คำถามที่พบบ่อย

ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันบ้าน
ประกันบ้าน

คุ้มครองภัยหลัก

 1. ภัยจากไฟไหม้
 2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. ภัยจากระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปา ใต้ดิน ระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

คุ้มครองภัยธรรมชาติ

 1. ภัยจากลมพายุ
 2. ภัยจากน้ำท่วม
 3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 4. ภัยจากลูกเห็บ

** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

ขั้นตอนการเคลม

 • เมื่อเหตุการณ์สงบลง ให้รีบแจ้งบริษัทประกันที่คุณทำประกันอัคคีภัย+ภัยธรรมชาติไว้
  • แจ้งชื่อ นามสกุล และเลขที่กรมธรรม์ แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนดังนี้
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • รายงานการเกิดเหตุ
 • รายการทรัพย์สินที่เสียหาย / สูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

จากนั้นพนักงานสำรวจภัยจะติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบและสำรวจภัย

 • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์เบื้องต้น
 • พิจารณาการเข้าสำรวจภัย
 • สำรวจภัยโดยเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
 • บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเคลมในระบบและเปิดเคลม

วิธีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 • ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
 • ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ความเสียหายส่วนแรก (Deductible)
  • ซากทรัพย์ (Salvage)

ระยะเวลาการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15-30 วัน ทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ

การแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีคุ้มครองตามเงื่อนไข ให้ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบหนังสือตกลงให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
 • กรณีไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
 • กรณีคุ้มครองตามเงื่อนไข จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 • กรณีไม่คุ้มครอง จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15-30 วัน ทำการ หลังจากได้เสร็จสิ้นการเข้าตรวจสอบ หรือภายใน 15-30 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีที่จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในการพิสูจน์ถึงสาเหตุของความเสียหาย

การอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • เมื่อได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้ลงนาม
 • ระยะเวลาการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15-30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วน
ประกันบ้านยังคุ้มครองไปถึงทรัพย์สินที่เสียหาย จากภัยน้ำอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจาก น้ำรั่ว เพดานพัง อันเกิดจากภัยจากน้ำ ท่อประปาแตก เช่น ข้าวของใช้ในบ้านที่อาจจะชำรุดเพราะน้ำ หรือ พื้นปาร์เกต์เจอน้ำนองเลยกลายเป็นสภาพบวมน้ำ
TQM Logo
TQM Logo

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

facebook
line
youtube
twitter
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 0105540084143

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00019/2546

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา