ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
สมอน
มีเกิด
2
คุณ
รัฐพงษ์
ภุมรินทร์
3
คุณ
สมศรี
พานเชียงสี
4
คุณ
สมบัติ
ตอสกุล
5
คุณ
ไพบูลย์
ถาวร
6
คุณ
ชัยณรงค์
บุญพล
7
คุณ
ณัฐนพินญ์
นิลเนียม
8
คุณ
พงศ์สรรค์
จันทรัตน์
9
คุณ
สิริวิภา
วันวาน
10
คุณ
อรรถกาญจน์
ใอระณะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่าน Service Center ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
รุจิรา
ทองดี
2
คุณ
ศุภฤกษ์
สมหล่อ
3
คุณ
พิฆัมพร
สีตวาริน
4
คุณ
สมศักดิ์
โภควรรณากร
5
คุณ
นฤนาจ
ทองสี
6
คุณ
วัลลภ
ศาสตรวาหา
7
คุณ
สุทธิดา
สะมะแอ
8
คุณ
สุทัศน์
ปรุงชื่น
9
คุณ
ดวงพร
ดอกไม้
10
คุณ
นที
อวยพร
11
คุณ
อารีญา
ชลเจริญ
12
คุณ
โกศล
สุวรรณหงษ์
13
คุณ
สิริณพัชฒ์
ใหญ่อินทร์
14
คุณ
จิรภา
อินหล้า
15
คุณ
ธเนศ
วณิชยาพณิชย์

ผลรางวัลย้อนหลัง