ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Rally เรียนรู้ทะเล ดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสารพร้อมสนุกกับปาร์ตี้หน้ากาก จ.ชลบุรี วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561


1 คุณ กองแก้ว เทียมเมือง
2 คุณ กัญญา เทพอุทัย
3 คุณ คณากร ถาวรวงศ์
4 คุณ จีระนุช พรไตรรัตน์
5 คุณ เจน ขำมิน
6 คุณ ชาตรี วรวณิชชานันท์
7 คุณ โชคชัย อัครพุทธิพร
8 คุณ ฐิติญพร ชัยมาลา
9 คุณ ทยากร สวัสดิ์ถาวร
10 คุณ ทศพล สุกแสง
11 คุณ ทินกร หนูเล็ก
12 คุณ นภาพัน กุลวิวัฒน์
13 คุณ นลิตา อินทร์จันทร์
14 คุณ บุญทรง แย้มชื่นจิตนุกูล
15 คุณ ประยุทธ พงษ์พานิชนุกูล
16 คุณ ปิ่นอนงค์ เรืองวัลย์
17 คุณ พิพัฒน์ จีนะพงษ์
18 คุณ มนตรี หาผล
19 คุณ รุ่งอรุณ สุวรรณชาโต
20 คุณ ลัดดาวรรณ พิมพศรี
21 คุณ วรวรรณ ตรีประเสริฐรัตน์
22 คุณ วิภา เกตุเทพา
23 คุณ วิมล มิ่งสุวรรณ
24 คุณ วิริยา แซ่จาง
25 คุณ ศิวา ปราณีทะ
26 คุณ สมหมาย วัดทอง
27 คุณ สุกัญญา จิววัฒนานนท์
28 คุณ สุขศิริ ประภามณฑล
29 คุณ สุนีย์ ประธานกุล
30 คุณ เสาวนีย์ วรรธนะบูรณ์
31 คุณ อติชาต กฤตยาเกียรณ
32 คุณ กชกร  ศิริรัตน์
33 คุณ วิลัยพร เรืองศรี
34 คุณ ปภัชกร เจริญจิตร์
35 คุณ ลลดา ลิ้มตระกูล
36 คุณ กฤชธิเดช จิตรชา
37 คุณ สันติ ธารีสุทธิ์
38 คุณ อัญชลี ลีนะธรรม
39 คุณ ธิดา ชนะชัยโสภณ
40 คุณ นิคม ธัญญเจริญ

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนเมษายน 2561


1
คุณ
บุญส่ง
จอมเงิน
2
คุณ
วัลลภ
กัณศิริ
3
คุณ
อดิศร
ทวนไธสง
4
คุณ
เขมษ
ต้อกาศ
5
คุณ
ณัฐวัฒน์
เดชาชัยหิรัณ
6
คุณ
ผจญ
วงษ์อ่อนสนิท
7
คุณ
สุชาติ
บุญช่วย
8
คุณ
สนันท์
ยอดชมญาน
9
คุณ
พงศ์พิพัฒน์
สุริยวงศ์
10
คุณ
ทวีโชค
ดวงดาว

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน