ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยเริ่ม 180.-

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยเริ่ม 180.-

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยเริ่ม 180.-

เบี้ยเริ่ม 180 บาท
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบิน
ชดเชยค่าตั๋วเครื่องบิน กรณีถูกยกเลิกหรือเลื่อนไฟล์ทบิน

รับประกันภัยโดยบริษัท MSIG ประกันภัย

พิเศษ! รับส่วนลด ห้องพักโรงแรมทั่วไทย สูงสุด 60%

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ สูงสุด 200,000 สูงสุด 300,000 สูงสุด 500,000 สูงสุด 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงสูงสุด) สูงสุด 20,000 สูงสุด 30,000 สูงสุด 50,000 สูงสุด 100,000
ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (จ่ายตามจริงสูงสุด) 10,000 10,000 20,000 30,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (จ่ายตามจริงสูงสุด) 20,000 50,000 100,000 500,000
การส่งศพกลับที่อยู่อาศัย (จ่ายตามจริง) 20,000 50,000 100,000 500,000
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (จ่ายตามจริงสูงสุด) 100,000 300,000 500,000 1,000,000
ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30 วัน (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) - สูงสุด 6,000 สูงสุด 9,000 สูงสุด 12,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางและ/หรืออุปกรณ์เล่นกอล์ฟ (จ่ายคืนตามจริง สูงสุดไม่เกิน) 2,000 / ชิ้น สูงสุด 10,000 2,000 / ชิ้น สูงสุด 10,000 3,000 / ชิ้น สูงสุด 15,000 5,000 / ชิ้น สูงสุด 25,000
ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด - 3,000 3,000 3,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่ายทุกๆ 4 ชั่วโมงที่ล่าช้า สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย) - - - สูงสุด 10,000
ผลประโยชน์สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง (จ่ายคืนตามจริงสูงสุด) - 5,000 10,000 10,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่ายทุกๆ 4 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย) -  สูงสุด 6,000 สูงสุด 12,000 สูงสุด 18,000

เบี้ยประกันเดินทาง

ระยะเวลาคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1-3 วัน 180 200 230 270
4-5 วัน 200 250 290 350
6-7 วัน 230 290 350 450
8-10 วัน 230 290 350 -
11-14 วัน 250 320 500 -
15-21 วัน 280 450 620 -
22-31 วัน 400 625 900 -
 

แผนการเดินทางของฉัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 1-80 ปี
2. รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ