ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนสิงหาคม 2561


1
คุณ
สายันห์
ปิ่นแก้ว
2
คุณ
เสวก
แก้วบัวขาว
3
คุณ
กิตติคุณ
ตัณตยกุล
4
คุณ
สิทธิพงษ์
เหล่าภักดี
5
คุณ
อำพล
เรืองนุ่ม
6
คุณ
วัสสิกา
ค้าขึ้น
7
คุณ
กิตติพล
โชควิทยา
8
คุณ
ยุทธนา
ช่อผูก
9
คุณ
ภัทรา
จังพล
10
คุณ
สันติ
ปัตตามัง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM นำสู่วิถีธรรมชาติ ทานเมนูชีวิจิต เรียนรู้ศาสตร์ธาตุเจ้าเรือน ล่องแพเปียก ดีต่อใจกับกิจกรรม Walk Rally อารมณ์ดี จ.กาญจนบุรี


คุณ ขวัญดาว สวัสดิ์แดง
คุณ ณัฐชานันท์ วัฒนาภินันต์กูล
คุณ ทองสุข พึ่งอ้น
คุณ ธนากร มาอุทธรณ์
คุณ นงลักษณ์ เจริญสุข
คุณ นพดล สัจจพงษ์
คุณ ปิยวรรณ นาทีประดับ
คุณ พีระวรรตน์ พิพัฒน์
คุณ ไพโรจน์ เนียมนิยม
คุณ ภูมิภัธร์ ต้นทอง
คุณ มลฤทธิ์ เยาวะไสย
คุณ ยุวดี น่วมสวัสดิ์
คุณ รัฐโรจน์ สาระอุดมสินธุ์
คุณ ริ้วทอง โภคะสุวรรณา
คุณ วนิดา วงศ์เล็ก
คุณ วนิดา เอี่ยมม่วง
คุณ วิชญาดา แสวงมิ้ม
คุณ วิเชน จันทร์สุวรรณ
คุณ วิมล พิมพ์กล่ำ
คุณ ศิริสรา คงเสฐียร
คุณ สมชาย โดดแช
คุณ สมนึก ชดช้อย
คุณ สมพงษ์ มงคลนัฎ
คุณ สรายุธ มุ่งสุดใจ
คุณ สุเมธ โลหิตหาญ
คุณ โสภา ทรัพย์มากอุดม
คุณ สืบศรี ไชยวัฒน
คุณ อรทัย เอกอนันทกุล
คุณ Napaporn Petsorn
คุณ SUMALEE MALASUKHUM
คุณ ศุภชัย จันทร์ใส
คุณ กรรณิการ์ อัครพุทธิพร
คุณ ไชยพร โพธิ์แก้ว
คุณ ยุพา สว่างวงศ์
คุณ วันเฉลิม สุขเกษม
คุณ วันชัย ชุติมาวุฒิกุล
คุณ อัมภา ลิ่มผาติ

หมายเหตุ

1.ผู้โชคดีและผู้ติดตามต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ท่านละ 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน 

UPDATE 21/8/19 17.00 น.

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน