คำถามที่พบบ่อย

ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันบ้าน
ประกันบ้าน
ผู้เอาประกันภัยควรซื้อประกันภัยล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทันกับวันและเวลาการเดินทางจริง
ประกันเดินทางมีความพิเศษคือสามารถคุ้มครองครอบคลุมทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ดังนี้
  • คุ้มครองเที่ยวบิน เช่น เที่ยวบินล่าช้า (ดีเลย์) และ เที่ยวบินถูกยกเลิก
  • คุ้มครองกระเป๋าเดินทาง เช่น ล่าช้า เสียหาย และ สูญหาย (สูญหายระหว่างขนส่งหรือถูกโจรกรรม) เป็นต้น
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัวและเอกสารการเดินทาง
  • ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า
    • ทั้งนี้ การคุ้มครองขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่เราเลือก
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง และต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน โดยสามารถนำใบเสร็จการชำระเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้
สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มเดินทาง 3 วันทำการ พร้อมแสดงเอกสารจากสถานทูตที่มีการระบุถึงวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ในรูปแบบ E-Policy ผ่านช่องทาง EMail
สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านออนไลน์ เปิดบริการรับชำระได้ทุกช่องทาง *ยกเว้น 7-Eleven
ขอข้อมูลลูกค้า ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ และเลขกรมธรรม์ เพื่อจะประสานงานกับทางบริษัท กรณียกเลิกจะต้องก่อนวันเดินทาง บริษัทจะคืนเบี้ยส่วนที่เหลือต่อไป (*เงื่อนไขให้เป็นไปตามบริษัทประกัน)
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง โรคเรื้อรัง โรคทางพันธุกรรม หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจำตัว
ในกรณีที่ลูกค้าเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากแนะนำให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกที่ประเทศไทย แจ้งเคลมภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ทันทีที่เกิดเหตุผู้เอาประกันควรเข้ารับการรักษาเบื้องต้น และหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องเข้ารับการรักษาทันทีภายใน 12 ชม.
บริษัท จะให้ความคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางมาจาก 2 กรณี
  • กรณีที่กระเป๋าเดินทางสูญหายโดยผู้ขนส่ง และการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม
  • กรณีถูกชิงทรัพย์
ทรัพย์สินและ สิ่งของที่ได้รับความคุ้มครองในการเดินทาง กระเป๋าเดินทาง(กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทางที่มีลักษณะมีล้อลาก) และทรัพย์สินที่อยู่ภายใน แต่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกระเป๋าอื่นๆ ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีระบุในข้อยกเว้น เช่น เงินสด เช็คเดินทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
TQM Logo
TQM Logo

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

facebook
line
youtube
twitter
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 0105540084143

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00019/2546

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา