ประกันภัยโควิด-19 ครบจบคุ้ม + แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 ครบจบคุ้ม + แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 ครบจบคุ้ม + แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 ครบ จบ คุ้ม!
+ ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เบี้ยราคาเดิม แต่ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

+ เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าต่ออายุ

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 450.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus (2019-nCoV))* หรือภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 300,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี หรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 30,000.-
ค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)) วันละหรือค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 300
(สูงสุด 30 วัน)
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

450.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 950.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus (2019-nCoV))* หรือภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 700,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี หรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 70,000.-
ค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)) วันละหรือค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 700
(สูงสุด 30 วัน)
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

950.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 1,250.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus (2019-nCoV))* หรือภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี หรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 100,000.-
ค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)) วันละหรือค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,000
(สูงสุด 30 วัน)
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

1250.-

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิด-19

1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
2. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
4. เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
5. สงวนสิทธิ การรับประกัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
6. ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
8. ระยะรอคอย (waiting Period)14วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

    กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FOOD AND DRUG Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม