ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนมิถุนายน 2562

1
คุณ
วิโรจน์
กระต่ายทอง
2
คุณ
วีระ
ไก่สระแก้ว
3
คุณ
สุระ
ขันฟ้าเรื่อน
4
คุณ
อนันต์
ปันอิน
5
คุณ
ประชัน
มณีวรรณ์
6
คุณ
เอกชัย
ปาอิน
7
คุณ
สุวิเชษฎ์
เกรียงไกร
8
คุณ
ทวีชัย
รัตน์ธรรม
9
คุณ
แสวงชัย
เรืองเดช
10
คุณ
มานะ
ชัยชนะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ศรัญญู
สุขสะอาด
2
คุณ
พลากร
เหล่ามัง
3
คุณ
นิธินันท์
ภาสดา
4
คุณ
สมศักดิ์
นานาประเสริฐ
5
คุณ
ศรีเนตร
รัตนตรัยรักษ์
6
คุณ
กาญจนา
เจริญรัมย์
7
คุณ
สำราญ
หงษ์เวียงจันทร์
8
คุณ
น้ำฝน
มั่นปาน
9
คุณ
มนิตย์
นาแพงสอน
10
คุณ
ภัทรศยา
ภัทรศยา

ผลรางวัลย้อนหลัง