เพียงรู้จักพอ…ก็พอเพียง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เพียงรู้จักพอ…ก็พอเพียง

31/10/2016 | รอบรู้เรื่องรถ | ดำเนินชีวิตไม่ประมาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ l TQM

“ตามรอยพ่อ เพียงรู้จักพอ…ก็พอเพียง”

 

             

 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความหมายอย่างง่ายว่า ความพอประมาณบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ หรือ การพออยู่พอกินโดยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และไม่เดือดร้อนหรือเบียดเบียนผู้อื่น

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 อย่าง คือ วิชาความรู้ต่างๆ และคุณธรรม อย่าง ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ในการดำเนินชีวิต

 

             

 

  ใจความสำคัญของความพอเพียงนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ความรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังในการวางแผนและปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ อย่างการซื้อของที่มีราคาสูง เช่น บ้าน ที่ดิน และรถ   

  การตัดสินใจซื้อรถยนต์ ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องทบทวนและพิจารณาให้รอบคอบ อาจเริ่มจากการหาข้อมูลเปรียบเทียบราคา การใช้งานรถยนต์รุ่นต่างๆ เก็บไว้ ดูความคุ้มค่า ความจำเป็น และรู้จักประมาณตน  เช่น เราอยู่ในเมืองไม่ได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆ อาจจะลองดูพวกรถอีโค่คาร์ ที่ประหยัดน้ำมัน เพื่อลดรายจ่ายค่าจิปาถะต่างๆ ทั้งค่าซ่อมบำรุง หรือค่าประกันภัยที่ต้องดูการคุ้มครองให้ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถยนต์ของเรา

  จะเห็นว่าเราสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงการวางแผนอนาคต ให้สามารถใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความพอประมาณและความไม่ประมาท พร้อมรับมือความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html