ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ!

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ!

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ!

เจอ จ่าย จบ

เมื่อพบเชื้อโควิด-19


ประกันภัยโควิด-19 เพียง 99บาท/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 15,000.-
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 4,000.-
เบี้ย 99.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 199บาท/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 30,000.-
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 5,000.-
เบี้ย 199.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 299บาท/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000.-
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 6,000.-
เบี้ย 299.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 499บาท/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 100,000.-
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 8,000.-
เบี้ย 499.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มวันคุ้มครอง
8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนสามารถซื้อความคุ้มครองแผน เจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาล ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขายของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีลูกค้าซื้อเกินเงื่อนไขที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิน)
 
หมายเหตุ : หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือซื้อ แผนค่ารักษาพยาบาล แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์