23/04/64

|

อ่านแล้ว 2,173 ครั้ง

การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส (Covid-19) (เจอ จ่าย จบ) ดังนี้

 1. ติดต่อบริษัทประกันที่คุณทำประกันภัยโควิด-19 ไว้
 2. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ตามชื่อผู้เอาประกัน หรือชื่อผู้รับผลประโยชน์
 3. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
 4. แบบฟอร์มสำเนาหนังสือยินยอมของบริษัทประกันให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
 5. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 (กรณีสำเนาให้เซ็นต์รับรองโดยแพทย์)
 6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ผลLab)ที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส – โควิด-19
 7. สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. ใบเสร็จ (ตัวจริง) ค่ารักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในกรณีที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 10. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจร้องขอเพิ่มเติม (เซ็นต์รับรองสำเนา)
 11. ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย หรือผ่านนายหน้า/ตัวแทนที่ซื้อผ่าน (ถ่ายสำเนา ไว้กับตัวอีก 1 ฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจาการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส (Covid-19)

 1. เอกสารตามข้างต้น
 2. เอกสารสืบทายาท ดังนี้ กรณีผู้รับผลประโยชน์ ให้ยึดจากที่ระบุในกรมธรรม์ และ กรณี ระบุทายาทตามกฎหมายให้มีลำดับขั้นทายาท
     บริษัทผู้รับประกันจะดำเนินการจ่ายค่า สินไหมทดแทนให้ ซึ่งจะได้เงินช้าหรือเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาภายใน 7–30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
 
หมายเหตุ :   กรณีที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายกรมธรรม์   และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาหลายฉบับ ไม่สามารถทำการคัดลอกได้เอง ต้องขอสำเนาจากโรงพยาบาล  และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองให้เท่านั้น
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกสินไหม

บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด 
โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารเคลมตัวจริงผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือท่านสามารถยื่นเอกสารเคลมด้วยตัวเองได้ที่
ฝ่ายสินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim Division)
บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 492 , 494 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19
1. กรณีการเคลมตรวจเจอเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งแรก (เจอ จ่าย จบ)
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
1.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
1.3 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล
(หากออกจากโรงพยาบาลแล้วให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่มีประทับตราและแพทย์ลงนามรับรองแทน)
กรณีรับการรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ใบรับรอง Home Isolation แทน
1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
1.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
 
2. กรณีการเคลม ภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
2.3 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
2.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
2.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
2.6 สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 
3. กรณีการเคลม ค่าชดเชยรายวัน อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
3.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
3.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล
ลงลายมือชื่อแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
3.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
3.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
3.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
3.7 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
 
4. กรณีการเคลม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (หรือ Home Isolation / Community Isolation)อันเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19
4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
4.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
4.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่ปรากฎลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
4.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
4.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
4.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
4.7 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 สินทรัพย์ คลิกเลยที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล สินทรัพย์ คลิกเลยที่นี่
 
สำนักงานใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือ ส่ง Email มาที่  bki_claim@bangkokinsurance.com  โทร 02-2858888 กด3 กด3 
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 กรุงเทพประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่ง E-mail ถึง แผนกสินไหมฯ : Healthclaim_Acc_NM@viriyah.co.th
ภวดี โกมลฐิติ
กัณฐณัฏฐ์ ทีปสิริวีระชัย
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 วิริยะประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail เท่านั้น โดยให้นำส่งที่ E-mail:  Claim_ah@dhipaya.co.th
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 ทิพยประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
สำนักงานใหญ่ เอเชียประกันภัย
บริษัทเอเชียประกันภัย  รายละเอียดตั้งเบิกเคลมประกัน Covid-19
ที่อยู่ ฝายสินไหม บริษัทเอเชียประกันภัย เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เอกสารตั้งเบิกเคลม(ฉบับจริง) ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น (ลงทะเบียน/EMS) สอบถามเพิ่มเติม โทร 028693399  หรือ ฝ่ายสินไหมประกัน Covid-19  028213321
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัย
1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล ว่ามีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
3.ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการตรวจแบบ RT PCR (ฉบับจริง) จากห้องปฏิบัติการ (Lab Test Result) หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
4.แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองเอกสารถูกต้องพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7.เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 เอเชียประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-6311331 Hotline 1726
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 อาคเนย์ประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ติดต่อบริษัทฯ ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.โทร 0-2290-3333  สอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาค่าทดแทน โปรดติดต่อ  คุณนริศรา (ต่อ 3443) ,วานิช  3591 Email : a&h_compensation@muangthaiinsurance.com
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 เมืองไทยประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
- สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า(ถ้ามี)
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือ ฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
- รายงานแพทย์ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลตรวจCOVID19
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 
เรียกร้องค่าชดเชยแบบเหมาจ่าย (เจอจ่ายจบ) หรือภาวะโคม่า
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
- สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า(ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือ ฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
- รายงานแพทย์ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลตรวจCOVID19
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนกประกันสุขภาพ (ส่วนงานสินไหมทดแทน) ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ชั้น 14  313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
**กรณีที่ 1 การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ  โดยให้นำส่งเอกสารได้ตามที่อยู่ของบริษัท  E-mail: smk-claimcovid@SMK.CO.TH โทร.02-3787000 ต่อ 7124, 7205-7
** กรณีที่ 2 การเรียกร้องสินไหมทดแทน  ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด หรือ ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้นำส่งเอกสารตามที่อยู่ดังนี้
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 สินมั่นคงประกันภัย คลิกเลยที่นี่
 
หมายเหตุ*
     บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว
 
 
 

เช็คราคาแผนประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
สุขภาพ
มะเร็ง
ลดหย่อนภาษี

ชื่อ *

นามสกุล *

เพศ *

วัน/เดือน/ปีเกิด *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล