ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แพ้จ่ายจริง

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แพ้จ่ายจริง

ไม่ว่าจะแผน ค่ารักษา หรือ แพ้จ่ายจริง ก็หมดห่วง

คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 แพ้จ่ายจริง สูงสุด 3,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 5,000 บาท
รับสูงสุด 500,000 บาท กรณีโคม่า และ/หรือ สมองตาย
เริ่มต้นเพียง 99 บาท/ปี
มีประกันให้เลือก 2 แผน

รับประกันภัยโดย เมืองไทยประกันภัย

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ย 99.-
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5,000.-
ผลประโยชน์ภาวะโคม่ากรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250,000.-
เบี้ย

99.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ย 199.-
ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แพ้ จ่าย จริง) 3,000.-
ผลประโยชน์ภาวะโคม่ากรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 500,000.-
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี) 500.-
เบี้ย

199.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยผู้มีอายุแรกเกิด ถึง 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ ปีเกิด)
2. รับประกันภัยทุกอาชีพ
3. สามารถซื้อแผนประกันภัยได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น
4. รับประกันภัยผู้ที่มีสัญชาติไทย ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
5. จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
6. ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

• การประกันภัยตามความคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
• คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
• กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกนั้น บริษัทฯ จะให้คุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเข็มต่อไปเท่านั้น