ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
วิรัตน์
เถาวัลย์
2
คุณ
ชนนิญาดา
ทาวงษ์
3
คุณ
เสถียร
ชาพรม
4
คุณ
จีระสิทธิ์
วงษ์กสิกร
5
คุณ
ชุมพล
สุขเจริญ
6
คุณ
สุณี
ลายนอก
7
คุณ
บุญครอง
เกตภูงา
8
คุณ
มยุรี
ศรีวุฒิพงศ์
9
คุณ
พงศ์ศิริ
เชาวน์ปรีชา
10
คุณ
อรัญญา
โมธรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
กณิฐา
รุ่งสกุล
2
คุณ
กนกวัลย์
ต้นสัสดี
3
คุณ
กิตติ
กระสอบทอง
4
คุณ
เกริกชัย
ชุมพล
5
คุณ
ชำนาญ
โพธินาค
6
คุณ
ชูชาติ
ฉัตรเกล้า
7
คุณ
ณรงค์ศักดิ์
อมรลักษณ์ปรีชา
8
คุณ
ณัฎฐกานต์
เสียงล้ำเลิศ
9
คุณ
ณัฐพล
เรื่องโรจน์
10
คุณ
เทพอนันต์
พันธ์ปาง
11
คุณ
ธนัชชา
ทัพภูธร
12
คุณ
ธารารัตน์
ทองลอย
13
คุณ
ธิดารัตน์
ศรีชมภู
14
คุณ
นพดล
แก้วอักษร
15
คุณ
นิตยาภรณ์
พินิจด้วง
16
คุณ
นิภา
จันทเสน
17
คุณ
นุกูล
แสงเทียน
18
คุณ
ปริศนา
บุ่นวรรณา
19
คุณ
ผดุง
สุขยิ่ง
20
คุณ
พิทยาภรณ์
จันทร์จี๋
21
คุณ
มนัสจันทร์
ลามโยไทย
22
คุณ
รภัส
พรหมภิภักดิ์
23
คุณ
รัตนา
ทวานนท์
24
คุณ
ราตรี
ตัวดี
25
คุณ
รุ่งนภา
ศิริรูป
26
คุณ
ลดาวัลย์
หมายมี
27
คุณ
วสันต์
กันยุบล
28
คุณ
วันชัย
กองแก้ว
29
คุณ
วาทินี
สุธรรมวันทนีย์
30
คุณ
วารุณี
ฉิมงาม
31
คุณ
วิทยา
ศิริโม้
32
คุณ
วีรยา
รัตนะมงคลกุล
33
คุณ
ศศินนท์
พรมวงค์
34
คุณ
ศักดิ์ณรงค์
กึกสูงเนิน
35
คุณ
สมบัติ
นาคมณี
36
คุณ
สราวุธ
ยี่สุ่นวงษ์
37
คุณ
สหชัย
นาสิงห์ทอง
38
คุณ
สิทธิชัย
เนตรวิเชียร
39
คุณ
อนุวัตร
โสดาดวง
40
คุณ
อมรรัตน์
แก่งศิริ
41
คุณ
อรจิรา
บริรักษ์
42
คุณ
อรอุมา
บุตรดาสิม
43
คุณ
อัญชลี
มะเดื่อ
44
คุณ
อาทิตย์
ทองนวล
45
คุณ
อุบลวรรณ
สารีวงศ์

ผลรางวัลย้อนหลัง