ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ สุคนธา นงนุช
2 คุณ วิศรุต ปรกติ
       
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ ศุภลักษณ์ โครตบุรี
2 คุณ ทศวรรษ แซ่ลี้
3 คุณ สุภาพ ดีมากมี
4 คุณ แดนชัย จิรนาท
5 คุณ ภัทรนันท์ ด้วงศิริ
6 คุณ กองแก้ว ไชโยแสง
7 คุณ ทิพย์นารา สาแก้ว
8 คุณ สุขสันต์ วิทาทาน
9 คุณ ดิเรก นวลมา
10 คุณ วรนันท์ ภูมิภักดีพรรณ
       
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ หรือ แซ่ซ้ง
2 คุณ เศรษฐวัฒน์ สิงห์ลา
3 คุณ ปนัสยา อาษาคง
4 คุณ จุฑารัตน์ ใจบุญ
5 คุณ สมพร โก๊ะแอ
6 คุณ วัชระ อาจารสุทธิ์
7 คุณ สำลี พรมสะอาด
8 คุณ ทวีลาภ พฤกษ์พรรณชัย
9 คุณ สง่า มะมูฮำหมัด
10 คุณ บังอร โอขะบุตร
11 คุณ สุกัญญา ภิรมย์โต
12 คุณ กรกฤต ชื่นชม
13 คุณ สมพร กรมรอด
14 คุณ อารีย์ ล้ำเลิศ
15 คุณ เชาวรัตน์ มั่นจิต
16 คุณ เจษฎา ตรีเศรษฐ์ศํกดิ์
17 คุณ หทัยรัตน์ สังข์บูรณ์
18 คุณ สาคร อุทกโยธะ
19 คุณ บัวบาน ทองศรี
20 คุณ เกิด บุญสงค์
21 คุณ ภควรรณ บุญส่ง
22 คุณ อำนวย มูลประสาตร
23 คุณ สำรี พื้นพงษ์พัฒน์
24 คุณ ณัฐวุฒิ ภาคโพธิ์
25 คุณ สุจินันท์ แก้งเผือก
26 คุณ มนู ท่วมท้อง
27 คุณ ภูวดล กัลยาณศิรินทร์
28 คุณ วนิดา อ้นอารี
29 คุณ จิตติพงษ์ พิลาวงศ์
30 คุณ เกรียงศักดิ์ มาอู๋
31 คุณ วาสนา อินทฤทธิ์
32 คุณ ศิวะพร สิงห์โต
33 คุณ สลิลลาพัชร ศรีหารักษ์
34 คุณ ชาญบุญ สำเนียงเพราะ
35 คุณ ลออศิริ ดำเนินผล
36 คุณ ปุญญิศา ปรึกษา
37 คุณ มหะมะฆอดาฟี วามิง
38 คุณ สมปอง เรืองแหร่ม
39 คุณ จิรนันท์ ปัญญาประเสริฐยิ่ง
40 คุณ โกศล บุญคง
41 คุณ ฤทธิชัย ชาตะโชติ
42 คุณ ยอดชาย ศรีสังข์
43 คุณ กัญญาภัค เอี่ยมไพโรจน์
44 คุณ สราวดี หงสไกร
45 คุณ หนูเตือน กล้าหาญ
46 คุณ วารุณี สีสามชั้น
47 คุณ เจนจิราวรรณ ประดิษฐ์กนก
48 คุณ รติมา ตันติจารุกร
49 คุณ วิชยา อุ่นทรัพย์
50 คุณ ยศวิชญ์ เล็กดา
51 คุณ สกล ชาแสน
52 คุณ รัชนีวรรณ วัดล้อม
53 คุณ ดิษย์อนันต์ วาทิน
54 คุณ วารุณีย์ เรืองมนตรี
55 คุณ กัญญานิษฐ์ เผื่อนอารีย์
56 คุณ มงคล วงศ์สุวรรณ
57 คุณ ศรายุทธ เอี่ยมสันเที๊ยะ
58 คุณ เปรมฤดี รุณธาติ
59 คุณ มะหนัด การันสันติ
60 คุณ ชนม์ชนัน กลิ่นพยอม
61 คุณ ปัทมา มโนขันธ์หิรัญ
62 คุณ เศกสันต์ นาคสัมฤทธิ์
63 คุณ พรชัย จันมหกุลโชติ
64 คุณ พัชณีญา อำพันธ์
65 คุณ ประทิ่น ขวัญแก้ว
66 คุณ สุนิภา เรืองนิมิตร
67 คุณ ธงชัย ไชยฤทธิ์
68 คุณ สรเพชญ สุนทรศรี
69 คุณ ณัฐพร ประทุมวรรณ์
70 คุณ สมพร คงอ่อน
71 คุณ ศรุต วรานุชิตกุล
72 คุณ กุลภัสสร์ อินเงิน
73 คุณ กนกวรรณ ธรรมใจ
74 คุณ พันธุล มินวงษ์
75 คุณ จิราภา อุดมวรรณาเขตร
76 คุณ เอีเชีย อินดำ
77 คุณ พันทธนันท์ นุ่มแก้ว
78 คุณ ธีระยุทธ บิลังโหลด
79 คุณ อินทิรา กลีบเมฆ
80 คุณ รชต วงศ์กมลาไสย
81 คุณ สถาพร ธรรมรักษ์
82 คุณ เลิศ ก๋าใจ
83 คุณ แดน มาลัย
84 คุณ ธนุสชญา ภาสสถิตย์
85 คุณ อินทิรา น้อยห้อง
86 คุณ วันดี ไทยนิคม
87 คุณ พรรณวิสาข์ สุขะปัญญา
88 คุณ ราเชนทร์ วงศ์ไชย
89 คุณ กานต์ธเนศ รัตนกิจ
90 คุณ นิตย โมกขพันธ์
91 คุณ วาสนา เสนาทิพย์
92 คุณ ภูวนาท แก่นนาค
93 คุณ วินัย แพรพันธ์
94 คุณ เสาวรส จุลวัลลิ
95 คุณ สุวรรณา น้อยแนบ
96 คุณ ศิรวิทย์ สินไชย
97 คุณ หิรัณย์ กาญจนพัฒนา
98 คุณ ณพัชพงษ์ คงเจริญศรีศิริ
99 คุณ นิดารัตน์ คุ้มนาเรียง
100 คุณ สมชาย สระคำ
       
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ ศุภานัน จันทร์อ่อน
2 คุณ ศรุท บำรุงกิจ
3 คุณ ณัฐวงศ์ รอดพันธ์ธนโชติ
4 คุณ พรพิศ บูรณสัมปทานนท์
5 คุณ วิทวัส ศิลปชัย
6 คุณ สานิตย์ เติมดาว
7 คุณ สมมาศ บรรเลงใจ
8 คุณ ณัฐชานนท์ ปูคำ
9 คุณ มีชัย หนูนา
10 คุณ พัชรี วัดเสนาะ
11 คุณ ภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง
12 คุณ กันตินันท์ ตรีสิทธิเชษฐ
13 คุณ วสินธ์ คูคำ
14 คุณ ขวัญนภา สีม่วงคำ
15 คุณ สุชาติ สุวรรณมังกูร
16 คุณ อุทัย กรโกษา
17 คุณ เรวดี ภุมมาลักษ์
18 คุณ ทวัช มะโนรา
19 คุณ อาทิตยา วิเลปะนะ
20 คุณ กฤต ต่างใจ
21 คุณ อมรเทพ กระจ่างศรี
22 คุณ ไพโรจน์ สีชา
23 คุณ จันทรา คมไสย์
24 คุณ ปวริศา ลือบุญ
25 คุณ ลำใย เดชะสา
26 คุณ เอกลักษณ์ มะมิลา
27 คุณ อรรถพร รังสิกุล
28 คุณ วราภรณ์ อัจฉรารักษ์
29 คุณ เปรมยุดา ชัรคุปต
30 คุณ เดชณรงค์ เชื้อบุญมี
31 คุณ วากัญญา ตันหยง
32 คุณ สุมิตรา เจริญวัฒน์
33 คุณ ศักดิ์ชัย วงษาหมี
34 คุณ ธวัชชัย จันทร์แดง
35 คุณ สถาพร เพชรศิริ
36 คุณ ภคนันท์ ดำน้อย
37 คุณ รัชนี รินทะรักษ์
38 คุณ อัตชัย มีสุข
39 คุณ ปดิพัฒน์ คำอินทร์
40 คุณ ศิริลักษณ์ คิดอ่าน
41 คุณ สมศักดิ์ กวีกิจอุดม
42 คุณ ทิพย์ธัญญา หมายดี
43 คุณ นวรัตน์ เสนจาง
44 คุณ พรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ
45 คุณ ระพีพร ทุยบึงฉิม
46 คุณ อัจฉรา กันฑะสิทธิ์
47 คุณ เนตรดาว พอจิตบรรจง
48 คุณ ณัฐพงษ์ พัลวัล
49 คุณ บรรพต สูงเจริญ
50 คุณ สมบัติ วงศ์บุญ
51 คุณ ธนษา สถิตานนท์
52 คุณ ธิติชัย ชัยพินิจ
53 คุณ ชนันรัตน์ แตงโต
54 คุณ พงศ์ศิริ สายแดง
55 คุณ พงศ์กรณ์ จิตวิริยนนท์
56 คุณ สุมารินทร์ นิลมะณี
57 คุณ ธนภรณ์ วงค์สถาน
58 คุณ อานนท์ น่วมสกุลณี
59 คุณ กัญญาพัชร เซ่งฮวด
60 คุณ ดรุณี ความคิดดี
61 คุณ พนัดดา จำปามี
62 คุณ กมลรรณ ดวงแก้ว
63 คุณ ธนา โกมารภัจจ์
64 คุณ ภัสรวีร์ รวิวงศ์วัชร์
65 คุณ เกียรติศักดิ์ ภูแสงสี
66 คุณ อารีรัตน์ กาญจนเสถียรพร
67 คุณ วีรศักดิ์ เส็นสมมาตร
68 คุณ บัญญัติ ทองสุข
69 คุณ สิรินาถ สายทอง
70 คุณ ทิวาวัลย์ วนนุรักษ์สกุล
71 คุณ บรรพต พิมพาภักดิ์
72 คุณ ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์
73 คุณ กัญญาภัทร จันทรทัด
74 คุณ ปุณยนุช พิทักษ์ธนวิชญ์
75 คุณ สุธน นาคมั่น
76 คุณ วรกร แพรพันธ์
77 คุณ เจริญชัย ขุลิดี
78 คุณ นัยนงค์ แทนทอง
79 คุณ วันทนา อารีพูนสิริ
80 คุณ ไชยประเสริฐ จำปาพันธ์
81 คุณ ไปรยา บุปผา
82 คุณ สุวรรณี วงศ์สนิท
83 คุณ ชนิษฐา จุลทะ
84 คุณ อังคณา จรินทรานนท์
85 คุณ นรากร ชินพิมาย
86 คุณ ภูริวัจน์ ใจแท้
87 คุณ ปราณี ติ่งอ่วม
88 คุณ นภัสสร ขาวเนียม
89 คุณ จำปา สีพันชาติ
90 คุณ อัมมร เทพมณี
91 คุณ ศุภธนิศร์ ดีปัญญา
92 คุณ ศรีพรรณ แสงพิชัย
93 คุณ ศวัสกร นันตา
94 คุณ ธีรารัตน์ ปิ่นแก้ว
95 คุณ วรัญญา ถมอินทร์
96 คุณ ชัยพัทธ์ พันธ์สุวรรณ
97 คุณ วรรณา บำรุงสิทธิวงศ์
98 คุณ คฑาวุธ สุวรรณวิไล
99 คุณ ระเบียบ บำเหน็จ
100 คุณ นาริสรา มัยเละ
       
เกจ์วัดลมยาง จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ สมบูรณ์ ตีทอง
2 คุณ วิโรจน์ จ่างแสง
3 คุณ หลอดทอง จันมา
4 คุณ อภัทรา อินทพรม
5 คุณ บุญมี สาระวัน
6 คุณ วัลลภ น้อมคำรพ
7 คุณ อุดม คำพอง
8 คุณ สงวนศักดิ์ ร่าหมาน
9 คุณ กาญจนา มะเริงสิทธิ์
10 คุณ สุกัญญา จันทร์ทะเมนชัย
11 คุณ ธเนศ ดาวทอง
12 คุณ สักคานนท์ จันทร
13 คุณ อริสรา เอี่ยมสอาด
14 คุณ ถาวร ยางงาม
15 คุณ สุรพล ศรีแนน
16 คุณ คนึง ตัญญาชัย
17 คุณ การณชา สุนทรวัฒน์
18 คุณ นิพัทธนา พันธุ์เจริญ
19 คุณ ชัยญากรณ์ สุนทรวัฒน์
20 คุณ ปพน จิตสุขปลื้ม
21 คุณ เอกสุวัชร์ พันธุ์สาธิต
22 คุณ อากร กาญจนสมบรูณ์
23 คุณ ยศวัจน์ โฆษิตสุริยมณี
24 คุณ วิรัตน์ ยอดมณีย์
25 คุณ ปาณิสรา ชื่นชูใจ
26 คุณ สุมาลี เวชกุล
27 คุณ กันย์ธยาน์ โคตรสีเมือง
28 คุณ อุชุกร ศรีมยุรา
29 คุณ วัชระพงษ์ ทิพย์สมบัติ
30 คุณ สุพัตรา ธนะคำดี
31 คุณ พยุง ขำขาว
32 คุณ นราวดี เรืองทวีเชาว์
33 คุณ ทวัต เถาพันธ์
34 คุณ มณฑล โต๊ะมะยิ
35 คุณ อุดม คำพอง
36 คุณ ฉลองชัย จันทร์นวล
37 คุณ สุรชัย ทุหมัด
38 คุณ ไพทูล เวินขุนทด
39 คุณ ทวีศักร์ พวงพั้ว
40 คุณ ธิดาพร ใจสุข
41 คุณ โชติมา วงสุพรรณ
42 คุณ นุชระ โคตรลือไชย
43 คุณ ชรินทร์ ลอกทอง
44 คุณ สมชัย ศักดิ์คุณาวุฒิกุล
45 คุณ อุดม ศรีอุไร
46 คุณ ภางค์ อินทร์นิ่ม
47 คุณ ผกากรอง วนไพศาล
48 คุณ สุพัตรา สังข์แก้ว
49 คุณ จักรพงค์ ฤทธิสิงห์
50 คุณ พุทธิดา เบญจรงค์
51 คุณ วิลาศ สองศรี
52 คุณ ศิริกัญญา แสงสุวรรณ์
53 คุณ ศุภชัย เหลี่ยมเลิศ
54 คุณ ศิริพร แสงสุวรรณ
55 คุณ จรันพร ฉ่ำชื่น
56 คุณ ปาน ศัตรูพินาศ
57 คุณ อรัน จันทะภา
58 คุณ ไกรสิทธิ์ เวียนวัน
59 คุณ ภาคภูมิ จันลาสี
60 คุณ ลำใย รี้ด
61 คุณ ภัทรธิดา คำครณ์
62 คุณ ดวงใจ รัตนวัน
63 คุณ ภาสกร จิ้มกระโทก
64 คุณ วิรัช ชายดำ
65 คุณ ศิริารัตน์ สร้อยชื่อ
66 คุณ กิตติ ไตรวาส
67 คุณ ธงไชย โคกเกษม
68 คุณ นิยม หนูเมือง
69 คุณ อนุธิดา ขวัญเพชร
70 คุณ ณัฏฐากุล รักเจียมรักษ์
71 คุณ ระเบียบ บำเหน็จ
72 คุณ นฤพร พรชัยศิริ
73 คุณ กฤษณะ หมื่นจิตร
74 คุณ ขวัญตา คงเกลี้ยง
75 คุณ รายิน เสรี
76 คุณ พีระเมศร์ โภคัยจตุรภัทร
77 คุณ เอกภาพ จันทร์แสง
78 คุณ กิตติ์เนศ เลิศอัคราวัชร์
79 คุณ วิศรุต แสนเวท
80 คุณ มานะ บุญทรัพย์
81 คุณ ภาณุการ์ ฤทธิ์โต
82 คุณ สมเจน หุนารัตน์
83 คุณ สองเมือง สุขสวัสดิ์
84 คุณ ไตรรงค์ พัดน้อย
85 คุณ ภมณีกานต์ โชคชัยเกริกไกร
86 คุณ ศศิธร อิงคสฤษฎ์
87 คุณ เบญจา แซ่ฉั่ว
88 คุณ สมชาย คำแฝง
89 คุณ พรรธิพา อินสุข
90 คุณ พิชญา กระเวนกิจ
91 คุณ ลุฏฟี เหมมัน
92 คุณ ธนวัฒน์ บุญรักษ์
93 คุณ อุดมพร ช้างสีเทา
94 คุณ สรณ์ โคตมะ
95 คุณ อังศุมา โอภาษี
96 คุณ วิจิตต์วรรณ จันทร์ยะคาร
97 คุณ ศิลป์ ชัยสิทธ์
98 คุณ จิระศักดิ์ มงคลรัตนชัย
99 คุณ พัชรินทร์ แก้วสีเขียว
100 คุณ พรพรรณ อินทรกุล
       
เสื้อยืด TQM มูลค่า จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ วนิดา อุณฑพันธุ์
2 คุณ จิราภรณ์ ร่องมารุต
3 คุณ ธรรมนอง ปานเมือง
4 คุณ เด็ดดวง สุขสุวานนท์
5 คุณ บัว ช้อนชัย
6 คุณ ทศพล วงษ์เสมา
7 คุณ นพพล ศรีโพธิ์
8 คุณ รัชนีกร อินทสุวรรณ์
9 คุณ ลุไพร วรรณทอง
10 คุณ ไพโรจน์ คชรินทร์
11 คุณ สมพร เทียมจันทร์
12 คุณ ภาคภูมิ ภู่เงิน
13 คุณ นภา ลอยชื่น
14 คุณ คมศักดิ์ ชื่นชม
15 คุณ สุเทพ เจนเกษกรณ์
16 คุณ โชติวิทย์ มหาวงศ์
17 คุณ พงศกร จันทอน
18 คุณ ณวีร์ภร กุลวงษ์
19 คุณ เศรษฐวัฒน์ สิงห์ลา
20 คุณ ปนัสยา อาษาคง
21 คุณ บังอร โอขะบุตร
22 คุณ วันนิดา คิดลึก
23 คุณ มลไพร แก้วชมอญ
24 คุณ ยุพเยาว์ ทองพูน
25 คุณ ศารินีย์ ชูดำ
26 คุณ หทัยรัตน์ เจริญสินปัญญา
27 คุณ นิพิฐ เรียบชัยสงค์
28 คุณ สุพัตรา เมนะพันธุ์
29 คุณ ธนาธิป อินทรมนเทียร
30 คุณ เยี่ยมค์ กุมชาด
31 คุณ ยุวันดา ประโพทัง
32 คุณ อาทิตย์ ทองมา
33 คุณ แสวง ธาษาเจริญทรัพย์
34 คุณ สุกัญญา ภิรมย์โต
35 คุณ สุชาญชัย ศณีไพโรจน์
36 คุณ ประดับ ไชยพล
37 คุณ วนารักษ์ วีระสัมพนธ์
38 คุณ รังสรรค์ รั่วเจริญ
39 คุณ คมน์มัตค์ ไพจิตร์จินดา
40 คุณ พงศ์สิทธัต ทองชุม
41 คุณ กลิ่นพิกุล มิญฌา
42 คุณ นันทิวา ศรีลาเลิศ
43 คุณ พนิดา ปวงใจแก้ว
44 คุณ ธีรพงษ์ เมินธนู
45 คุณ สุพร อรุณสิทธิวงศ์
46 คุณ สมาน มงคลคลี
47 คุณ ฐิติรัตน์ สันพะเยาว์
48 คุณ จิรพงษ์ ทองสวี
49 คุณ จิรภาส พัฒนธีรานันท์
50 คุณ วุฒิยา บุญยกรธนาธิป
51 คุณ บุญมา ศรีโย
52 คุณ จุฑามาศ เครือแสง
53 คุณ เข็มพร พิมพา
54 คุณ นกเจี๊ยบ สูงภูเขียว
55 คุณ แสงเดือน พรหมพินิจ
56 คุณ อนุชา จันทนะโพธิ
57 คุณ พรรณวัฒน์ แก้วสระแสน
58 คุณ ธนพล กลัดบุบผา
59 คุณ สมศักดิ์ เกตุชลารัตน์
60 คุณ กฤษณะ ณเวชรินทร์
61 คุณ วีระศักดิ์ สังขะทา
62 คุณ บัญชา วงศ์ศรีชา
63 คุณ วรัญญา เกตุแก้ว
64 คุณ จารุโรจน์ น้อยญาโน
65 คุณ นิรุตต์ ศิริมงคล
66 คุณ รณกร โกพิมาย
67 คุณ ธีระชัย ไพรัชกุล
68 คุณ อำนวย รวมธรรม
69 คุณ มนันญา มาสุข
70 คุณ มนัสพร ตันตระโชติ
71 คุณ พงศษ์สวัส ดอบุตร
72 คุณ ศิริพร สารแดง
73 คุณ ณภัทร โก้เรือน
74 คุณ ทัชชล สุรพล
75 คุณ อนันต์ มาสี
76 คุณ มัลลิกา กิ่งมะลัง
77 คุณ ชุติกาญจน์ เหมหมัน
78 คุณ นันท์ณภัส เอื้ออิฐผล
79 คุณ พัทนี โชติรสสุคนธ์
80 คุณ เนวัช กลิ่นด้วง
81 คุณ ประยุทธ คำผาสุวรรณ
82 คุณ สกนธ์ หงษ์วิเศษ
83 คุณ อมรรัตน์ ตุมมา
84 คุณ ปวเรศ วงศ์ศุภชาติ
85 คุณ มยุรา สุขแสง
86 คุณ ธิดารัตน์ บุญเพิ่ม
87 คุณ ศรัญญา สุพร
88 คุณ วิชาญ เทพาลุน
89 คุณ เอกวุฒิ อรุโณ
90 คุณ จ๊อด พิทักษ์
91 คุณ นุสรา กนิษฐะ
92 คุณ พันธุ์ธัช ลีฬหาวงศ์
93 คุณ วีระศักดิ์ กองเงิน
94 คุณ โซดา เสนสุวรรณ
95 คุณ ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
96 คุณ ปัทมา หนูทอง
97 คุณ โยธิน ศรีบุรินทร์
98 คุณ มาลี ลำใยหวาน
99 คุณ ทรงศรี พิทาคำ
100 คุณ ชามาณัฎฐ์ ผ่องพัฒนศักดิ์

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 5244

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือนเมษายน 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
อดินันท์
มาโยธา
2
คุณ
เพชรา
เพ็งใสย์
3
คุณ
ดำรงค์
ดอนปัด
4
คุณ
ทวีศักดิ์
สมันตรัฐ
5
คุณ
สุพรรษา
มูลเกษม
6
คุณ
ยุพิน
สุขเสริม
7
คุณ
ชนาธิป
บุญญฤทธิ์
8
คุณ
สุพาน
นนทรีย์
9
คุณ
อารีย์
พันธุ์มุง
10
คุณ
วิฑูล
มูลหล้า