ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

1.1
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึง นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากว่า การเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.tqm.co.th (“เว็บไซต์” หรือ “TQM”) หรือการได้รับหรือใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทนั้น จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งจะใช้บังคับไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือด้วยอุปกรณ์ ใดๆ ก็ตาม
1.2
การที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทถือว่าท่านได้เข้าสู่สัญญาที่มีผลผูกพันตาม กฎหมายกับบริษัท คือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือและผู้สืบสิทธิโดย ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หากบริษัทกล่าวถึง “บริษัท” หรือ “ของบริษัท” ในข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทหมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ และผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วย กฎหมายของบริษัท
1.3
หากท่านไม่พึงพอใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไข และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด บริษัทต้องขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของบริษัทโดยทันที

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน

2.1
บริษัทอาจมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และการใช้งานเว็บไซต์ และข้อตกลงใน การใช้งานนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบการปรับเปลี่ยนใดๆ ในข้อกำหนดและ เงื่อนไข หรือเว็บไซต์ ของบริษัทหรือข้อตกลงในการใช้งานนี้
2.2
ท่านต้องยอมรับการโพสต์ข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยที่บริษัทไม่ต้องแจ้งให้ท่าน ทราบ จากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หลังการปรับเปลี่ยนใด ๆ ถือว่าท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลง ในการใช้งานใหม่ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท
2.3
ท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งานโดยการเข้าใช้และ/หรือการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์
2.4
หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกการใช้งานนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับตามมิได้ไม่ว่าด้วยเหตุผล ใด ๆ ข้อกำหนดนั้น ๆ จะถือว่าถูกลบและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการใช้งานที่เหลือ

3. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ TQM

3.1
เว็บไซต์ของบริษัทให้บริการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทอาจทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย และ/หรือคนกลางประกันภัยอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย รายหนึ่งรายใด” หรือ “ผู้รับประกันภัย”) ในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งจัดหาข้อมูลจำเพาะของ ผลิตภัณฑ์ ราคาและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา
3.2
บริษัทไม่รับประกันว่าจะเปรียบเทียบราคาของผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยและต่างประเทศ อาจมีบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะ รวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทได้และท่านจะไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
3.3
หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเว็บไซต์ของบริษัทจะดำเนินการเปรียบเทียบราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ ประกันภัยที่ท่านเลือกเว็บไซต์ของบริษัทจะแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัยที่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่าน เลือกโดยมีราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและปุ่มให้คลิก “สนใจ” สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้ หากท่านเลือกที่จะคลิกปุ่ม “สนใจ” ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งท่านจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
3.4
บริษัทอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านด้วยเหตุผล เช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การละเลยหรือล้มเหลว ของผู้ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทั้งสองฝ่าย ขอให้ท่านรับทราบไว้ด้วยว่าตาม ขอบเขตกฎหมาย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรง หรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือความ ล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
3.5
ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินที่ท่านให้เราอาจถูกเก็บไว้หลังการชำระเงินเฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็น ข้อยกเว้น เมื่อบริษัทจะคืนเงินให้บัญชีบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินที่ใช้ชำระเงินในขั้นต้นให้ท่านสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไปแล้ว

4. ลิงค์เว็บไซต์

4.1
บริษัทอาจให้ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของบริษัทลิงค์เหล่านี้เป็นการนำเสนอข้อมูลและความ สะดวกสบายให้ท่าน เมื่อท่านเข้าสู่ลิงค์ดังกล่าวท่านจะออกจากลิงค์ของบริษัทไป บริษัทไม่รับรองหรือแนะนำหรือ รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บของบุคคลที่สาม หรือการพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวและบริษัทจะไม่รับ ผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านตัดสินใจผ่านเข้าสู่ เว็บลิงค์ดังกล่าวถือว่าคุณเลือกโดยยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง
4.2
เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีหรือลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณพิเศษ การจัดสรรโปรโมชันโดยผู้อื่นที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทไม่สนับสนุน แนะนำ หรือรับรองข้อเสนอใด ๆ หรือบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ข้อเสนอเหล่านั้น

5. สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ

ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1
ท่านจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้ต่อเมื่อ เพื่อการใช้ส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย
5.2
หากท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากท่านยื่นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประการอื่นใด หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์
5.3
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
5.4
ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีของท่านกับบุคคลอื่น
5.5
ท่านจะต้องงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.6
ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้ มาตรการใดๆ ที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย
5.7
ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัทหรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท และ
5.8
ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และความพร้อมใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้รับประกันภัยที่ แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อน ที่จะทำการตัดสินใจซื้อใด ๆ

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว

การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั่นหมายความว่า ท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทมานั้นจะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ ตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับ การรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านและ/หรือบริษัท
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ตามคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ท่านอาจมีความสนใจเท่านั้น และในบางกรณีอาจใช้ เพื่อการพิจารณาใบสมัครงานของท่านด้วย นโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ ไว้แล้ว
รายละเอียดข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้อาจมีการโอนระหว่างกันในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งรวมถึงส่วนอื่น ๆ ด้วย โดยการที่ท่านใช้ เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลดังกล่าว การที่ท่านให้หมายเลขโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดในการติดต่อของท่านแก่บริษัทฯ ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดได้ นอกจากบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้แล้ว บริษัทฯจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเว้นแต่บริษัทฯ มีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือหน้าที่อื่นใดที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต่อกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้
  • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
  • ผู้มีอำนาจดูแลกฎระเบียบตามกฎหมาย
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี
  • ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก
  • ตัวแทนใด ๆ ที่กระทำการในนามของกลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
  • บุคคลอ้างอิงใด ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ
ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและนำเสนอบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ของลูกค้า บริษัทฯ ต้องการให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่าน ไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตลอดจนโอกาสต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ จะมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ยังมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบทิ้ง ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือตามมาตรฐานการบัญชี หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปกติ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลสูงสุด คือ 10 ปี

7. ข้อมูลของบริษัท

7.1
เว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือ บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของบริษัทและ ข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงรูปภาพทั้งหมดของบริษัท ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ยกเว้นข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทที่มีผู้รับประกันภัยหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานร่วมด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต
7.2
ยกเว้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิงค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่บริษัททำงานด้วย แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้

8. ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน

8.1
เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ และบริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้จัดให้ตามแบบ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามที่มีของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยที่อาจมีการนำ ท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความมีประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความปลอดภัย ความทันสมัย คุณภาพ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่ เพียงที่ วัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน
8.2
นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการ เปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัย จะไม่หยุดชะงัก ปลอดจากข้อผิดพลาด ปราศจากข้อบกพร่อง ไม่มีไวรัส ทันเวลาหรือปลอดภัย

9. การจำกัดความรับผิด

9.1
บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอยกเว้นความรับผิดใด ๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านซื้อหรือคาดว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้รับประกันภัย รายหนึ่งรายใด
9.2
บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอยกเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใด ๆ ทั้งปวงต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากหรือที่เกี่ยวเนื่อง
9.3
ไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการที่ท่านเข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของ ผู้รับประกันภัยที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว หรือเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ
9.4
ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือ ค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใด ๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของ การเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
9.5
ในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัยที่อาจมีการนำท่านไปยัง เว็บไซต์ดังกล่าว จะจำกัดอยู่ที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
9.6
ให้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทาง กฎหมายอันสมควรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
10.1
การที่ท่านใช้และใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างผิดวัตถุประสงค์
10.2
การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
10.3
การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ
10.4
สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม 10.1, 10.2 หรือ 10.3

11. สิ่งอื่นที่ควรทราบ

11.1
บริษัทสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
11.2
หากบริษัทไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไข จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใด ๆ
11.3
ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใด จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดและ เงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับสมบูรณ์
11.4
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัท และจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าทั้งในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของ บริษัทหรือการใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

12. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

กรณีที่บริษัทตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และบริษัท (ทั้งท่านและบริษัท) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล