ประกันสุขภาพ Health On Top

ประกันสุขภาพ Health On Top

ประกันสุขภาพ Health On Top

สวัสดิการไม่พอจ่าย ให้เราดูแล

✓ คุ้มครองโควิด-19 ทุกสายพันธุ์
✓ คุ้มครองทั้งกรณี บาดเจ็บ และ เจ็บป่วย สูงสุด 500,000.-/ปี
✓ คุ้มครองทั้ง
ผู้ป่วยใน (ipd) และ ผู้ป่วยนอก (opd)
✓ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนวงเงินแต่ละครั้ง
✓ คุ้มครองอายุ 21 - 55 ปี (ต่ออายุได้ถึง 60 ปี)
✓ มีค่าความรับผิดส่วนแรก ทำให้เบี้ยถูกกว่า ประกันสุขภาพทั่วไป
ลดหย่อนภาษีได้


เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ Health on Top

ค่าความรับผิดส่วนแรก สำหรับผู้ป่วยใน  คืออะไร

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลก่อน หรืออธิบายให้เข้าใจมากขึ้น คือ เมื่อเราซื้อประกันสุขภาพ Health on Top แล้ว เกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เราที่เป็นผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง หรือนำไปเบิกกับสวัสดิการ หรือเบิกกับประกันสุขภาพเดิมที่มีส่วนหนึ่ง หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นให้กับเราหรือผู้เอาประกันภัยนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ทำประกันสุขภาพ Health on Top แผน 1 ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อครั้ง 50,000 บาท และค่าความรับผิดส่วนแรกระบุไว้ 5,000 บาท วันดีคืนดี นาย ก. ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องนอนโรงพยาบาล ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 40,000 บาท และเมื่อหายดีแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ นาย ก. จะต้องจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรกก่อน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (หรือหากนาย ก. มีสวัสดิการค่ารักษาจากบริษัทที่ทำงานอยู่แล้วก็สามารถนำค่ารักษาจำนวน 5,000 บาทแรกนี้ไปเบิกกับสวัสดิการที่มีอยู่ได้) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 35,000 บาท ให้นำหลักฐานมาเบิกกับทางบริษัทประกัน

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรกดียังไง

1. เบี้ยถูกกว่าประกันสุขภาพทั่วไป
2. ใช้คู่ได้กับประกันกลุ่มหรือส่วนตัว
3. ลดหย่อนภาษีได้
 

ตารางความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ Health on Top

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 500,000 300,000 500,000
1. จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผู้ป่วยใน ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 50,000 30,000 50,000
   ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่าบริการรถพยาบาล ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามจริง ตามจริง ตามจริง
   ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก 5,000 5,000 5,000
   ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมในความรับผิดส่วนแรก Deductible ในหมวดข้อตกลงคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน 5,000 3,000 5,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) - 1,000 ต่อครั้ง 1,000 ต่อครั้ง

เบี้ยประกันภัยรายปี

(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3
21 - 30 3,730 6,020 7,230
31 - 40 4,240 6,430 7,750
41 - 55 5,060 6,940 8,560
56 - 60 สำหรับต่ออายุ 6,540 7,890 10,040

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. สำหรับผู้ทำประกันภัยอายุระหว่าง 21 - 55 ปี ที่มีสัญชาติไทย
2. ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
3. ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกัน
4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
5. ระยะเวลารอคอย 30 วันสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป และ ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ