ซื้อประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ซื้อประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

20/12/2017 | รอบรู้เรื่องรถ | ประกัน 4 แบบ ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ | TQM

ประกัน 4 แบบนี้ ลดหย่อนภาษีได้นะ

 
ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแพงๆ ยามป่วยได้ ยังช่วยวางแผนการเงินได้คล่องตัวมากขึ้นอีกด้วย และที่สำคัญคือสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้อีก วันนี้เรามาดูกันว่านอกจากประกันสุขภาพ ยังมีประกันประเภทไหน สามารถนำลดหย่อนภาษีได้บ้างนะครับ
 
                                                     
 
 
 
1.ประกันชีวิต 
ค่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำหักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  ซึ่งประกันชีวิตต้อง มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  และผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ค่าเบี้ยประกันความคุ้มครองอื่น เช่น คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้
 
 
                                           
 
 
2.ประกันชีวิตแบบบำนาญ
 ค่าเบี้ยประกันสามารถหักลดหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี และไม่เกิน 200,000 บาท  ประกันต้องให้ความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เป็นบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุ 55 ปีขึ้นไป  เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ + เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 
 
                                                                     
 
3.ประกันชีวิตของคู่สมรส
 สำหรับค่าเบี้ยประกันสามารถหักลดหย่อนประกันชีวิตของคู่สมรส คือคู่สมรสไม่มีรายได้ และต้องการนำเบี้ยประกันของคู่สมรสมาใช้สิทธิ์ลดหย่อน จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 
                                                                   
 
4. ประกันสุขภาพของพ่อแม่
 ประกันสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ของบิดามารดารัฐบาลให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ บิดามารดา ต้องมีรายได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท และถ้าคุณต้องการนำประกันสุขภาพของพ่อตาแม่ยายมาลดหย่อน คู่สมรสของเราต้องไม่มีรายได้นะครับ
 
     สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังสงสัยในส่วนของการคำนวณเบี้ยประกันนั้น จะขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ สุขภาพ อาชีพ การดำเนินชีวิต และบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันครับ ทั้งนี้อยากแนะนำให้เพื่อนๆ ตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำ เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง จะได้ประเมินอาการและป้องกันตัวเองได้ทันท่วงที หรือเลือกทำ ประกันสุขภาพ ไว้ให้อุ่นใจ เผื่ออนาคตเกิดเจ็บป่วยกะทันหันจะได้มีทุนสำรองไว้ใช้รักษาในอนาคตนะครับ
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ