ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนพฤจิกายน 2560


1
คุณ
กฤตพจน์
หมีปาน
2
คุณ
ไสว
บุญแย้ม
3
คุณ
จักรพล
ศรีแสงสว่าง
4
คุณ
ไตรสิทธิ์
มหาบุญมามี
5
คุณ
หฤษฎ์
ปานสวัสดิ์
6
คุณ
ประเสริฐ
แสนเป็ง
7
คุณ
วีรชาติ
ธินันชัย
8
คุณ
ลำดวน
อุปฮาต
9
คุณ
พายับ
บริคุต
10
คุณ
ดอกไม้
นกดำ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ 100 รางวัล


1 คุณ คมกริช เอี้ยวสกุล
2 คุณ กนกวรรณ เต็มชื่น
3 คุณ กวิน โพธิสมภรณ์
4 คุณ ฮั้วฮี้ สนองณรงค์
5 คุณ มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล
6 คุณ เดชา ตั้งนิลเลิส
7 คุณ เศกสรรณ์ นุน้อย
8 คุณ อุดม โลมาอินทร์
9 คุณ อภิชัย ประกาลัง
10 คุณ วัชรินทร์ ด้วงสีพัฒน์
11 คุณ เสริมวิทย์ หนูอุไร
12 คุณ รุ่งตะวัน คูหาวิชานันท์
13 คุณ ภัทรา เลิศวิลัย
14 คุณ ปัญจรัตน์ รอดทิม
15 คุณ กิมมี่ บุญลาด
16 คุณ อิทธิชัย ปานสายลม
17 คุณ พิพัฒน์ ศรีวิพัฒน์
18 คุณ พรรษา พึ่งไม้
19 คุณ เนตรนภา นุชประเสริฐ
20 คุณ จุฑารัตน์ ศรีวิชัย
21 คุณ รักษิตาชญช์ มณฑล
22 คุณ กาญจนา อบปิ่น
23 คุณ ปริษา ปิยะวงศ์ถาวร
24 คุณ นิวัธ เนียมทอง
25 คุณ เจษฎาดล ทาน้อย
26 คุณ วรรณฑา บริราชเดชากุล
27 คุณ พิศมัย สมสวัสดิ์
28 คุณ กุลนันท์ ธรรมสุจริต
29 คุณ ศุภฤกษ์ เชื้อสุข
30 คุณ สมชาติ ชัยชินวงศ์
31 คุณ สุพิชญา ชิตรัตน์
32 คุณ ธนภร นิวาศะบุตร
33 คุณ นันทวุฒิ พุ่มอ่ำ
34 คุณ ศุกร์สรรพ์ พุทธกุลอนันต์
35 คุณ ศันสนีย์ เรืองนุ่ม
36 คุณ ณัฏฐ์กฤตา กากแก้วกุลพิพัฒน์
37 คุณ ศราภพร หอวิจิตร
38 คุณ วัลลภ บริพันธ์
39 คุณ ดวงใจ จันทร์กลาง
40 คุณ สมพล จันทร์บาน
41 คุณ วาสนา ไพศาลธรรม
42 คุณ วิรุนท์เชาวน์ ฉัตรเงิน
43 คุณ พารินี สุดสี
44 คุณ อุทัยวรรณ สอนเจริญ
45 คุณ วิรัชดา ทรงงาม
46 คุณ วีรวัฒน์ ศรีภูธร
47 คุณ การียา อาลี
48 คุณ แอนนี พัฒนสินธุ์
49 คุณ สุชาติ มาสินธุ์
50 คุณ นพกร เทเพล
51 คุณ เทวิกา ภู่ประเสริฐ
52 คุณ นพเสกข์ บัวบาน
53 คุณ ญาณิน ศิริบูรณ์
54 คุณ กนิษฐา พรหมจันทร์
55 คุณ ธนรัตน์ รุ่งมณี
56 คุณ ขนิษฐา บุณยะมัต
57 คุณ ซาพาวี หามิ
58 คุณ จันทร์จิรา มานะพัฒนพงศ์
59 คุณ นิตยา แสงจำปา
60 คุณ ชัยวัฒน์ บุญยง
61 คุณ รนกร พุทธรักษา
62 คุณ พรศักดิ์ จิตราภิรมย์
63 คุณ เจษฎาพร ศันสนียสุนทร
64 คุณ อรร์รวี ถิระพุฒิพันธ์
65 คุณ ณฐพงศ์ อุดมสุข
66 คุณ วนิดา วงศ์เล็ก
67 คุณ ราเมศ อภิวัฒน์
68 คุณ ธีรพันธ์ ตาวารัตน์
69 คุณ วรัญญา สีมี่
70 คุณ มาห์เซง หะยีสาเมาะ
71 คุณ พัฒราภร บุญจวง
72 คุณ สรวุฒิ อรุโณทัย
73 คุณ อิฐธิพงษ์ พันธจักร์
74 คุณ ธวัช เจริญสุข
75 คุณ สมฤดี ลีลากิจทรัพย์
76 คุณ ปวีณา เรียนชารี
77 คุณ นิตยา รักหาญ
78 คุณ ทิพย์วรรณ์ ยังมีสุข
79 คุณ ยุทธพงษ์ แก้วทองสุข
80 คุณ กฤษฎา ศิลากิจ
81 คุณ จริยา อุ่นศรี
82 คุณ ภูเบศ รุดดิษฐ์
83 คุณ ไพรจิต คำดรลือชา
84 คุณ อภิวันท์ อุปโซ
85 คุณ ชวลิต บุญสังข์
86 คุณ สุพัตรา ไพรี
87 คุณ วิมล จันทร์ตรี
88 คุณ สุภระ ชอบดี
89 คุณ จุฑามาศ ชัยทรัพย์
90 คุณ อารยา จ้อยเอม
91 คุณ สุริยันต์ โพธิ์ดอกไม่
92 คุณ กัญจ์ชลี สังข์เสนาะ
93 คุณ Nantanat Niropast
94 คุณ อารยา ลือมอญ
95 คุณ อิสราภรณ์ ธนัชวสิษฐ์
96 คุณ สมหญิง ทับเรือง
97 คุณ สุรีย์รัตน์ วิจิตรอักษร
98 คุณ ไพศาล ดิษฐสอน
99 คุณ ศันสนีย์ เนื้อนิ่ม
100 คุณ วรรสิริ ตั้งอุทัยธรรม

 

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน