ประกันภัยโควิด-19 คุ้ม จัด เต็ม

ประกันภัยโควิด-19 คุ้ม จัด เต็ม

เจอ จ่าย เมื่อพบเชื้อโควิด-19

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

  • การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่าย เบี้่ย 199/ปี
ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก) 50,000.-
เบี้ย 199.-
ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่าย เบี้่ย 399/ปี
ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก) 100,000.-
เบี้ย 399.-

 

คุ้ม จัด เต็ม คุ้มครองค่ารักษา

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

  • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
ประกันภัยโควิด-19 คุ้มจัดเต็ม เบี้ย 249/ปี
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 50,000.-
เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 100,000.-
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000.-
เบี้ย 249.-
ประกันภัยโควิด-19 คุ้มจัดเต็ม เบี้ย 849/ปี
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 100,000.-
เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 1,000,000.-
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000.-
เบี้ย 849.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน
7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
8. การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรก
9. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 
หมายเหตุ
1. หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือ แผนค่ารักษา แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์
2. กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่แล้ว กรมธรรม์ฉบับใหม่นี้จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม