ประกันโควิด-19 อุ่นใจ

ประกันโควิด-19 อุ่นใจ

ประกันภัยโควิด-19 อุ่นใจ

+ คุ้มครองแพ้วัคซีนโควิด

คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เงินชดเชยรายได้รายวัน

คุ้มครองค่ารักษากรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 900.-/ปี

ความคุ้มครองโควิด-19

ภาวะโคม่า (Coma) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,500,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 70,000.-
เงินชดเชยรายได้รายวัน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 1,000.-

ความคุ้มครองแพ้วัคซีน

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50,000.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

900.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคา 1,200.-/ปี

ความคุ้มครองโควิด-19

ภาวะโคม่า (Coma) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 100,000.-
เงินชดเชยรายได้รายวัน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 2,000.-

ความคุ้มครองแพ้วัคซีน

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50,000.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

1,200.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
2. เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
4. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
5. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับประกันภัยไวรัสโคโรน่า 2019
6. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น
7. ไม่รับประกันภัยอาชีพนักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
8. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19

ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน

แพ้จากการฉีดวัคซีน หมายถึง อาการความผิดปกติของร่างกายทั้งภายในหรือภายนอกร่างกายเมื่อได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและแพทย์ ลงความเห็นว่าการแพ้มาจากการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีควัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก