ประกันภัย Covid-19 และ 3 โรคยอดฮิต

ประกันภัย Covid-19 และ 3 โรคยอดฮิต

ประกันภัย Covid-19 และ 3 โรคยอดฮิต

     ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย คงไม่มีใครอยากป่วย แต่โรคภัยอย่าง โควิด-19 โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ ทางที่ดีรับมือก่อนสายไป ด้วย ประกันภัย Covid-19 และ 3 โรคยอดฮิต คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และ 3 โรคที่พบผู้ป่วยบ่อยในทุกช่วงวัย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม

     โดยประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อีกทั้งยังได้รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไปและภัยก่อการร้าย มีระยะเวลาคุ้มครอง 2 แบบ คือ 6 เดือน และ 1 ปี และแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 6 แผน

ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ตั้งแต่อายุ 6-70 ปี
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
คุ้มครอง

อุบัติเหตุทั่วไปและภัยก่อการร้าย 
เลือกแผนความคุ้มครองได้ในราคาเบาๆ เริ่มเพียง 390.-
เลือกระยะความคุ้มครองได้ตามต้องการ ระหว่าง 6 เดือน และ 1 ปี
ทำประกันภัยง่ายๆ ผ่านออนไลน์

ประกันภัยCovid-19 และ 3โรคยอดฮิต แผน1 คุ้มครอง 6เดือน
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน 10,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 1,000.-/โรค
คุ้มครอง 6 เดือน
ประกันภัยCovid-19 และ 3โรคยอดฮิต แผน2 คุ้มครอง 6เดือน
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน 15,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 1,500.-/โรค
คุ้มครอง 6 เดือน
ประกันภัยCovid-19 และ 3โรคยอดฮิต แผน3 คุ้มครอง 6เดือน
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน 20,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 2,000.-/โรค
คุ้มครอง 6 เดือน
ประกันภัยCovid-19 และ 3โรคยอดฮิต แผน1 คุ้มครอง 1ปี
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน 10,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 1,000.-/โรค
คุ้มครอง 1 ปี
ประกันภัยCovid-19 และ 3โรคยอดฮิต แผน2 คุ้มครอง 1ปี
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน 15,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 1,500.-/โรค
คุ้มครอง 1 ปี
ประกันภัยCovid-19 และ 3โรคยอดฮิต แผน3 คุ้มครอง 1ปี
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน 20,000.-/โรค
เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 2,000.-/โรค
คุ้มครอง 1 ปี
 

รายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันภัย Covid และ 3 โรคยอดฮิต

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน(บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
- ไวรัส COVID-19 10,000 15,000 20,000
- โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B, C ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสัตว์ปีก และไข้หวัดใหญ่ 2009 10,000 15,000 20,000
- โรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ 10,000 15,000 20,000
- โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (ไม่รวมโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสทุกชนิดในผู้ติดเชื้อ HIV) 10,000 15,000 20,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน
- ไวรัส COVID-19 (สูงสุด 10 วัน ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 1,000 1,500 2,000
- โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B, C ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสัตว์ปีก และไข้หวัดใหญ่ 2009 (สูงสุด 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 1,000 1,500 2,000
- โรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (สูงสุด 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 1,000 1,500 2,000
- โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (สูงสุด 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)(ไม่รวมโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสทุกชนิดในผู้ติดเชื้อ HIV) 1,000 1,500 2,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 20,000 20,000 20,000
- จากภัยก่อการร้าย 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร แผน 1 แผน 2 แผน 3
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 600.- 850.- 1,100.-
ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน 390.- 560.- 720.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 6 - 70 ปี
2. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ฉบับ
3. ไม่คุ้มครองสภาพที่มีมาก่อนการทำประกันภัย
4. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
5. ไม่คุ้มครองการตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
6. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์