ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ลุ้นทริปนั่งรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมวัดถ้ำเขาปูน กับดาราช่อง 7 จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ จ.กาญจนบุรี


1 คุณ กนกวรรณ แซ่อุ้ย
2 คุณ กาญจนา อาขวนิยุต
3 คุณ ก้อง กลิ่นเจริญ
4 คุณ เกียรติศักดิ์ เลี่ยมธรรมจิต
5 คุณ จินตนา บุญปันดล
6 คุณ เจน ทรงวิช
7 คุณ เจริญชัย มณีรัตนศักดิ์
8 คุณ ฉัตรประพัฒน์ พุทธศรียะ
9 คุณ ชญานิศา บัวลอย
10 คุณ ชัย กุลกิจกำจร
11 คุณ ดนัย รัตนัง
12 คุณ ดรุณี แมนหนู
13 คุณ ธวัชชัย ขุนอินทร์
14 คุณ นที อวยพร
15 คุณ นันทัชพร โพะพุ่มเย็น
16 คุณ บัญชา เสรีสิริรักษ์
17 คุณ บุญยืน หิมพานต์
18 คุณ พรพรรณ ยอดสิน
19 คุณ พิมพ์ลักษณ์ เจริญชยางกุล
20 คุณ พิมภัทร ขันธาโรจน์
21 คุณ วรรณกร โครตโสภา
22 คุณ ภาณุพงศ์ วีรพัฒนคุปต์
23 คุณ มัญชุสา ฤทธิรงค์
24 คุณ มานะ เซี่ยงหลิน
25 คุณ ยุทธชัย สมสุข
26 คุณ ยุพาพร วัฒนาศรมศิริ
27 คุณ เยาวลักษณ์ ทองมอญ
28 คุณ รัตนโชติ ศรีปะนะ
29 คุณ ลลดา ลิ้มตระกูล
30 คุณ วราภรณ์ สายใจ
31 คุณ วัชรากร ชัยสงคราม
32 คุณ วาสนา ลิวิสิทธิ์
33 คุณ วิทวัส ประจันตะเสน
34 คุณ วิภาดา ธรรมยา
35 คุณ วิลาวัลย์ นาวาอนุรักษ์
36 คุณ วิวัฒน์ ดวงประเสริฐ
37 คุณ วิศรุท แพนน้อย
38 คุณ ศักรินทร์ กิจสวัสดิ์
39 คุณ ศิริขวัญ ตันประทุมวงษ์
40 คุณ ศิริเพ็ญ เมตะศิริ
41 คุณ ศุภวัฒน์ พรกุลวัฒน์
42 คุณ สงวน อ่อนพลับ
43 คุณ ส่งศักดิ์ ดูการณ์
44 คุณ สาวิตตรี อยู่ดี
45 คุณ สุดารัตน์ พลอยมนตรี
46 คุณ สุพัตรา สังข์แก้ว
47 คุณ สุมาลี เกื้อกูล
48 คุณ โสภน มาคะผล
49 คุณ อภิโชค ถาวรรุ่งวรา
50 คุณ อรุณี กรวาทิน
51 คุณ อัจราวรรณ อาจเจริญ
52 คุณ อาคิรา เทพวงศ์

Update 22-6-17 15.07น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนมิถุนายน 2560


1
คุณ
ประภาศรี
น้ำทรัพย์
2
คุณ
พยอม
สามารถ
3
คุณ
ญาณิกา
สาถิตย์
4
คุณ
ปราโมทย์
หงษ์ชุมแพ
5
คุณ
สิทธิชัย
นิลเขียว
6
คุณ
ประภัสร์
โสวพรรณ
7
คุณ
ปราโมทย์
สุขโต
8
คุณ
พงศัก
ดวงธนู
9
คุณ
สมบูรณ์
พลดงนอก
10
คุณ
วันชัย
กลีบกลางดอน

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน