ถวายอาลัย

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ลุ้นทริป Natural Camp ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โรงเรียนวัดพุน้อย กิจกรรมวอล์คแรลลี่เรียนรู้เรื่องกล้วย ล่องแพเปียกลำน้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี 4-5 พฤศจิกายน 2560


1 คุณ กชพรรณ เจนวิทยาธร
2 คุณ กุลิสรา อุดร
3 คุณ ไกรสร เนียมกลั่น
4 คุณ จตุรพร ณ นคร
5 คุณ จิรวรรณ ชุนสิทธิ์
6 คุณ ชมชาย ยอดไธสง
7 คุณ ชลดา อัมภรัตน์
8 คุณ ชาตสิริ นาครักธรรม
9 คุณ ชิงชัย ศรีศิริ
10 คุณ ชิณวัฒน์ ประดับศิลป์
11 คุณ ฐิติรัตน์ คงชาตรี
12 คุณ นันท์นภัส กรินชัย
13 คุณ ปิยะศักดิ์ พรมชัย
14 คุณ พิชาญพงศ์ สุขเจริญ
15 คุณ พิสิษฐ์ พาขุนทด
16 คุณ รัตชณี จันทร์สุขจำเริญ
17 คุณ วรรณา คู่แจกัน
18 คุณ วิชิต พวงแจ้ง
19 คุณ วินภอัฑฒ์ บุญเลื่อม
20 คุณ วิราภรณ์ สวินทร
21 คุณ สายฝน พวงจำปา
22 คุณ สุเมธ โลหิตหาญ
23 คุณ อนงค์ ประสงค์แสนสุข
24 คุณ อาทิตย์  โปร่งจิตร
25 คุณ อารยา  แสงน้ำ 

หมายเหตุ 

1.เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ทางบริษัทฯจะโทรหาผู้โชคดีทั้ง 25 ท่านอีกครั้งในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

2.ในกรณีมีผู้สละสิทธิ์ ทางบริษัทฯจะโทรลำดับสำรองและประกาศรายชื่อผ่าน www.tqm.co.thภายในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 .

คุณจุฬาลักษณ์ (ปลา) ต่อ 5248

คุณสุรศักดิ์ (เจ) ต่อ 5250

คุรไกรวิทย์ (ชุ้น) 5251 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2560

เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ 100 รางวัล


1 คุณ ศิญามล สิทธิศักดิ์
2 คุณ สุทามาศ หมื่นจบ
3 คุณ จันทอาภา จันทโรธรณ์
4 คุณ วัลภา แก้วขุนจิตร
5 คุณ เติมทิพย์ ผิวงาม
6 คุณ สมชาย รุ่งโรจน์ทรัพย์
7 คุณ มนัส แก้วทิม
8 คุณ ปรีชา อุบลสุวรรณ์
9 คุณ จารุวรรณ โพธิศิริ
10 คุณ พิสมัย อยู่เป็นสุข
11 คุณ นิติพงศ์ ชาญชาติ
12 คุณ พัชรีย์ เซ่งเตียวโล่
13 คุณ สมเกียรติ ยิ้มภากรณ์
14 คุณ สุภาวดี ตันพิรุฬห์
15 คุณ ไชยวัฒน์ แกสมาน
16 คุณ ณรงค์ พันธ์หล้า
17 คุณ สาวประกายศรี จิงเหม็ง
18 คุณ พรเพ็ญ แก้วพลอย
19 คุณ นิภาพร พันธ์มะลี
20 คุณ อติเรก ตันหยงมาศกุล
21 คุณ เบญจธารา บุญทวงค์
22 คุณ วาสนา อักษร
23 คุณ รัตนาภรณ์ สว่างใส
24 คุณ วรเชษฐ เจริญพันธ์
25 คุณ สุภารัตน์ ยังสันเทียะ
26 คุณ ธนิต สมล่ำ
27 คุณ สุจิตรา ดูวา
28 คุณ วิลาสิณี ชูเกียรติ
29 คุณ บุญมา เฮงสุนทร
30 คุณ ธันยพร ตันติ์ดนัย
31 คุณ ภัทณปภา อังกูรรัชพร
32 คุณ ศราวุธ แซ่ฉั่ว
33 คุณ ธีรพันธ์ ตาวารัตน์
34 คุณ อรทัย ทองมี
35 คุณ อมรา สิมมี
36 คุณ พนัชกร ปากวิเศษ
37 คุณ อภิศักดิ์ สุขขัง
38 คุณ วิรัช จิวรรักษ์
39 คุณ สยาม ชิมรังสรรค์
40 คุณ ประพา ประวันตา
41 คุณ อภิญญา พรจินดารักษ์
42 คุณ สุชาติ ปืยะศิรินนท์
43 คุณ วิษารักษ์ คงประเทศ
44 คุณ ธีระ มีแย้ม
45 คุณ ชื่นฤทัย เอกธรรมทัศน์
46 คุณ พัชรี อ่อนใส
47 คุณ โสภณ นาคสังข์
48 คุณ ภัทรพร กิจเรณู
49 คุณ ศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์
50 คุณ วิภาดา ทองสัมฤทธิ์
51 คุณ มาริสา จันทวงษ์
52 คุณ วันเพ็ญ สุริพล
53 คุณ สมทรง โรมโคกสูง
54 คุณ สาธิตรา แสงเลข
55 คุณ นงคราญ วังวน
56 คุณ สุนิสา หลีล้วน
57 คุณ ประวิทย์ ธนมงคลฤทธิ์
58 คุณ นายวิศาล รุจิราวิศิษฎ์
59 คุณ กรรณิกา หนูชู
60 คุณ สิริพงษ์ นาคประสิทธิ์
61 คุณ จันทรา สุริยะ
62 คุณ เกรียงศักดิ์ ธรานนท์
63 คุณ สุจิตรา นิรัติศยกุล
64 คุณ ณัฐสุภา ปั้นผ่องแผ้ว
65 คุณ พูนทรัพย์ ช่อไพศาล
66 คุณ ถนอม รัตนศรั
67 คุณ วิชัย ภู่ทอง
68 คุณ ศิริรัตน์ พีรทรัพย์สิริพร
69 คุณ สิทธิชัย จันทร์วิทย์
70 คุณ เกศริน ภูสิทธิ์
71 คุณ ีอุทัย ทับทอง
72 คุณ กฤตธี สุวรรณชออ
73 คุณ วรพจน์ นาคบุตร
74 คุณ สนั่น สุขมาเพียน
75 คุณ สกลศักดิ์ แก้วมณี
76 คุณ ปณิตา แก้วกระจ่าง
77 คุณ พรรษศิญา สีสวนพันธุ์
78 คุณ ชนิดา หินแก้ว
79 คุณ วีรยุทธ ประกอบการ
80 คุณ สนชัย จิระมานิต
81 คุณ ชัชชญา ฐานะตระกูล
82 คุณ กนกวรรณ กาญจนสันติกุล
83 คุณ สุพัชชา กระต่ายแก้ว
84 คุณ เขมจิตรา คำสิงห์
85 คุณ วีรพงษ์ นกน้อย
86 คุณ ดนัย ภูมิวัฒน์
87 คุณ อานนท์ เสถียรเขต
88 คุณ สาตียะ หะยีสาแม
89 คุณ ดารารัตน์ แก้วพวง
90 คุณ ชุติมา แต้พันธ์
91 คุณ ธีรเดช แจ่มใส
92 คุณ เพ็ชรรัตน์ เทพทองดี
93 คุณ จินดารัตน์ วงค์คำ
94 คุณ นภัสนันท์ หาญทะเล
95 คุณ ปนัดดา โสบุญ
96 คุณ ทิลายุ คชวงค์
97 คุณ ธนพร พานิชการ
98 คุณ อภิมาน จงรักแสง
99 คุณ กฤษชพลณ์ บุญครอง
100 คุณ ชนาพร มีเกาะ

 

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน