุณ เพ็ญพิมล พัฒนโชติพงศ์
43 คุณ จรัสศรี กุภาพันธ์ 43 คุณ ประเทือง วินทะไชย
44 คุณ ปริยากร ศิลปสมบรูณ 44 คุณ จิราพรรณ คนมั่น
45 คุณ กิตติพงษ์ ละอองสกุล 45 คุณ กฤชชลัช พรพจนานันท์
46 คุณ ชลิดา แย้มไสว 46 คุณ ฉลวย จิตภักดี
47 คุณ เอกรัตน์ หอมวงศ์ 47 คุณ อลิตา หาคำทอง
48 คุณ อภิชาดา อ่วมทัย 48 คุณ จุฬารัตน์ ศุกธวงค์
49 คุณ ทักษิณ พองประดิษฐ์ 49 คุณ ขวัญใจ อินเมืองแตง
50 คุณ ชาติชาย เดชเกิด 50 คุณ สุขสันต์ นาคแก้ว
เสื้อยืด TQM มูลค่า จำนวน 120 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club สมาชิกใหม่
1 คุณ มลิวัน ทุมลา 1 คุณ ณัฐลภัส สัทธีสาร
2 คุณ อนันต์ ทองดอกเถื่อน 2 คุณ พิษณุ ศรีดชไกร
3 คุณ กานดา พรมเกตุ 3 คุณ วรรณภา มุตรดี
4 คุณ วันรบ สินโคกสุก 4 คุณ ปรีขชา ชัยศรีรัมย์
5 คุณ ธีรหงษ์ รุ่งทบผาสุก 5 คุณ บุญล่วม วงษ์มั่น
6 คุณ สุวิมล เจ้าแก่นแก้ว 6 คุณ รัศมี วสุขจันทร์โท
7 คุณ สุธีพงศ์ สืบสายวอน 7 คุณ บรรจง เพือยรีวม
8 คุณ สุมิตรา นิลวงษ์ 8 คุณ ศิริลักษณ์ ไชยมั่น
9 คุณ นุชจรินทร์ จีระตะนุกูล 9 คุณ สุวิช นิลพัตฒ์
10 คุณ จำลอง หล่อเภรี 10 คุณ พรัตดา มะลิวรรณ
11 คุณ จำลอง หล่อเภรี 11 คุณ ดำรงค์ ยมทองทา
12 คุณ มัชขี แมงดี 12 คุณ ณัธพล เดชเมือง
13 คุณ พิริยะ ชุประสงค์ 13 คุณ บุญจีน ชูประสงค์
14 คุณ ขวัญใจ ไชยสิน 14 คุณ คมสันต์ สุดจิตร์
15 คุณ สุนันที พรรณจันทับ 15 คุณ เยาวลักษณ์ จิตจักร
16 คุณ วรินทรี เคาศิริวงศ์ 16 คุณ รัตนา คงอยู่
17 คุณ มาตจิรา เวชพิทักษ์ 17 คุณ ปรีชา เสริมสุข
18 คุณ ปิยนุช ดาร์เนร์ 18 คุณ สมชาย บุญแสวง
19 คุณ นิชาภา หกระจายศรี 19 คุณ พัฒนา แสงแหลม
20 คุณ สมร ครองแสนเมือง 20 คุณ วราภรณ์ คลองแสนเมือง
21 คุณ นิมิดร อัคคี 21 คุณ สรรเพชร รักษา
22 คุณ ชุติกาญจน์ ศูนย์ศรี 22 คุณ พิพัทธา ศิริพันธ์
23 คุณ ธนิดา ดวงจิตร 23 คุณ กฤษฎา บูรณะวานิช
24 คุณ วรรณิภา สมุห์นวล 24 คุณ นาฎญา เกาเกลี้ยง
25 คุณ ธนิดา ดวงจิตร 25 คุณ มติ กาญจนาอลงกรณ์
26 คุณ ธนิดา ดวงจิตร 26 คุณ จันทร์เสนา วริทธิ์นันท์
27 คุณ พรทิพา วรรณสมัย 27 คุณ เอกชัย ปานเปียง
28 คุณ เกรียงศักดิ์ แสงว่าง 28 คุณ รุ่งพิรุณ แสงสว่าง
29 คุณ ปรัชญา สวรรณี 29 คุณ หนึ่งฤทัย ชื่นสุข
30 คุณ สุมนัส บาร์นิเคิล 30 คุณ ธนะกรณ์ อยู่สบาย
31 คุณ ไตรภพ พรมนัด 31 คุณ ภัชรภรต์ พรมนัด
32 คุณ ปรีชา เจริญผล 32 คุณ ปณัฐชา เจริญผล
33 คุณ สมมาศ เบ้าไธสง 33 คุณ อภิชัย ผ่องใส
34 คุณ ประคำ นันโท 34 คุณ บุญเหลือ อาญาเมือง
35 คุณ พีระยุทธ ทอนราช 35 คุณ ประดัสสร โพธ์
36 คุณ ธิดาพร สีหะวงษ์ 36 คุณ พัสตราภรณ์ เกตุพูนทอง
37 คุณ มนเตรา โมดรัตน์ 37 คุณ ปพนสรรค์ ใจคำ
38 คุณ วชิราวุธ หล้าแหล่ง 38 คุณ ปรียานุช สุนทรานิล
39 คุณ จำเรือง บัวจำ 39 คุณ ธันวา บัวจำ
40 คุณ วชิราวุธ หล้าแหล่ง 40 คุณ นฤมล โฉมงาม
41 คุณ ธิดาพร สีหะวงษ์ 41 คุณ ประสิทธิ์ บิดานารา
42 คุณ นิมิดร อัคคี 42 คุณ สรรเพชร รักษา
43 คุณ อรวรรณ อ่อนจ้อย 43 คุณ อรวรรณ อ่อนใจ
44 คุณ ประสงค์ แก้วกระจาย 44 คุณ ประสงค์ แก้วกระจาย
45 คุณ จิระศักดิ์ สีืบบุตร 45 คุณ พีรพร ชัยนาคิน
46 คุณ ธนิดา ดวงจิตร 46 คุณ อัครเดช เทียนทอง
47 คุณ โกสุม หวังสุขุม 47 คุณ ชลทิศ หวังสุขุม
48 คุณ สรธยา สุทธิ 48 คุณ จงจิตร สุทธิ
49 คุณ วิเชียร บุญฤกษ์ 49 คุณ อวยชัย บุญแสวง
50 คุณ นิยม สุ่มสม 50 คุณ อรทัย สุมสม
51 คุณ สำเนา รักษ์เกลี้ยง 51 คุณ ธีรภัทร รักษ์เกลี้ยง
52 คุณ ขวัญประชา วงค์สถิตย์ 52 คุณ จันทนา วงค์สถิต
53 คุณ พวงเพ็ญ อินยดุง 53 คุณ สุนันท์ อินผดุง
54 คุณ ดวงใจ มังโส 54 คุณ วุฒิชัย มังโส
55 คุณ ชุติมา ทองภูเบศร์ 55 คุณ พีระนันท์ ทองภูเบศร์
56 คุณ ริ แดงระยับ 56 คุณ กนกวรรณ แดงระยับ
57 คุณ สุวิทย์ เพ็งแก้ว 57 คุณ สุริติกา รัตนวงศ์
58 คุณ เยือนตนา บาดตาสาว 58 คุณ ร่มไท คะเนนอก
59 คุณ รัชนี กุมมิพักตร์ 59 คุณ ชัยรัตน์ ประกัมกลาง
60 คุณ ชด เสนีฟล 60 คุณ มานพ แสนวงทใย
61 คุณ เริงศักดิ์ดา สมองดี 61 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ สมองดี
62 คุณ บันเทิง โจณะสิทธิ์ 62 คุณ วิระนันท์ โจณะสิทธิ์
63 คุณ อุษณีย์ พัควิลัย 63 คุณ นำชัย สิงห์ทอง
64 คุณ พุฒิพงค์ บุญอ้วน 64 คุณ สายพิน บุญอ้วน
65 คุณ สมศรี วังคำลุน 65 คุณ วินัย วังคำลุน
66 คุณ อรดี เฉิดทรัพย์ 66 คุณ วุฒิชาติ เปรมผล
67 คุณ สุวิทย์ เพ็งแก้ว 67 คุณ ครมณี อินตา
68 คุณ วิสูติ โชติกลาง 68 คุณ จันจิรา แต้มโคกสูง
69 คุณ วีรพงษ์ จันทร์รัตน์ 69 คุณ สุพรรณ จันทร์รัตน์
70 คุณ จำลอง หล่อเภรี 70 คุณ ดวงชาติ ปราบภัย
71 คุณ ฐิรา กำนนท์ 71 คุณ จิน กำนนท์
72 คุณ จำลอง หล่อเภรี 72 คุณ ณัฐริณีย์ พรมเครือ
73 คุณ วิชุดา มีแสง 73 คุณ วาทินี วิภูภัญโญ
74 คุณ ภัทรพร จันทนา 74 คุณ เกศินี มลิจักร์
75 คุณ อภิชญา ผอนไธสง 75 คุณ สมหวัง แก้วนอก
76 คุณ อานนท์ ฤทธิธรรม 76 คุณ กรรณิกา คำอ่อน
77 คุณ ตอง นาลาดทา 77 คุณ คนึงนิล ประวัง
78 คุณ รัตนา สาระคำ 78 คุณ ทิพย์ฤดี อัตไพบูรณ์
79 คุณ อัจฉรา ไชยพงศ์ 79 คุณ วันชัย สมวงษ์
80 คุณ นิตยา เจะแหละหมัน 80 คุณ จันจิรา อ้นเป้า
81 คุณ รบ พลปัญญ 81 คุณ ภัยยนต์ แตงอ่อน
82 คุณ สุนทร ชัยภักดี 82 คุณ สมคิด บำรุง
83 คุณ เพียงศักดิ์ ฉวีรักษ์ 83 คุณ สวาท บูุญธิจักร
84 คุณ ทวีรัช บ้านนบ 84 คุณ พิชชาพร บ้านนบ
85 คุณ กมล ปั่นเจริญ 85 คุณ จุฑาวัฒน์ ทองอ่อน
86 คุณ อัจฉรา ไชยพงศ์ 86 คุณ อภิชาติ เทพคุ้ม
87 คุณ ประภา นกดา 87 คุณ ชิชา จิบสี
88 คุณ ภิรเดช แดงวิลัย 88 คุณ สุฤทธิ์ สมหวัง
89 คุณ กานต์สินี บุญรัตนพันธ์ 89 คุณ วิณารัตน์ สงวนจะบก
90 คุณ ธวัชชัย ขุนฤทธิ์ 90 คุณ ธำรงค์ สมศักดิ์
91 คุณ วราพร มั่นเขตวิทย์ 91 คุณ สำเนา อินทร์แก้ว
92 คุณ สมชาติ เขียวดี 92 คุณ สุดารัตน์ นาสัมกบ
93 คุณ พัณณ์ชิตา สัตระ 93 คุณ ปณชัย กอบธัญกิจ
94 คุณ เม้ง มาตุอำพันวงคร์ 94 คุณ ประกิจ ชโนวรรณ
95 คุณ บุญชิต ครชาตรี 95 คุณ ปริญญา คำเรือง
96 คุณ แก่น ป้อมจัตุรัส 96 คุณ อนุสรณ์ จะสุวรรณ
97 คุณ สมบุญ ชนะบุญ 97 คุณ มัลลิการี ทัดมาลา
98 คุณ นิชาภา กระจายศรี 98 คุณ ประภา ตันมอเชียง
99 คุณ อนุรักษ์ ศำดี 99 คุณ นัสชนก สดรศรี
100 คุณ สุณี เลเลิธ 100 คุณ สัสภา ชุนชาน
101 คุณ นิสชนัน ภัทรพงณ์ 101 คุณ กานดา เทอร์เบิ้ล
102 คุณ สุภัทรา โพธ์เหล้า 102 คุณ กฤช โพธิหล้า
103 คุณ ละมัย กาสิน 103 คุณ ดวงใจ กาสิน
104 คุณ ฉวีวรรณ ห่วงทรัพย์ 104 คุณ ชาญ ใบแสง
105 คุณ มังกรทอง นัตาพงศ์ 105 คุณ สมมาตร ห้วยลึก
106 คุณ พิพัฒน์ พงษ์ไทย 106 คุณ สำรี พรมอ่อน
107 คุณ จรัญ นาคี 107 คุณ อนรรัตน์ เหลาไชย
108 คุณ พีระยุทธ ทอนทช 108 คุณ ณภัทร จรุงจิต
109 คุณ ยุพา แปยาว 109 คุณ นันทวัน ตาดำ
110 คุณ วุฒิชาติ เพ็งคำ 110 คุณ คาวี เพ็งคำ
111 คุณ จักรกฤษณ์ จันทร์คำ 111 คุณ พัฒพงษ์ ศรีพลัง
112 คุณ สุรศักดิ์ พืชสิงห์ 112 คุณ สูเทียร สมสุข
113 คุณ ไพศาล หัสการ 113 คุณ ชยพล จุลพงค์
114 คุณ นัยนา โชควิเศษ 114 คุณ รัชนี โชควิเศษ
115 คุณ เขียน แป้นสูงเนิน 115 คุณ เกียรติศักดิ์ หมื่นอบ
116 คุณ เข็มพร อ่อนสี 116 คุณ ภวสิษฏ์ ภูววงศ์ชัยสิน
117 คุณ นเรศ กิมจันทร์ 117 คุณ หัสนีย์ คำลอย
118 คุณ พีระยุทธ ทอนราช 118 คุณ ภัทรกร อนันตรัมพร
119 คุณ จิตตวดี บัวบาน 119 คุณ คาวี บัวบาน
120 คุณ สมหมาย ความปลงใจ 120 คุณ วัชระ สมภิพงษ์
เกจ์วัดลมยาง จำนวน 50 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club สมาชิกใหม่
1 คุณ philip joseph howard 1 คุณ พาฝัน สุกิจไพศาลวงศ์
2 คุณ สมรู้ หมูแพง 2 คุณ รกัสสา หุ่นวัน
3 คุณ ส่งเสริม สมบูรณ์ 3 คุณ แจ๋ว ป้อมยุดล
4 คุณ อุเทน ฉาวเอี่ยม 4 คุณ แอร์ วัชฤทธิ์
5 คุณ อุทัย วรสช 5 คุณ ทวี เสมอใจ
6 คุณ ชินวัตร กาจันทร์ 6 คุณ วุฒิพงษ์ ลาใยธี
7 คุณ ชนิดา ดวงจิตร 7 คุณ กฤติเดช วรรธนะวาส
8 คุณ เฉวียง ลอยเมฆ 8 คุณ แจ๋ว ป้อมบุคส
9 คุณ พิศรพ เวียงนนท์ 9 คุณ อุทัย ทบบอก
10 คุณ จันทราธารณ์ บุญใหญ่ 10 คุณ ศรัณยา บุญใหญ่
11 คุณ พิสมัย เวียงนนท์ 11 คุณ สุชาติ แสนมามิตร
12 คุณ ชาตยุทธ์ หุการโรหา 12 คุณ วิรัตน์ หุณโคหา
13 คุณ สุริยา เลอไธสง 13 คุณ ไตรภพ ฉ.
14 คุณ สมหมาย เฉยปั้น 14 คุณ พัด เฉยปั้น
15 คุณ จักรวาล เพียรคำ 15 คุณ สุรินทร์ แสนสำอางค์
16 คุณ วมรเทพ โสรส 16 คุณ วิชาติ สุทน
17 คุณ อภิชญา บอนไธสง 17 คุณ มัจฉา คำบุตตา
18 คุณ ชื่นจิตร์ ขำมธิ 18 คุณ อัจฉรา ยอดระบำ
19 คุณ วีระชัย ไพศาล 19 คุณ จุฑามาศ ไพศาล
20 คุณ สมศักดิ์ หนูนันท์ 20 คุณ พิชา หนูนนท์
21 คุณ กิติศักดิ์ คลธา 21 คุณ นพนันท์ กับมา
22 คุณ สุรีย์พร ตั้งสินมั่นคง 22 คุณ สุทิน เพ็งญสงทอง
23 คุณ บัวรวง กลรัตน์ 23 คุณ ส่ง เอี่ยมสะอาด
24 คุณ วิสุทธิ์ เรืองสมบัติ 24 คุณ ชนณิกานต์ เรืองสมบัติ
25 คุณ อมรเทพ โสรส 25 คุณ รณรงค์ วัฒนรังสุฤษฎ์
26 คุณ สุมณฑา ไขติยากูล 26 คุณ อาธีรัตน์ นิโธรัมย
27 คุณ สมชาติ เขียวดี 27 คุณ พิม ชาลอดคำ
28 คุณ จุรีรัตน์ ชัยมงกุฏ 28 คุณ มนชัย จันทร์ฉาย
29 คุณ ลิดา เกียรติธงชัย 29 คุณ สุวิชญา สร้อยอกาญ
30 คุณ ขวัญเรือน หงษ์สรงแก้ว 30 คุณ ไกส่งชาติ ใช่สงกุล
31 คุณ จักรวาล เพียรคำ 31 คุณ ทองสา บริบุณ์
32 คุณ อัครพล บุญปลอด 32 คุณ สงวน สายจันทร์
33 คุณ ชาตรี วงศ์เกนอ 33 คุณ ปราโมทย์ เมืองโคตร
34 คุณ วิมาลา การแก้ว 34 คุณ วินัย ปาคุณ
35 คุณ สมชาย นาแสง 35 คุณ สบัด บุญนาค
36 คุณ ธวัชชัย วิชัย 36 คุณ บุญเกิด เสาหงส์
37 คุณ สานิต ไชยทองศรี 37 คุณ เจนจิรา ไชยทองศรี
38 คุณ บรรยงค์ ปานเปีย 38 คุณ นภาพร มณีนวล
39 คุณ น้อย อิ่มสวัสดี 39 คุณ น้อย อิ่มสวัสดี
40 คุณ อุบลรัตน์ เรืองอ่อน 40 คุณ ประสาน จงกุลบาน
41 คุณ วิฑูรย์ ดงพรหม 41 คุณ อารม ศรีน้ำทอง
42 คุณ อัครพล บุญปลอด 42 คุณ วุฒภัทร แสงทอง
43 คุณ นัภดล อนันตโสภณ 43 คุณ ปัชญาณี นิติธรรม
44 คุณ จรูญ พยอมหอม 44 คุณ จงรักษ์ เตียวสมบูรณ์
45 คุณ ศิริกาญจน์ ภูริโสภา 45 คุณ พัภทร์ธราพร แซ่ห่าน
46 คุณ พัฒนพงษ์ มีประเทศ 46 คุณ ประภา รุ่งสุวนิจฉัย
47 คุณ รณกร สุขสำราญ 47 คุณ ก้องภิภพ ขุนูณรงค์
48 คุณ รุ่งนภา จันดา 48 คุณ พิษณุ จันดา
49 คุณ นุชจรินทร์ จีระขัตะนุกูล 49 คุณ วรเชษฐ์ เมืองนาคิม
50 คุณ ขนิษฐา กนึกรัตน์ 50 คุณ ธันย์จิรา เรืองอินทร์
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวีล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club สมาชิกใหม่
1 คุณ พิศมัย เวียงนนท์ 1 คุณ สมใจ จุลศรี
2 คุณ ยุพา เชฟยาง 2 คุณ เอกรินทร์ มณีเหล็ก
3 คุณ เม้ง มาตุอำพันวงศ์ 3 คุณ สาทิตย์ เอี่ยมภัรดิ์
4 คุณ วิทยา นาคเสน 4 คุณ สถิตย์ นาคเสน
5 คุณ กิตตา เกียรติธงชัย 5 คุณ ภูวดล ชัยพรม
6 คุณ เอกราช พันธุ์ภักดี 6 คุณ กิตติพงษ์ โพธิ์ไชยทอง
7 คุณ สุพัฒน์ จันทศิริ 7 คุณ เวียง พรหมทอง
8 คุณ กิตติพงศ์ ละอองกุล 8 คุณ ธะใน เมียดสิงห์
9 คุณ ฐิติพร บุญศรี 9 คุณ ทำรง บุญศรี
10 คุณ อาคม ทานอก 10 คุณ ไพรวรรณ ด่วนดอน
11 คุณ พรหมภัสสร ขยอมดอก 11 คุณ ทิพวรา ขยอมดอก
12 คุณ วัชรพงศ์ โดมละ 12 คุณ สุพรรษา หมุนจำนงค์
13 คุณ ธนิต ดวงจิตร 13 คุณ อนุสันต์ สุขอ่อน
14 คุณ เชิดศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ 14 คุณ รุ่งโรจน์ แสงธรรมชัย
15 คุณ กิติกร ไชยเชิงชน 15 คุณ พูนสุข ไชยเชิงชน
16 คุณ สำฤทธิ์ บำดี 16 คุณ รวมเพชร ฉ่ำจิตร
17 คุณ จเร อรชร 17 คุณ วันดี อรชร
18 คุณ ศิลาภรณ์ กิจเจริญ 18 คุณ ศิลา กิจเจริญ
19 คุณ เชิดชัย ชัยรัตนโชติ 19 คุณ สมร ชัยรัตนโชติ
20 คุณ บุญญารัตน์ นาศะกาศ 20 คุณ กัญญา นาศะกาศ
21 คุณ จารุวรรณ จินตหาร 21 คุณ สมพงษ์ วิจิตรปัญญา
22 คุณ อมรเทพ โสรส 22 คุณ เจริญ สุขพิศาล
23 คุณ อุเทน บุญกระจาย 23 คุณ กฤษดา ชัยภูมิ
24 คุณ สมัคร บุษดี 24 คุณ สมบูรร์ บุษดี
25 คุณ ชูเกียรติ พาเสน่ห์ 25 คุณ บรรจง พาเสน่ห์
26 คุณ อมรเมพ โสรส 26 คุณ ภัทรวดี ทิมทัศ
27 คุณ สุวิมลล เจ้าแก่นแก้ว 27 คุณ จรูญ กลั้นกลืน
28 คุณ สมชาติ เขียวดี 28 คุณ สมุณทนา ก้อนเงิน
29 คุณ สุภาพร สมานเกียรติ์ 29 คุณ เดชา สมานเกียรติ์
30 คุณ ช่ญวิทย์ อินทะวงศ์ 30 คุณ บุญห่อ คำปัน
31 คุณ ปริญญา คำเรือง 31 คุณ สุนิสา ศรีบุญเรือง
32 คุณ รัชย์ ภูมิพัก 32 คุณ เขิมพร แดงพัด
33 คุณ อุษณีย์ นัควิลัย 33 คุณ สัมฤทธิ์ พินธ์รารัตน์
34 คุณ สำรวย รักชื่น 34 คุณ เฉลิมจันทร์ วาชมภู
35 คุณ กิติศักดิ์ คลธา 35 คุณ ปวิตรา กันตถาวร
36 คุณ น้ำอ้อย เจาจาภู 36 คุณ อุไร วินทะไชย
37 คุณ มาลัย นนทศรี 37 คุณ อภิวัฒน์ เงินกลั่น
38 คุณ คมกริช ภาสง่า 38 คุณ สำเนียง สารทิพย์
39 คุณ วาลีรัตน์ บริบูรณ์ 39 คุณ สุนี หงษ์สุทินันท์
40 คุณ ชไมพร บุตรจันทร์ 40 คุณ ตรีมูล โชติกลาง
41 คุณ พัฒนพงษ์ มีประเทศ 41 คุณ ชัยญา ประกอบ
42 คุณ กิติพงศ์ ละอองสกุล 42 คุณ ลัดดาวัลย์ สิงห์ลอ
43 คุณ บุญยัง ศรีเจริญทอง 43 คุณ จุฑาทิพย์ ศรีเจริญทอง
44 คุณ เปรมจิตร ตาลอุทัย 44 คุณ ดุสิตา ศรีเมือง
45 คุณ อังคณา ขัดทรายขาว 45 คุณ เจฎษา ขัดทรายขาว
46 คุณ จีรพรรณ กินรี 46 คุณ บุญเพ็ง กินรี
47 คุณ ศิริพร ภูตาคม 47 คุณ ชนพล ภูตาคม
48 คุณ สุมาลี มาสง่า 48 คุณ ปิยะนุช คำข่อง
49 คุณ สมโภช ยาผา 49 คุณ ปราโมทย์ ยาผา
50 คุณ อัครพล บุญปลอด 50 คุณ นิตยา หุ่นปั่นปัก

หมายเหตุ
1.ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
2.ในกรณีที่ได้รับรางวัลทองคำจะต้องนำบัตรประชาชนและ ทะเบียนบ้าน มา ติดต่อรับของรางวัลที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
4.ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ที่แนะนำสมาชิกใหม่ ต้องกรอกรายละเอียดสมาชิกใหม่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ส่วนคือลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club 1 รางวัลและสมาชิกใหม่ 1 รางวัล ทั้งนี้หากลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ไม่ได้แนะนำสมาชิกใหม่จะมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตามรายชื่อที่ปรากฎอยู่บนคูปองเท่านั้น
5.ของรางวัลไม่สมารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการได้

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด**

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-150-8888 ต่อ 5244,5247,5248 และ 5249-5252**

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน