ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก +แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก +แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก!
+ ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เบี้ยราคาเดิม แต่ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า

+ เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 และลูกค้าต่ออายุ

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 449.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 *** 500,000.-
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 150,000.-
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 1,000.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

449.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 799.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 *** 1,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 200,000.-
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 2,000.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

799.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 999.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 *** 2,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 200,000.-
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 2,000.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

999.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มวันคุ้มครอง
8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนสามารถซื้อความคุ้มครองแผน เจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาล ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขายของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีลูกค้าซื้อเกินเงื่อนไขที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิน)
 
หมายเหตุ : หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือ แผนค่ารักษา แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา