10 ค่าใช้จ่ายและประกันลดหย่อนภาษี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
10 ค่าใช้จ่ายและประกันลดหย่อนภาษี

07/11/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ประกันลดหย่อนภาษี ค่าใช้จ่ายไหนบ้างที่ใช้ได้

ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

     ช่วงท้ายปีเช่นนี้หลายคนคงกำลังเตรียมเคลียรในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรายปี ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระสินค้าต่างๆ นอกจากค่าใช้จ่ายทั่วไปไปที่เรารู้แล้วนันอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรลืมคือ “ภาษี” หรือ “ภาษีเงินบุคคลธรรมดา” จากข้อมูลกรมสรรพากร ภาษีเงินบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะมีการจัดเก็บเป็นรายปี ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่มีรายได้ต้องนำไปแสดงรายการของตนเอง ภายในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของปีถัดไป 
 
     การลดหย่อนภาษี คือ รายการที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้ให้หักออกจากเงินได้ ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการหักค่าใช้จ่าย ซึ่งทางกฎหมายจะมีการกำหนดว่าส่วนไหนหรือค่าใช้จ่ายใดบ้างที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และสามารถลดได้จำนวนเท่าไหร่ ต่อค่าใช้จ่ายนั้นๆ ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายจะมีทั้งแบบหักตามที่กฎหมายกำหนด และ การหักจากที่จ่ายตามจริง จะมีการคำนวณดังนี้
 
(รายได้ - ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนภาษี) x อัตราภาษี
โดยจะเป็นการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดคือตั้งแต่ 5-35% ของรายได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่างๆ หากมีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเอง
 
10 ค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง
 
มนุษย์เงินเดือน สามารถลดหย่อนภาษีจากอะไรได้บ้าง
 
1. ผู้มีเงินได้ (ลดหย่อน 60,000 บาท)
สำหรับผู้มีรายได้จากการจ้างงาน หรือ เงินเดือน ค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว ต้องทำการยื่นภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 ต่อปี แต่หากเป็นผู้ที่มีรายได้ เงินเดือน ค่าจ้าง และมีเงินได้ประเภทอื่น จะต้องยื่นภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาทต่อปี สำหรับคนมีคู่สมรส ก็ต้องยื่นภาษีเมื่อ มีรายได้จากการจ้างงาน หรือ เงินเดือน ค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว ต้องทำการยื่นภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 ต่อปี
 
2. ประกันสังคม
การทำประกันสังคมสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน ซึ่งมนุษย์เงินเดือน หรือ บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะมีประกันสังคมอยู่แล้ว โดยจะทำการหัก 5% ของเงินเดือนสำหรับการจ่ายค่าประกันสังคม ซึ่งใครที่ทำประกันสังคมไว้ก็สามารถนำจำนวนเบี้ยประกันสังคมมายื่นลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้ อีกทั้งยังสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนอีกที่จ่ายตามจริง
 
3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF สำหรับคนที่นำเงินส่วนหนึ่งของรายได้มาลงทุน ในกองทุนรวมในการเลี้ยงชีพ ซึ่งเราสามารถนำเงินตรงสวนนี้มาลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาได้ โดยจะไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ก็สามารถเลือกลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายและ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี และการขายหน่วยการลงทุนก็ไม่เสียภีอีกด้วย
 
4. การเลี้ยงดูพ่อแม่ (ลดหย่อนได้ 30,000 บาท)
การเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเอง หรือ ของคู่สมรสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท ในกรณีที่พ่อแม่มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 30,000 บาท ซึ่งต้อง ออกหนังสือรับรองว่าลูกคนไหนเป็นคนเลี้ยงดูเนื่องจากว่าสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เพียงคนเดียว
 
5. การเลี้ยงดูบุตรและการศึกษาบุตร (ลดหย่อนได้ 30,000 บาท)
หากมีบุตรสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท ซึ่งต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมีบุตรกี่คนก็จะหักตามที่มีจำนวนบุตรไม่จำกัดจำนวนคน แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมก็สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน ถึงแม้จะมีลูกตามกฎหมาย 3 คนหากมีลูกบุญธรรมเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ไม่สามารถขอยื่นลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ ซึ่งบุตรต้องไม่มีเงินได้พึงมีเกิน 30,000 บาท (รายได้จากการทำงานที่ไม่ใช่จากค่าเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองให้) หรืออายุไม่เกิน 20 ปี หรือหากอายุ 21-25 ปี ต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปเท่านั้น
 
6. ประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิตตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน 100,000 บาท
การทำประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตทั่วไป หรือ ประกันชีวิตแบบมีเงินออมสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยหากในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ การหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจะได้สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท แต่หากคู่สมรสมีรายได้จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขของระยะเวลาความคุ้มครองที่เลือกลดหย่อนภาษีคือตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป อีกทั้งต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น อีกทั้งได้รับเงินคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี
 
7. เบี้ยประกันสุขภาพ
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง สามารถลดหย่อนภาษีที่จ่ายตามจริงได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และรวมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องเป็นเบี้ยประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วย และบาดเจ็บ ชดเชยหากทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันภัยการดูแลระยะยาว
 
 
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ที่จ่ายตามจริงสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท
สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
 
8.ท่องเที่ยวในประเทศ 55 เมืองรอง (ลดหย่อนไม่เกิน 15,000 บาท)
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ กับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกับ 55 ประเทศเมืองรอง โดยการนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท กับ 55 จังหวัดดังนี้ นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลำพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลำปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยนาท น่าน เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ มหาสารคาม กำแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สตูล อ่างทอง และปัตตานี
 
9.การกู้เงินซื้อ หรือ สร้างบ้าน (ลดหย่อนไม่เกิน 100,000 บาท)
หากใครที่กำลังมีภาระผ่อนบ้าน คอนโด ทั้งการซื้อ สร้าง หรือแม้แต่การเช่าอาศัย สามารถนำจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมดต่อปีมานำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถหักตามที่จ่ายไปจริง หากมีการกู้ร่วมหลายคน ให้ทำการแบ่งดอกเบี้ยให้เท่าๆกัน แตรวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 
10.การลดหย่อนภาษีสำหรับการใช้จ่าย
สำหรับการลดหย่อนภาษีสำหรับการใช้จ่ายนั้นมีหลากหลายช่องทางให้สามารถเลือกซื้อสำหรับการลดหย่อนภาษีได้ อย่างการซื้อสินค้า OTOP การซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา และการซื้อหนังสือหรือ E-Book นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ สามารถลดหย่อนกลุ่มละ 15,000 บาท ซึ่งก็จะมีความแตกต่างของเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
 
ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 
     สำหรับการลดหย่อนภาษี สามารถยื่นเรื่องขอลดหย่อนภาษีได้เพียงทำตามเงื่อนไขของแต่ละส่วนที่คุณสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ สำหรับคนที่อยากทำประกันสำหรับการลดหย่อนภาษีนั้นพี่หมีก็มีประกันสุขภาพอย่าง ประกันสุขภาพ Health On Top ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ พร้อมรับควาคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง กับราคาค่าเบี้ยประกันที่ไม่สูงมาก หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันที่ต้องใช้ลดหย่อนภาษี ปรึกษาพี่หมีได้ที่ Live Chat หรือโทร 1737 ได้ 24 ชั่วโมงครับ
 
READ MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ