ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก!

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก!

เจอจ่ายหนัก!!

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า

ประกันภัยโควิด-19 เพียง 449บาท/ปี
ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 *** 500,000.-
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000.-
เบี้ย 449.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 199บาท/ปี
ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 *** 1,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000.-
เบี้ย 799.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 999บาท/ปี
ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 *** 2,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000.-
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000.-
เบี้ย 999.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มวันคุ้มครอง
8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนสามารถซื้อความคุ้มครองแผน เจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาล ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขายของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีลูกค้าซื้อเกินเงื่อนไขที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิน)
 
หมายเหตุ : หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือ แผนค่ารักษา แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์