รวมประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

รวมประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

รวมประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

อย่าปล่อยให้ไข้หวัดใหญ่และโรคร้ายจากยุงจัดการคุณและคนที่รัก ป้องกันชีวิตไว้ ก่อนสายเกินไปด้วย "ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง คุ้มครองสูงสุด 140,000 บาท"

     สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 พฤษภาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 100,297 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ 0 - 4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และอายุ 10 - 14 ปี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ พะเยา เชียงใหม่ หนองคาย ระยอง และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

     สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 10,938 ราย เสียชีวิต 9 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ 5-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และอายุแรกเกิด-4 ปี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง อ่างทอง และนครราชสีมา ตามลำดับ