ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันบ้านของคุณคือ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ นที พานโย
2 คุณ ศศิธร ปั้นลายนาค
3 คุณ ชุติมา จอร์จ
4 คุณ บุญชู พุธทรง
5 คุณ พรทิพย์ หริกุลรักษ์

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล 

3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Natural Camp 2020 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์ สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กุลลดา เพชรกลึง
2 คุณ จริญญา ดีพุ่ม
3 คุณ ชลิดา จุลลาศรี
4 คุณ ชุติมา ผดุงกิ่งตระกูล
5 คุณ ญาดา เยือกเย็น
6 คุณ ณัฐศลี โสรีกุล
7 คุณ เดชมนตรี พลแพงขวา
8 คุณ ธนชัย ลิ้มสุวรรณ
9 คุณ ธนา มาระสะ
10 คุณ ธวัชชัย สายแสน
11 คุณ ธานี เทียมทอง
12 คุณ บัณฑิต ทัศนิยม
13 คุณ บัณฑิตา บายคราม
14 คุณ ปณิกา แสงอรุณฉาย
15 คุณ ประชุม หนูจ้อย
16 คุณ ปรัชญา พรหมแต้ม
17 คุณ ปราณี เต็มสังข์
18 คุณ ปราณี มีศิริสุข
19 คุณ ปริศนา จิระสุทัศน์
20 คุณ ปวีนา รื่นเรณู
21 คุณ ปาริชาติ เมืองก้อน
22 คุณ ผอูนรัตน์ ต่อประดิษฐ์
23 คุณ พรรณี แซ่เลม
24 คุณ ไพฑูรย์ อารัมภรัตน์
25 คุณ ภัทรศญา ไพศาลเรืองรุ่ง
26 คุณ ภัทริน บุญนำ
27 คุณ ภาวิณี อนันตา
28 คุณ ภูริวัฒน์ พุกเกลี้ยง
29 คุณ มยุรี วีระวิบูรณ์
30 คุณ รัตนา สมรรถชัย
31 คุณ รัตนา สมรรถชัย
32 คุณ ลักขณา เกียรติเกื้อกูล
33 คุณ วนิดา ภาตะนันท์
34 คุณ วัยวิน ฉลองไกรเดช
35 คุณ ศิริชัย สี่ไพศาลกุล
36 คุณ สิริชัย ขลิบแย้ม
37 คุณ สิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์
38 คุณ สิริยากร เภตรายนต์
39 คุณ สุดารัตน์ พิจิตร์สกุลชัย
40 คุณ สุมิตรา ตุลา
41 คุณ สุวรรณา บุญปลื้ม
42 คุณ แสงสุรีย์ ศรีธนชัย
43 คุณ อดิศักดิ์ วงค์เนียม

 

ผลรางวัลย้อนหลัง