ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ทำแบบสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประกันภัยประจำเดือนสิงหาคม 2560

TQM SMS Code เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ได้ในราคา 60 บาท


1 คุณ กนกพิชญ์ ช่วยบุญส่ง
2 คุณ กรกฤต อาจเจริญ
3 คุณ กานต์กมล ภูศรีฤทธิ์
4 คุณ กิตติธัช นราวิชญ์
5 คุณ เกษมสันต์ รุ่งมณี
6 คุณ ไกรสร จารัตน์
7 คุณ เครือฟ้า สุกใส
8 คุณ จรัญ ทิพทอง
9 คุณ จักรพงศ์ ทรวงชมพันธ์
10 คุณ จิตรลดา จิตตะนาวิก
11 คุณ จินดา บุญญาฤทธิ์
12 คุณ จีระศักดิ์ ขัดสงคราม
13 คุณ จุฬาลักษณ์ ปะเสระกัง
14 คุณ จุฬาลักษณ์ ระภักดี
15 คุณ เจนจิรา ถนอมพันธุ์
16 คุณ ฉัฐวีณ์ ดำรงค์เลิศฤทธิ์
17 คุณ ฉัตรประพัตร์ ขาวผ่อง
18 คุณ ฉัตรสิริ อินชัยวงศ์
19 คุณ ชลธิชา เหล่าสุนทรวณิช
20 คุณ ชวนชม ไชยกูล
21 คุณ ชายศักดิ์ ศรีวิจิตร
22 คุณ ฐิตินันท์ จันทร
23 คุณ ณัฏฐฺ์พัชร์ สุขประสงค์
24 คุณ ณัฐภัทร ชนไธสง
25 คุณ ดลชนก พิมพ์วงศ์
26 คุณ ทิพากร เลิศภิยโยวงศ์
27 คุณ ธัชชัย คำพิทักษ์
28 คุณ ธันยพร ตันติ์ดนัย
29 คุณ ธีรศักดิ์ อธิโชคอุดมชัย
30 คุณ ไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์
31 คุณ นพมาศ แถมมั่น
32 คุณ นภาพร ตันประทุมวงษ์
33 คุณ นฤภร สุริยะฉาย
34 คุณ นฤมล กู้ชวโรจน์
35 คุณ นันทนันท์ วงศ์เจริญเกียรติ
36 คุณ นันทิดา ตันบริภัณฑ์
37 คุณ นุชสุดา เฉลียวปัญญา
38 คุณ บัณฑิษฐ์ พันศิริ
39 คุณ บุษกร เคลือบบุญสอน
40 คุณ ประจักษ์ สมลา
41 คุณ ประภัสสร ก๋งแก้ว
42 คุณ ปิยะวรรณ เตียศิริ
43 คุณ ปุญญิศา กำลังแพทย์
44 คุณ พรชัย ชัยอารีย์กิจ
45 คุณ พัชราภรณ์ เปี่ยมดี
46 คุณ พิชชา พูลปั้น
47 คุณ พิชัยยุทธ มั่งมี
48 คุณ พิณลดา การะนัด
49 คุณ พิมพร อยู่ประเสริฐ
50 คุณ พิมพา ท่ามกลาง
51 คุณ ไพศาล วอนเพียร
52 คุณ ภาวนา ซุยสกุล
53 คุณ เมธิณี ปันแก้ว
54 คุณ วรวิช เทียนทองดี
55 คุณ วศิน วโรภาษ
56 คุณ วารุณี พัฒนสุข
57 คุณ วิศรุท แพนน้อย
58 คุณ วีรภัทรา หวังลาภ
59 คุณ ศักรินทร์ วิรุฬปักษี
60 คุณ ศิรประภา พันธุ์สว่างวงศ์
61 คุณ ศิริวรรณ โทสิริกุลชัย
62 คุณ ศิวนันท์ ศรีโรจน์นพคุณ
63 คุณ สมบัติ รวมวิจิตรพงศ์
64 คุณ สมยศ เอกพงศ์ไพสิฐ
65 คุณ สมยศ แววไธสง
66 คุณ สุจิตรา เปรมปราโมชย์
67 คุณ สุดเขต เต็งแย้ม
68 คุณ สุทธิพร ใจกว้าง
69 คุณ สุนีย์ จันทะนิตย์
70 คุณ สุพจน์ ใบบัว
71 คุณ สุพิณญา เลื่องลือ
72 คุณ สุภชาดา ธำรงยินดี
73 คุณ สุภาภรณ์ แซ่หลิม
74 คุณ สุรศักดิ์ แววไธสง
75 คุณ สุวรรณี อัศวธีระนันท์
76 คุณ สุวิตดา พงษ์นิกร
77 คุณ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล
78 คุณ อโณชา บูรมปรมากุล
79 คุณ อดิศร ชินวิวัฒนกุล
80 คุณ อรอนงค์ สงวนนาม
81 คุณ อรอุมา ไพฑูรย์
82 คุณ อวยพร ประกอบทรัพย์
83 คุณ อิทธิพล เขียวแก้ว
84 คุณ ดรุณรัตน์ ชาวนา
85 คุณ แหวน กลิ่นธูป 

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.ทางบริษัทฯจะส่ง SMS Code ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาและตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ได้ในระบบเท่านั้น

2.ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 SMS Code ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น

3.นำรหัสที่ได้รับจาก ข้อความ SMS ของ TQM ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ใน เครือ SF Cinemaได้ในราคา 60 บาท ที่นั่งปกติและระบบปกติหรือระบบดิจิตอล 2D เท่านั้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงภาพยนตร์กำหนด

4.SMS Code นี้ใช้ ได้ที่โรง ภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ยก เว้น สาขาเอ็มพรีเว่,โคลิเซี่ยมสุราษฏร์และบิ๊กซีปราจีนบุรี

5.สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามวันเวลาที่ระบุไว้ใน SMS เท่านั้น

6.ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงหรือแลกทอนเป็นเงินสดได้

7.คำตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.30 . โทร 02-150-8888 ต่อ 5242-5252

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ทำแบบสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประกันภัยประจำเดือนกรกฎาคม 2560

บัตรกำนัลห้องพักสุดหรู The Beach Heights Resort จ.ภูเก็ต 1 รางวัล


คุณ ศวิตา ศรีวิลัยสกุล

 

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน