ประกันภัยโควิด-19 3 พลัส

ประกันภัยโควิด-19  3 พลัส

ประกันภัยโควิด-19 3 พลัส

  • ตรวจเจอเชื้อจ่าย

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

  • เงินชดเชยรายได้ (สูงสุด 50 วัน)

  • ชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า

ประกันภัยโควิด-19 เพียง 500.-/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000.-
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 500,000.-
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) 1,000.-
เบี้ย 500.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 365.-/ปี
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 50,000.-
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 500,000.-
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) 500.-
เบี้ย 365.-
ประกันภัยโควิด-19 เพียง 1,825.-/ปี
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 250,000.-
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 2,500,000.-
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) 2,500.-
เบี้ย 1,825.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
4. ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางกลับต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
5. มีระยะรอคอย (waiting period 14 วัน) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก