สิทธิประกันสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
สิทธิประกันสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้

28/08/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | สิทธิประกันสังคม ที่ควรรู้

สิทธิประกันสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้

     ประกันสังคมถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานอย่างมาก โดยจะช่วยคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน รวมถึงในกรณีที่เสียชีวิต อีกทั้งยังได้เงินบำนาญเมื่อเข้าสู่วัยวัยเกษียณอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม มีดังต่อไปนี้
 
- ให้การคุ้มครองในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาฟรี เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ รวมถึงหากต้องหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวตามคำสั่งของแพทย์ ก็จะได้รับเงินทนแทนการขาดรายได้ โดยต้องไม่เกินครั้งละ 90 วัน และไม่ควรเกิน 180 วันในหนึ่งปี ส่วนในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน
 
- ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ใช่โรงพยาบาลที่ระบุเอาไว้ ผู้ป่วยหรือญาติต้องแจ้งสิทธิในการรักษาทันที เพื่อจะได้รับสิทธิการรักษาปกติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน จากนั้นจึงทำการเบิกคืนกับประกันสังคมภายหลัง ซึ่งหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาล ผู้ป่วยนอกสามารถเบิกได้ตามจำนวนที่สำรองจ่ายตามจริง รวมถึงผู้ป่วยในสามารถเบิกได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงเช่นกัน แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการรักษา ส่วนค่าห้อง ค่าหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
 
-ในกรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,000 บาท แต่หากมีการให้เลือด, ตรวจอัลตร้าซาวด์, การขูดมดลูก หรือต้องสังเกตอาการอย่างน้อย 3 ชั่วโมง สามารถเบิกเกินได้ ส่วนผู้ป่วยในสามารถเบิกค่ารักษาได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกิน 700 บาท หากเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU สามารถเบิกค่ารักษา ค่าห้อง ค่าอาหาร ได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท ในกรณีที่ทำการผ่าตัดสามารถเบิกค่ารักษาได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 – 16,000 บาท และสามารถเบิกค่าฟื้นคืนชีพได้ไม่เกิน 4,000 บาท
 
     นอกจากความคุ้มครองด้านชีวิตแล้ว ยังช่วยจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในด้านสุขภาพ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรม, คลอดบุตร, ทำหมัน และจ่ายค่าชดเชยการว่างงาน  
 
สิทธิประกันสังคมที่ควรรู้
 
ข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น หลายคนอาจจะพอทราบกันบ้างแล้ว เนื่องจากมีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้รับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจมีบางส่วนที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน! โดยพี่หมีมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ มาบอก ดังนี้
 
ผู้ประกันตนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่…
- ตามมาตร 33 คือ พนักงานบริษัทต้องชำระค่าประกันสังคมทุกเดือน โดยหักจากเงินเดือน
- ตามมาตร 39 คือ อดีตพนักงานบริษัทที่ชำระค่าประกันสังคมไม่น้อยกว่า 12 เดือน หลังจากที่ลาออกจากงานประจำ ไม่เกิน 6 เดือน แต่ยินดีที่จะชำระค่าประกันสังคมอยู่
- ตามมาตร 40 คือ ผู้ทีประกอบอาชีพอิสระ ที่สมัครใจชำระค่าประกันสังคมด้วยตนเอง
 
ผู้ประกันตนตามมาตร 33 ต้องเสียเงิน 5% ของเงินเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล อาทิ ค่าคลอดบุตร ค่าเสียชีวิต หรือ ค่าทุพพลภาพ
2. เพื่อเป็นเงินออมสำหรับการเกษียณ
3. เพื่อเป็นค่าประกันการว่างงาน
 
 
และยังมีข้อควรรู้ที่สำคัญ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ ดังต่อไปนี้
- สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ ครั้งละ 13,000 บาท โดยต้องชำระค่าประกันมาไม่ต่ำกว่า 15 เดือน
- สามารถลาคลอดได้ 90 วัน และได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอด ไม่เกิน 45 วัน
- สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 600 บาท ต่อ 1 คน จำกัดไม่เกิน 3 คน
- ในกรณีที่พ่อแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
- สำหรับค่าทำฟัน อาทิ อุดฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันขุด หรือขูดหินปูน สามารถเบิกได้ไม่เกิน 900 บาทต่อปี
- หากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยให้สำรองจ่ายไปก่อน ให้นำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
- หากเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยให้สำรองจ่ายไปก่อน ให้นำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้
- หากเจ็บป่วยทั่วไปสามารถเข้ารับการรักษาฟรี ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 สมัครรับ SMS แจ้งเตือนค่าประกันตนได้ที่งานประกันสังคม
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถชำระเงินประกันสังคมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-eleven
- หากมีสิทธิประกันสังคมไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้
- หากเสียชีวิตสามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท
- หากเป็นผู้ว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน เพื่อรับสิทธิเงินชดเชยได้ที่  >>> https://empui.doe.go.th/auth/index
- สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยจากฝุ่น PM2.5 เข้ารับการรักษาได้ฟรี
- ในกรณีที่ส่งเงินสมทบเกินสามารถขอเงินที่เกินได้
- สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ณ โรงพยาบาลที่เลือกใช้สิทธิ ปีละ 1 ครั้ง
- หากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีปัญหานายจ้างไม่ชำระค่าประกันสังคมให้ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
- หากว่างงานจากการลาออก จะได้รับเงินจากประกันสังคม 30% ของรายได้ (เงื่อนไขเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ www.sso.go.th)
- ในกรณีที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินจากประกันสังคม 50%
- ในกรณีที่ทำหมันประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ชายไม่เกิน 500 บาท และผู้หญิงไม่เกิน 1,000 บาท
- ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ หรือเกิดอันตรายร้ายแรงจนทำงานไม่ได้ สามารถขอรับเงินชดเชยได้
- ในกรณีที่ผู้ประกันตนสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินค่าทนแทน และค่ารักษาพยาบาล 60%
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เสียสิทธิอันเนื่องมาจากชำระค่าประกันล่าช้า สามารถขอคืนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/search39/param/site/1
- ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม
- สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพอื่น ๆ ที่ชำระเบี้ยเอง ควบคู่กับประกันสังคมได้
- สามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสังคมได้
- เงินคืนหลังเกษียณมีทั้งแบบบำเหน็จ เงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน และเงินบำนาญที่มีเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน
 
     พี่หมีหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เข้ามาอ่านไม่มากก็น้อยนะครับ ขอทิ้งท้ายไว้สักนิดว่า ที่ TQM มีประกันสำหรับมนุษย์เงินเดือน “TQM สร้างสุข ชุมชนไทย แผน ทำงานสบายใจ” ที่พร้อมให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท จ่ายเพียง 999 บาทต่อปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
READ MORE :