ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนล่องเรือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ในปี 2562 ริมฝั่งเจ้าพระยาชิลกับบรรยากาศและความสวยงาม 2 ฝั่งสายน้ำเแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 มกราคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กรรณิกา ทำนุพรพันธ์
2 คุณ กองเแก้ว เทียมเมือง
3 คุณ กิรณา ปานเมือง
4 คุณ เกรียงศักดิ์ โฆมานะสิน
5 คุณ ขวัญตา วงษ์ธรรม
6 คุณ คมสิทธิ์ ประถมทอง
7 คุณ จารุเดช เผ่าถนอม
8 คุณ จิรโรจน์ สุขสวัสดิ์
9 คุณ ฉัตรชุดา ชำนาญกิจ
10 คุณ ชญาภา วิศาลเมธี
11 คุณ ชวลิต มนูธรรมรัตน์
12 คุณ ชัยพฤกษ์ เพาะผล
13 คุณ ชัยยุทธ กลนาม
14 คุณ ชาติชาย ช่วยให้สม
15 คุณ ณรงค์ นาทะพันธุ์
16 คุณ ทิศา อินทโชติ
17 คุณ ทิศารัศม์ พรบารมีอนันต์
18 คุณ ธนะสิทธิ์ ภูริฉัตรนิรันดร์
19 คุณ ธมณพัชญ์ คงชู
20 คุณ ธวัช วังงาม
21 คุณ ธัญลักษณ อยู่สุข
22 คุณ ธีรภัทร ประสิทธิ์อยู่ศีล
23 คุณ นงลักษณ์ พุฒศรี
24 คุณ บัญญัติ โพธิ
25 คุณ บัณฑิต ภูรีมหาวงศ์
26 คุณ เบญญทิพย์ ว่องภิญโญธวัฒน์
27 คุณ ปนัดดา พัชรธาดานนท์
28 คุณ พงษ์เทพ ดีจังวิภาต
29 คุณ พรชัย เจริญยอดสุข
30 คุณ พอพิศ เสนาะเมือง
31 คุณ พิจณา วิภาตะวัต
32 คุณ พิมมิกภัค สุรัชต์โพธิธรา
33 คุณ พิศมัย ทิมเปีย
34 คุณ เพ็ญอุมา เหล่ากุลประสิทธิ์
35 คุณ ยงยุทธ เศละพฤกษ์กุล
36 คุณ รัชพัชร์ษร สิริวาทศิลป์
37 คุณ รัฐวุธ เรืองเดช
38 คุณ ละเอียด นิลสาลิกา
39 คุณ วรพงษ์ วังสินธ์สุขสม
40 คุณ วันชัย วิโรจน์จินดาพันธ์
41 คุณ วิฑูรย์ ช้างเผือก
42 คุณ วิโรจน์ สอิ้งทอง
43 คุณ วีรศักดิ์ ชูไชยยัง
44 คุณ วีระชัย วีระพงศ์เศรษฐ์
45 คุณ วุฒิชัย ถาวรกุลชัย
46 คุณ ศิวะ ลาเทิง
47 คุณ สกนธ์ คามณีย์
48 คุณ สมบูรณ์ เทียนธวัช
49 คุณ สายทิพย์ จารุสกุล
50 คุณ สุดา กองสกูล
51 คุณ สุธี กลิ่นหอม
52 คุณ อรรนพ ปันนศิริ
53 คุณ อัญรัตน์ จรัสมาธุสร
54 คุณ อัมรินทร์ เตชะเรืองไกร
55 คุณ อิสระ ลิ้มธเนศกุล
56 คุณ ขนิษฐา เฟื่องพานิชเจริญ
57 คุณ สุพรรษา ฉิมพาลี
58 คุณ วัชรพงศ์ ดีคะสัมพันธ์
59 คุณ จิรพรรณ จันทร์กลัด
60 คุณ อาริญ ศิลปศาสตร์
61 คุณ ทศนัย เมฆโต
62 คุณ สุขุม คำภิระแปง


หมายเหตุ

1. 1 สิทธิ์สามารถไปได้ 2 ท่าน 

2.ผู้ที่ได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมให้นำสำเนาบัตรประชาชนในการยืนยันสิทธิ์ท่านละ 1 ใบ คือผู้ได้รับสิทธิ์ 1 ใบและผู้ติดตาม 1 ใบ

3.ในกรณีมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นมาแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนฝากมาให้ผู้มาแทนแล้วเขียนระบุว่า "ขอมอบสิทธิ์ให้คุณ...มาแทน"

4.สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-150-888 ต่อ  5244 5249 5250 5251 

5.สถานที่ในการลงทะเบียนท่าเรือ River City > https://bit.ly/2QA1pAG

                 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม บอกต่อสิ่งดีๆทีคิวเอ็ม ก้าวสู่ปีที่ 65 แจกใหญ่ แจกจริง ลุ้นของรางวัลX2 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประกาศผลรางวัล TQM
ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club   สมาชิกใหม่
1 คุณ อรอนงค์ ป้อมเชียงพิณ   1 คุณ พิกุล ป้อมเชียงพิณ
2 คุณ กัญญาภัค ต่างสี   2 คุณ สมปอง ต่างสี
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club   สมาชิกใหม่
1 คุณ กชพร แก้วอำไพ   1 คุณ จุรีรัตน์ พัชนะ
2 คุณ ฉวีวรรณ ไชยอุดม   2 คุณ จำลอง เลิศล่อง
3 คุณ พัชรี ขำแสง   3 คุณ อรรนพ ศิริสวัสดิ์
4 คุณ วรนุช การันทอง   4 คุณ เสรัม ทุ่งสง
5 คุณ สุพัฒน์ เลิศภัทฐกิจ   5 คุณ บรรพต เลิศภัทฐกิจ
6 คุณ ปทิตตา ปลื้มจิต   6 คุณ แสงสกล ไชยเทศ
7 คุณ มยุรี พิมพิลา   7 คุณ รินทร์ พิมพิลา
8 คุณ ธนภร ศรีวรรณ   8 คุณ บ.ไทยลักษณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด
9 คุณ เบญจมาศ แก้วมะ   9 คุณ นัทธพงศ์ ไชยชนะ
10 คุณ ศุภวรรณ อินทพะนก   10 คุณ ทิพวรรณ พากเพียร
11 คุณ สุรวิต เตียนพลชัง   11 คุณ จีรนันท์ ต้นสุวรรณ
12 คุณ ธนิภา ชาติวุฒิ   12 คุณ ธนู ชาติวุฒิ
13 คุณ อำนวย กิ่งแก้ว   13 คุณ สุวรรณา กิ่งแก้ว
14 คุณ มนูญ กองเมือง   14 คุณ บุญนำ ภูมิประเสริฐ
15 คุณ ภาณุ ขืนสันเทียะ   15 คุณ สมพิษ ขืนสันเทียะ
16 คุณ อัมรา กวนเชียงเหนือ   16 คุณ ปิติพต กำเหนิดฤทธิ์
17 คุณ สายสุดา ทองนาค   17 คุณ ดัสกร ลีบุตรตา
18 คุณ ประธาน เกตุหอม   18 คุณ สวาท ทามะพันธ์
19 คุณ นันทิยา วิจิตร   19 คุณ สุทธิตนันท์ วิจิตร
20 คุณ กิตติพงศ์ ละอองสกุล   20 คุณ กันตเมศฐ์ กิตติศักดิ์บุญภา
21 คุณ อรพิน พุ่มพฤกษ์   21 คุณ ปาริชาติ พุ่มพฤกษ์
22 คุณ อภิชัย ปุณประเสริฐ   22 คุณ บ.แสนอุบล จำกัด
23 คุณ อารดา สายทะเล   23 คุณ เดือนนภา อินทร์ธรรม
24 คุณ ภูรินทร์ ทวีเลิศเกษร   24 คุณ สด เดชคิด
25 คุณ กนกวรรณ รอดมณี   25 คุณ พิไลวรรณ ศรียา
26 คุณ บัวลม ไยคะวัฒน์   26 คุณ ปาณเดชา เลิศธนาชัย
27 คุณ พัชรี สิงห์สอาด   27 คุณ ธวัชชัย เพชรล้ำ
28 คุณ สำเนียง ปิ่นทองคำ   28 คุณ อุทัย ปิ่นทองคำ
29 คุณ กิติชัย ลาทอง   29 คุณ เนตรชนก ลาทอง
30 คุณ วราภรรณ์ โชนอน   30 คุณ วริตกร สำภู
31 คุณ ปิยะ ถิ่นบาง   31 คุณ ปิยะดา ตุรีพินิจ
32 คุณ ธมนวรรณ แรงกุสิวิทย์   32 คุณ วัลลภ นิยมกุล
33 คุณ ชูชาติ กินเมืองธน   33 คุณ คมสัน นิยม
34 คุณ รุ่งนภา เลิศเกษม   34 คุณ จุฑามาศ วงษ์หบดี
35 คุณ รุ่งนภา ดาสีวังปา   35 คุณ รุ่งเรือง โอ่งเจริญ
36 คุณ เอกลักษณ์ พุ่มเจริญ   36 คุณ ธีระพงศ์ แก้วสิงขรณ์
37 คุณ อลงกรณ์ กรงระหัต   37 คุณ จิรวัฒน์ พุ่มพฤกษ์
38 คุณ การันต์ คีรียา   38 คุณ ประมูล ไหมถบุตร
39 คุณ นิรัน ทะวะระ   39 คุณ อนัญญา ตระกูล
40 คุณ สมเกียรติ ทรัพย์เที่ยง   40 คุณ มานนท์ แก้วกล่ำ
41 คุณ สมภพ อัศวธิรงกิติ   41 คุณ กนกพธร อัศสาวกิติ
42 คุณ นพดล ผันแปร   42 คุณ มานนท์ ผันแปร
43 คุณ กนกวรรณ รายประดิษฐ์   43 คุณ วัชรี อัศวีนานนท์
44 คุณ สะพง คงทรัพย์   44 คุณ ชาติ คงทรัพย์
45 คุณ ทวี สุขชือ   45 คุณ นวลจันทร์ ปาท้ามา
46 คุณ อนุสรณ์ ฮาดธิบาล   46 คุณ อนุสรณ์ ฮาดธิบาล
47 คุณ สรรทรด ศรีพลทา   47 คุณ พรทิพา ภูมาส
48 คุณ ณรงค์ศักดิ์ กาบแก้ว   48 คุณ กัญทิมา กาฐแก้ว
49 คุณ ขนิษฐา ชุมชาติ   49 คุณ พงศกร อ่อนอินทร์
50 คุณ ธนิพัฒน์ คลงเสนีย์   50 คุณ ขจรศักดิ์ ป่วนชน
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ จำนวน 50 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club   สมาชิกใหม่
1 คุณ นิภาพร ยาวก้อน   1 คุณ แก่นจันทร์ ยาวก้อน
2 คุณ พิทยา ปาระคะ   2 คุณ ทออสุก ฝาเพดาน
3 คุณ พรชัย ดาษลาอำ   3 คุณ สนอง ชาญเรือง
4 คุณ สมยศ คิอินธิ   4 คุณ นทศักดิ์ เกตยงค์
5 คุณ ณรงค์ ลินทร์เจริญ   5 คุณ พรทิพย์ ชินเกตุ
6 คุณ กนิษฐา ไพรสน   6 คุณ วัชระ ไพรสน
7 คุณ นฤมล น้อยช่วย   7 คุณ วิโรจน์ เพ็ญชาติ
8 คุณ เจนช่วย พรรณา   8 คุณ ดวงเลือน พรรณา
9 คุณ กนกพร สิงโต   9 คุณ สภอ อุดรธานี
10 คุณ ชูชาติ ดินเมืองธน   10 คุณ สว่าง สมบัติหอม
11 คุณ มะลิ ลาดเหลา   11 คุณ ละคร แสนมา
12 คุณ มะลิ ลาดเหลา   12 คุณ สมบัติ บรรณารักษ์
13 คุณ อภิธาดา จีหอม   13 คุณ ประเสริฐ ชมยอด
14 คุณ พิมชญา ขาวงาม   14 คุณ กัณฑ์อเนก ธรรมฉัตรแก่ง
15 คุณ ยุทธนา ขาพิมาย   15 คุณ อนันท์ เมฆวัฒนาย์
16 คุณ รัชนี นาตรีชน   16 คุณ ชนะกร นาตรีชน
17 คุณ ธีรเดช โสตรทอง   17 คุณ ประเวศน์ ศรีสุกใส
18 คุณ อนุจิตร ยุบฉชิต   18 คุณ จันสาย ยุบลชิต
19 คุณ วิรยา ใหม่แก้ว   19 คุณ ธีระพงศ์ ใหม่แก้ว
20 คุณ กนกศรี วชรเดชาเสตียง   20 คุณ กนกศร วชรเดชาเสตียง
21 คุณ พวงสร้อย ชิตรัตถา   21 คุณ สุนิตย์ ปรีชาชล
22 คุณ พร อาจใหญ่   22 คุณ สุปราณี ประกายแก้ว
23 คุณ อภิศร เอียม   23 คุณ สุภาพ เทพแดง
24 คุณ ภาวิภา สมสักย์   24 คุณ บังอร กาสุยะ
25 คุณ จันทร์สุดา ภาละบาล   25 คุณ ชภาภรณ์ บุญเศษ
26 คุณ สุภานีย์ พุฒซ้อน   26 คุณ ญาณิศา พุฒซอน
27 คุณ ปริญญา เทพผสม   27 คุณ ปริญญา เทพผสม
28 คุณ วรรณภา สีเนือน   28 คุณ พันทิพย์ จันทร์คง
29 คุณ ทวีศักดิ์ สินสุวรรณ์   29 คุณ ทองโสก ปานแย้ม
30 คุณ นุชรีย์ อยู่ดี   30 คุณ พวงเพชร ซีเวลล์
31 คุณ นุชรีย์ อยู่ดี   31 คุณ พนศักดิ์ กลิ่นหอม
32 คุณ ทิพวรรณ สิงห์คำป้อง   32 คุณ สมควร อุดมผล
33 คุณ สุชาดา กลิ่นแตง   33 คุณ โย สามสะอาด
34 คุณ ไพรสาร บุตรดี   34 คุณ น้ำผึ้ง จันทรเสนา
35 คุณ ดวงกมล เกตุเดชา   35 คุณ ศรีบังอร อินเจียง
36 คุณ ทิพลัดดา เอี่ยมสำอางค์   36 คุณ กฤษดา จันทร์ประจักษ์
37 คุณ ทองสาร สอนเฒ่า   37 คุณ ปัญจา สุดามาเรีย
38 คุณ ทวี สุขขือ   38 คุณ วรัญญา จันทรบุตร
39 คุณ เบญจมาศ แก้วมะ   39 คุณ อชิรญา ศรีใสแก้ว
40 คุณ สรรถนา ศรีพลพา   40 คุณ ญฐกรณ์ เชิดรัมย์
41 คุณ เบญจมาศ แก้วมะ   41 คุณ ณภัทร หรรษคุณาฒัย
42 คุณ ชัตรวัย จิตรคง   42 คุณ เจริญศักดิ์ จงสวัสดิ์
43 คุณ วรนัน พุ่มพฤกษ์   43 คุณ ปาริชาติ พุ่มพฤกษ์
44 คุณ วิเชียร ถาวรวงห์   44 คุณ วัชระ ถาวรวงห์
45 คุณ ปทิดาตา ปลื้มจิต   45 คุณ แสงสกล ไชยเทศ
46 คุณ กมลรัตน์ พิมทอง   46 คุณ กมลชนก พิมทอง
47 คุณ ทนันดร สุ่มกัน   47 คุณ ประภา ล้มกิน
48 คุณ สมหวัง ขันเงิน   48 คุณ ภัณทิรา เทศแจ่ม
49 คุณ นุชรีย์ อยู่ดี   49 คุณ ศิริรัตน์ กลิ่นทอง
50 คุณ อดิศร รสปุ้ง   50 คุณ สมคิด รสปุ้ง
เกจ์วัดลมยาง จำนวน 50 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club   สมาชิกใหม่
1 คุณ สมจิต แดงสี   1 คุณ สุรศักดิ์ บุญนคา
2 คุณ บัวเย็น พลทองมาก   2 คุณ ทิพวรรณ สง่าเนตร
3 คุณ จักรกริช เพ็ญจันทร์   3 คุณ ศตพร กาละจิตร
4 คุณ สกุลตา แก้วมาลัย   4 คุณ สัญญา แก้วมาลัย
5 คุณ สุนทร สร้อยโคกสูง   5 คุณ กฤทิกา ประดับวัน
6 คุณ นิรัน ทะวะระ   6 คุณ ศิริวัลย์ ปวงประชัง
7 คุณ ทับทิม สอนเดื่อย   7 คุณ วิมล เทศขวัญยืน
8 คุณ ปัญญา ตามประหัตถ์   8 คุณ ศิริยากร แสนจะบก
9 คุณ พีรนุช โล่ว์กิม   9 คุณ สุรินทร์ เท่งเจียว
10 คุณ จรรยา พัฒนาเรือ   10 คุณ สมหมาย สวัสดิ์วงษ์
11 คุณ มยุรา ใจห้าว   11 คุณ สุจิตรา ใจห้าว
12 คุณ ผกามาศ ใจห้าว   12 คุณ อุมาพร ใจห้าว
13 คุณ สมร สุนทะ   13 คุณ จรภาพร วิชาญดี
14 คุณ สมชาติ กิตวานิชกุล   14 คุณ มนทิพย์ อินทะวงศ์
15 คุณ กัณหา ลักษณา   15 คุณ เสาวณีย์ ลักษณา
16 คุณ หนู อุปพา   16 คุณ อดิศร ช่วยพิทักษ์
17 คุณ มลิ ลาดเหลา   17 คุณ สุดใจ เหลาสุพร
18 คุณ สรรทนา ศรีพลพา   18 คุณ ขจรศักดิ์ นาสินสร้อย
19 คุณ ทองสาร สอนเฒ่า   19 คุณ โสภา ราชวงษา
20 คุณ สายสุดา ทองนาค   20 คุณ ตรีสุคนธ์ ขันขัว
21 คุณ ธนวัฒน์ พูนสยามพงษ์   21 คุณ วีรศักดิ์ ปรีชา
22 คุณ สุริยนต์ สุทาศรี   22 คุณ สุชาดา โพธิ์คุ้ม
23 คุณ ชลวิทย์ บุริสการ   23 คุณ พีรวัส พันธ์สัมฤทธิ์
24 คุณ บุญพริ้ง พุฒธรรม   24 คุณ อำนวย นักบุญ
25 คุณ วิชญ์ชพล วงษ์หิรัณวรากุล   25 คุณ รัตชากาล บุตรแก้ว
26 คุณ ทิพวรรณ สิงห์คำปัด   26 คุณ เอมอร อ่านคำเพชร
27 คุณ นงเยาว์ เตียงแก้ว   27 คุณ พิเชษฐ์ เดชวงษา
28 คุณ ผุสรัตน์ ธนะคุณ   28 คุณ พงศ์วัชร์ เมธีรัชฎาพัฒน์
29 คุณ วรากรณ์ โณอนุ   29 คุณ วรันดร์ จันทร์แก้ว
30 คุณ ณรงค์ ธมตร์เจริญ   30 คุณ ดรุณี สมบูรณ์
31 คุณ ทวี สุขปือ   31 คุณ อรษา ตรงลือ
32 คุณ วรรคเดช สุราย   32 คุณ สมคิด สืบนอง
33 คุณ บัณฑิต ศีลพักษา   33 คุณ ธวัฒน์ วงค์เครือ
34 คุณ จตุพร ระดาขันธ์   34 คุณ จรุง ศรีรุ่งเรือง
35 คุณ กิตติพงศ์ ละอองสกุล   35 คุณ สิทธิโชติ อ่อนตา
36 คุณ สนิท จีระชาติสกุล   36 คุณ ดีลักษณ์ ทัน
37 คุณ ชูชาติ ดินเมืองธน   36 คุณ พิภพ ลุนจันทา
38 คุณ สุธิดา พันธ์นิยม   37 คุณ เรียบ ดาวัน
39 คุณ สุพรรณ โกรัมย์   38 คุณ อุมาพร ศรีเดชา
40 คุณ ณรงค์ มุสิกะไชย   39 คุณ ศิริพร มุสิกะไชย
41 คุณ ิรินทร์อร ชุมชัย   40 คุณ สมณัฐ จินดา
42 คุณ ทิพวรรณ สิงพคำป้อง   41 คุณ บัวไล จำปา
43 คุณ เบญจมาศ แก้วมะ   42 คุณ สมชัย เหมมะลา
44 คุณ ศรันย์ภัทร ภูคำวงศ์   43 คุณ นฤธา ภูคำวงศ์
45 คุณ สุขุม สุภาพงค์   44 คุณ อดิศร สุภาพงค์
46 คุณ ธนาพล ระมิ่งทอง   45 คุณ จันทร์ ภู่สงฆ์
47 คุณ นิคม พูนเมฆ   46 คุณ ประเสริฐ แข่งจันทร์
48 คุณ กฤษณะ ชูสง่า   47 คุณ เตียง เปล่งศรี
49 คุณ หทัยชนก ธีรเกียรติปัญญา   48 คุณ โน สังเงิน
50 คุณ ผกามาศ นาระดี   49 คุณ ทวิช สร้อยทอง
เสื้อยืด TQM มูลค่า จำนวน 120 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club   สมาชิกใหม่
1 คุณ สมชาย ทิมงาม   1 คุณ ธวัชชัย พวงสูงนิน
2 คุณ สง่า พอมจันทร์   2 คุณ บุษุบา พอมจันทร์
3 คุณ เรวดี ทวีรัตน์   3 คุณ ดาวใจ ทวีรัตน์
4 คุณ สรรทนา ศรีพลทา   4 คุณ สุคนธ์ ปราจิตร
5 คุณ ทองสาร สอนเช่า   5 คุณ พวง ฐานชูมั่น
6 คุณ ปัญญา อรุณปรารีย์   6 คุณ พิมนิภา อรุณปรารีย์
7 คุณ ทองสาร สอนเฒ่า   7 คุณ อาทิตย์ ลามโพธิ์
8 คุณ วิภารัตน์ เพชรคง   8 คุณ ณฐมน อมรามี
9 คุณ ทองสาร สอนเฒ่า   9 คุณ สงบ ละอ้อน
10 คุณ บรรพต ไสวรรณ   10 คุณ วิษณุพงษ์ จุ้ยวิเศษ
11 คุณ อารีรัตน์ แก้วอำรัตน์   11 คุณ วุฒิชัย แหวนเพชร
12 คุณ บัวรับ ครึ่งจ้า   12 คุณ ณิชา หาญธงชัย
13 คุณ วัชระ ภาระเอาสม   13 คุณ สถิต คิดใจเดียว
14 คุณ วิสุนทร พรมแสนสอน   14 คุณ อลงกต สุขสายชล
15 คุณ จุฑารัตน์ นวลสุข   15 คุณ เฉลิมยศ นวลสุข
16 คุณ ภิภพ สอนหลุย   16 คุณ พรทิพย์ สอนหลุย
17 คุณ สมชาย ลีลานิชกุล   17 คุณ เฉลิมศักดิ์ แสนหล้า
18 คุณ มงคล โกนพันธ์   18 คุณ รัตตินันท์ ทิพหา
19 คุณ ณัฎฐกร นาคฉุย   19 คุณ อาภรณ์ นาคฉุย
20 คุณ ถวิล ศักดิ์ศรี   20 คุณ ประทุม หมินเหริม
21 คุณ จันทร์สุดา ภาละบาล   21 คุณ ฉันทนา ภาสกานนส
22 คุณ พัชรี หลางจำปา   22 คุณ ปราณี อินรส
23 คุณ วรรณิสา แก้วยิ้ม   23 คุณ สิัตตยา สุมาลัย
24 คุณ ชนิกานต์ ดอกทอง   24 คุณ ภูมิพัฒน์ ปลาทอง
25 คุณ สรรทนา ศรีพลทา   25 คุณ ทินตภณ พัฒนทอน์
26 คุณ ธีรเมธ พิมปราณี   26 คุณ ชาญชย์ บัวคำ
27 คุณ กนกพร สิงโต   27 คุณ สภอ อุดรธานี
28 คุณ ธนิดา วิบรรุ่งรุจิ   28 คุณ นุ้ย วงศ์ศา
29 คุณ นิศามณี ลิลา   29 คุณ เดชภณ ลิลา
30 คุณ วุฒินันท์ อ่อนสำลี   30 คุณ ศิวพร หอมสมบัติ
31 คุณ สมาน วังฉวย   31 คุณ อมราเทพ ทองยวน
32 คุณ ธนัทพร แซ่เอี๊ยว   32 คุณ ลักชาตา แซ่เอี๊ยว
33 คุณ นิศามณี ลิลา   33 คุณ นภีสวรรณ ลิลา
34 คุณ ปทิตญา พลศักดิ์   34 คุณ มยุรี ปราการนนต์
35 คุณ นครินทร์ ปิ่นทอง   35 คุณ ปัญญา ปิ่นทอง
36 คุณ ศุภลักษณ์ ศรีปัญญา   36 คุณ อุไรวรรณ แสงญางาม
37 คุณ พัชรี หลวงจำปา   37 คุณ คมกริช สนสุรัตน์
38 คุณ ดารา มณทาทร   38 คุณ พิทักษ์ มาทรทาทร
39 คุณ ยุทธนา สมิง   39 คุณ สมพร ชูแก้ว
40 คุณ พงเยาว์ วงษ์ชา   40 คุณ พิทักษ์ คำบุญเกิด
41 คุณ สุพรรณ โทษา   41 คุณ สุพร โกษา
42 คุณ สุชาติ จันทร์เกิด   42 คุณ อดิเรท อินทร์เกิด
43 คุณ ปะนัตตา สือโสภา   43 คุณ อารีย์ เศษโสภา
44 คุณ อโนทัศน์ บุตรศรีภูมิ   44 คุณ ปราณี สุขวงศ์
45 คุณ อราวรรณ หอมพ่ลา   45 คุณ อดิศักดิ์ ติวรรัตน์
46 คุณ ธิทิมา แก้วจอมพล   46 คุณ อนุรักษ์ เลทุสวัสดิ์
47 คุณ ทรงสิทธิ์ คำภาจูม   47 คุณ ไสว นามคุณ
48 คุณ วรรณา เหล่าแง่ว   48 คุณ ระมิตร สัญวงษ์
49 คุณ พัชรี หลวงจำปา   49 คุณ อำไพ พรมษา
50 คุณ ทวี สุขปือ   50 คุณ กฤษฎา กงสัมมา
51 คุณ สมภาร พวมควง   51 คุณ รัศมี มีนแรง
52 คุณ อัญชิน จันทร์เรือง   52 คุณ อุดร จันเรือง
53 คุณ วีรกานต์ ยี่แพร่   53 คุณ กุลวดี คูเมือง
54 คุณ ศิศวิมล อมอุ่น   54 คุณ พีรวุฒิ อารมณ์ดี
55 คุณ ยุภา ภมรนาค   55 คุณ เกรียงศักดิ์ ภมรนาค
56 คุณ สุนันทา สุจริต   56 คุณ พัชรพรรณ กสิผล
57 คุณ วัฒนา ประดิษฐ์   57 คุณ วิชาญง เกตุมะยัก
58 คุณ ประเสริฐ เพ็งคลิ้ง   58 คุณ พิมพา รงค์ทอง
59 คุณ วิภารัตน์ เพ็ชรตง   59 คุณ ฉบับ เรืองสุดสุด
60 คุณ บุบผชาติ พรมล่าล้อ   60 คุณ นาถ สอนลาด
61 คุณ บุญพริ้ง พุฒธรรม   61 คุณ อภิวัฒน์ ยางธิสาร
62 คุณ สว่าง ชัยภูมิ   62 คุณ กิตติกล แก้วประเสริฐ
63 คุณ ชนาดร ไชยศรี   63 คุณ สดใส ฮารุน่า
64 คุณ ประเสริฐ ภูมี   64 คุณ พิมพันธ์ ภูมี
65 คุณ วินิจรา วัชรสินธุ์   65 คุณ ศิริสันธ์ ธรสินธุ์
66 คุณ นันทวี ทองบุตร   66 คุณ ปัญญา สิรกุล
67 คุณ กิตติพงษ์ ละอองสกุล   67 คุณ สมชาย สายสมร
68 คุณ อุไลวรรณ เลนุทาง   68 คุณ ปาโนชย์ บุราคร
69 คุณ นฤมล กันภัย   69 คุณ ทองใส สดับจิตร
70 คุณ วรรณิตา สีเนือน   70 คุณ บุญจันทร์ ปาไข
71 คุณ วิวล เกษรบัว   71 คุณ ปาริชาติ กุลรัตนาม
72 คุณ สุธิดา พันธ์นิยม   72 คุณ อดุง บุญคำภา
73 คุณ สมเกียรติ มีทองพูล   73 คุณ ละเอียด มีทองพูล
74 คุณ เสาวภา อักษรกุล   74 คุณ กัณทรากานต์ รังสินารา
75 คุณ จารุวรรณ กอนคี   75 คุณ จันทร์ มีมหาญาติ
76 คุณ ทองเงิน สมฤทธิ์   76 คุณ ชญาภา พูลเพิ่ม
77 คุณ มาโนช เขียนโลภา   77 คุณ บุญกอง พรหมรักษ์
78 คุณ โกศล แพงสุพัฒน์   78 คุณ สมสมร แกะกระโทก
79 คุณ คำพอง อันตอนเซน   79 คุณ พิยดา นิรงค์บุตร
80 คุณ มายิ้ม แดงมณี   80 คุณ เจียมวิต แดงมณี
81 คุณ วิวัฒน์ ภูยืด   81 คุณ พิรุธ เจนสรรพการ
82 คุณ ทรงสิทธิ์ คำภาจูม   82 คุณ สยมภู ศรีบุรินทร์
83 คุณ ไพรัตน์ กลิ่นกุหลาน   83 คุณ ไพรัตน์ กลิ่นกุหลาน
84 คุณ ชโยดม สดใจเที่ยง   84 คุณ นิยม หงษ์ชุมแพ
85 คุณ หาดแก้ว รุ่งเรือง   85 คุณ เด่นชัย โพธิ์งาม
86 คุณ นลพรรณ มั่นใจ   86 คุณ เปรม นัยหมื่น
87 คุณ วิชิต เกิดชู   87 คุณ ชัยสิทธิ ดีวสวัสดิ์
88 คุณ ณัฎฐภัทร์ วัฒนวนาพงษ์   88 คุณ ทิพย์วรรณ เที่ยงทุ่ง
89 คุณ ศักดิ์ชัย ทองอยู่   89 คุณ พงศ์สวัสดิ์ ชูใจ
90 คุณ ไพมัน พันพิลา   90 คุณ เครือวรรณ์ สารธิ
91 คุณ เบญจมาศ แก้วมะ   91 คุณ พัชรี อุดำ
92 คุณ ประณต โดดคำ   92 คุณ ละมัย โดดดำ
93 คุณ ทองหลาง ปาโท   93 คุณ สมัย คำกลอง
94 คุณ สมชาย ไทยศิริ   94 คุณ อุลัย สัีสะใบ
95 คุณ ชลิตา เลื่อมสำราญ   95 คุณ ธนศักดิ์ เลื่อมสำราญ
96 คุณ ประชุม วิละแสง   96 คุณ นวพล วิสาแสง
97 คุณ จุฑาทิพย์ แสนสี   97 คุณ หมุน วงศ์ตะวัน
98 คุณ ปนัดดา อุ่นผง   98 คุณ วิชุดา คำหาญ
99 คุณ แสงเดือน เสียงสวัสดิ์   99 คุณ สัญแก้ว เสียงสวัสดิ์
100 คุณ รัชดาภรณ์ ศรีบุญ   100 คุณ ปกรณ์ ศรีบุญ
101 คุณ ทองสี อ่อนจันทร์   101 คุณ ทองสี อ่อนจันทร์
102 คุณ ธนชาติ อันทะสาร   102 คุณ ธนกฤต อันทะสกร
103 คุณ เกษณีย์ สมนึก   103 คุณ ยุงยุทธ บัณฑิตฉาย
104 คุณ นงนุช โฆษิตสกุลชัย   104 คุณ นงนุช โฆษิตสกุลชัย
105 คุณ ฐานพัฒน์ วรรณสกุลรัตน์   105 คุณ สำราญ ภาศณี
106 คุณ วรรณภา สีเนือน   106 คุณ ยุพาวี สดีวงศื
107 คุณ กิ่งฟ้า พิมพะ   107 คุณ ลำใย แซ่เตี๋ยว
108 คุณ กนกวรรณ รักษาผล   108 คุณ ชิด สุดแสง
109 คุณ สัญญา แก้วมาชัย   109 คุณ สัญญา แก้วมาชัย
110 คุณ ทอง นาลาดทา   110 คุณ สุนันต์ จันทร์บุตร
111 คุณ อารีย์ อาตมประสังสา   111 คุณ ทนงศักดิ์ อาตมประสังสา
112 คุณ ปรีชา จันทร์ฉาย   112 คุณ คำนูญ สุขมี
113 คุณ ประหยัด กรอบเพ็ชร์   113 คุณ จีรภา ชูช่วย
114 คุณ ประจักษ์ เบียนรัมย์   114 คุณ ธวัชชัย ยืนสุข
115 คุณ ณัฐพันธ์ เสริฐไธสง   115 คุณ มนัส ศักดิ์ศรี
116 คุณ สมชาย พรหมมา   116 คุณ รุ่งนภา พรหมมา
117 คุณ พวงสร้อย ชิตรัตถา   117 คุณ จักรดุลย์ เมฆรุ้งนภา
118 คุณ พันธ์พงษ์ พรรหมพงค์   118 คุณ พันธ์พงษ์ พรรหมพงค์
119 คุณ สรรทนา ศรีพลทา   119 คุณ อังคณาพร อินทรโชติ
120 คุณ ชนาดร ไชยศรี   120 คุณ สุดโธ วงษ์ขันธ์

หมายเหตุ
1.ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
2.ในกรณีที่ได้รับรางวัลทองคำจะต้องนำบัตรประชาชนและ ทะเบียนบ้าน มาติดต่อรับของรางวัลที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

3.ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ต้องมีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
4.ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ที่แนะนำสมาชิกใหม่ ต้องกรอกรายละเอียดสมาชิกใหม่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ส่วนคือลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club 1 รางวัลและสมาชิกใหม่ 1 รางวัล ทั้งนี้หากลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ไม่ได้แนะนำสมาชิกใหม่จะมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตามรายชื่อที่ปรากฎอยู่บนคูปองเท่านั้น
5.ของรางวัลไม่สมารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการได้

7.พนักงานบริษัททีคิวเอ็ม บริษัทในเครือ คณะกรรมการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด**

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-150-8888 ต่อ 5244,5247,5248 และ 5249-5252**

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ผลรางวัลย้อนหลัง