เริ่มแล้ว สาวออฟฟิศ ลาคลอดได้ 98 วัน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เริ่มแล้ว สาวออฟฟิศ ลาคลอดได้ 98 วัน

05/10/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ตามกฎหมายใหม่

สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ตามกฎหมายใหม่ ลาคลอดได้ 98 วัน

     สวัสดิการเพื่อแม่และเด็ก ถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนสร้างความก้าวหน้าของสังคม ตระหนักเห็นความสำคัญของคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งคาบเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน โดยส่วนใหญ่สถานที่ทำงานจะมีการสนับสนุนการสร้างครอบครัว หรือ สวัสดิการคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อให้พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์มีการดำเนินชีวิตอย่างปกติ โดยไม่มีเรื่องลูกมาเป็นอุปสรรค  คุณแม่ตั้งครรภ์หลายท่านเกิดความกังวลใจเมื่อตนกำลังตั้งครรภ์ หรือ กำลังวางแผนครอบครัว  เนื่องจากการลาคลอดไม่ใช่ระยะเวลาสั้น ๆ
 
     ในปี พ.ศ. 2533 กฎหมายระบุให้ลาคลอดได้ 60 วัน โดยคุณแม่ได้ค่าจ้างจากนายจ้างเพียง 30 วัน บางโรงงานไม่จ่ายให้ก็มี ส่งผลให้คุณแม่หลายท่านต้องกลับมาทำงาน ทั้งที่ร่างกายยังฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่จากการคลอด หลังจากนั้นกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนลาคลอด 90 วัน โดยได้ค่าจ้างเต็มจากเดิม 45 วัน หากตามความเป็นจริงการลาคลอดเพียง 90 วัน อาจไม่เพียงพอสำหรับคุณแม่ เนื่องคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องมีการลาฝากครรภ์ หาหมอ ตรวจสุขภาพฟื้นฟูหลังคลอดบุตร รวมถึงระยะเวลาการให้นมลูกน้อย
 
คุณแม่ตั้งครรภ์

กฎหมายใหม่ ลาคลอดได้ 98 วัน
     ปัจจุบันสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ตามกฎหมายใหม่ ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดได้ จากเดิม 90 วันเป็น 98 วัน โดยวันลาคลอดบุตรรวมถึงการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดนับรวมใน 98 วันด้วย สำหรับการจ่ายค่าจ้างในวันลามีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงที่ลา 45 วัน เช่นเดิม อีก 8 วันที่เพิ่มขึ้น (ในกรณีลูกจ้างใช้สิทธิลาครบ 98 วัน) นายจ้างมีสิทธิจ่ายหรือไม่ก็ได้ โดยมีการระบุอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหากระทบต่อลูกจ้างและนายจ้าง สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรมีวัตถุประสงค์คุ้มครองความเป็นมารดาและบุตร
 
***หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด กระทรวงแรงงาน
 
สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ได้ 98 วัน
 
     คุณแม่มือใหม่อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า สิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างในขณะที่ลาคลอดจากทางประกันสังคมได้เท่าไหร่?  และ ยังมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตร รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรจากทางประกันสังคม โดยทางประกันสังคมจะเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเฉลี่ย 90 วัน แต่…คุณแม่จะต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จะได้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะการคลอดบุตรไม่เกิน 2 คน หากเป็นการคลอดบุตรคนที่ 3 คุณแม่จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ในการหยุดงานคลอดบุตร โดยประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท และคุณแม่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คุณจะไม่ได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตรก็ต่อเมื่อ บุตรอายุเกิน 6 ปี บุตรเสียชีวิต หรือสถานะการประกันตนของคุณแม่สิ้นสุด
 
     เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับความคุ้มครอง ทั้งเรื่องแรงงาน การคลอดบุตร เงินสงเคราะห์ ตามเงื่อนไข ดังนั้นสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ตามกฎหมายใหม่ ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบัตรได้ 98 วัน ให้คุณแม่ได้ฟื้นฟูร่างกาย และใช้เวลลากับลูกน้อยได้อย่าเต็มที่ ก่อนที่จะกับมาทำงานตามปกติ และผู้หญิงมีร่างกายที่ละเอียดอ่อนกว่า จึงแนะนำให้พิจารณาเลือกทำประกันสุขภาพสำหรับผู้หญิง เพื่อรับความคุ้มครองสูงสุด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1737 หรือ Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
 
READ MORE : 
 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ