ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
วิภารัตน์
จิรพจนานนท์
2
คุณ
จิรพันธุ์
กลีบบัว
3
คุณ
อนุชา
หร่ายมะณี
4
คุณ
กาญจนา
โสวรรณปรีชา
5
คุณ
ชาญชัย
เดชครบุรี
6
คุณ
อรพิณ
ประชาผดุง
7
คุณ
เสถียร
เจือจีน
8
คุณ
วิษณุ
นภาพันธ์
9
คุณ
กาญจนา
เสริมกูล
10
คุณ
เตชสิทธิ์
ศาลางาม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลร่ม 30 รางวัล ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
จิตอารีย์
ธิจิตตัง
2
คุณ
สนั่น
หัวแท้
3
คุณ
จันทกานต์
เหลือบชม
4
คุณ
สมบัติ
น้ำวน
5
คุณ
มยุรี
เอี่ยมป้อ
6
คุณ
วิเชียร
ยีลีมอ
7
คุณ
วราภรณ์
โลหะวิจารณ์
8
คุณ
ศักดิ์วิบุรณ์
เขื่อนคำปา
9
คุณ
มณฑิรา
ยอดปัญญา
10
คุณ
ปวีพงศ์
ถนอมเพ็ชรสง่า
11
คุณ
สุกัญญา
โพงดำ
12
คุณ
สมชาย
ยินดี
13
คุณ
ภัทรวดี
แก้วสระแสน
14
คุณ
ณภัทร
ปัญญาวานิชกุล
15
คุณ
มยุรี
อัครบาล
16
คุณ
กิตติ์ธเนศ
สุตา
17
คุณ
นิตยา
กรัดเพ็ชร์
18
คุณ
อนุรักษ์
เล็มเมาะ
19
คุณ
วรรณวิสา
วิบูลย์ศิริชัย
20
คุณ
ทุมมา
บุพโต
21
คุณ
รุ่งนภา
นันทะมีชัย
22
คุณ
สมหมาย
ศักดิ์ศรีโรจน์
23
คุณ
นฤมล
จินตพัฒนากิจ
24
คุณ
สุทธิพงษ์
สุริยวงค์
25
คุณ
เพ็ญจันทร์
อาษา
26
คุณ
งามพิศ
ไชยหมาน
27
คุณ
ไกรสร
ปรางทอง
28
คุณ
รัตนา
คงเพ็ชรศักดิ์
29
คุณ
จิรศักดิ์
สร้อยทอง
30
คุณ
วาสนา
ตันนรา

ผลรางวัลย้อนหลัง