ประกันภัยโควิด-19 คุ้มที่สุด

ประกันภัยโควิด-19 คุ้มที่สุด

ประกันภัยโควิด-19 คุ้มที่สุด!!

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

  • คุ้มครองการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 260/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000.-
เสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 50,000.-
เบี้ย 260.-
ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 519/ปี
ตรวจเจอเชื้อจ่าย 100,000.-
เสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000.-
เบี้ย 519.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี
2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับ
4. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเชตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสียงต่อ COVID-19
5. รับประกันภัยทุกอาชีพ
6. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
7. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น