แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันสุขภาพ Health Top Up

ประกันสุขภาพ Health Top Up

สวัสดิการไม่พอจ่าย ให้เราดูแล

1รับอายุ 21 - 55 ปี
2คุ้มครองโควิด -19 ทุกสายพันธุ์
3คุ้มครองทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย
4คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
4มีค่าความรับผิดส่วนแรก ทำให้เบี้ยถูกกว่า ประกันสุขภาพทั่วไป
5บริการ Nursing at Home ดูแลถึงบ้าน เพิ่มเติม
5ลดหย่อนภาษีได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ Health Top Up

ค่าความรับผิดส่วนแรก สำหรับผู้ป่วยใน  คืออะไร

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลก่อน หรืออธิบายให้เข้าใจมากขึ้น คือ เมื่อเราซื้อประกันสุขภาพ Health Top Up แล้ว เกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เราที่เป็นผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง หรือนำไปเบิกกับสวัสดิการ หรือเบิกกับประกันสุขภาพเดิมที่มีส่วนหนึ่ง หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นให้กับเราหรือผู้เอาประกันภัยนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ทำประกันสุขภาพ Health Top Up แผน 1 ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อครั้ง 50,000 บาท และค่าความรับผิดส่วนแรกระบุไว้ 5,000 บาท วันดีคืนดี นาย ก. ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องนอนโรงพยาบาล ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 40,000 บาท และเมื่อหายดีแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ นาย ก. จะต้องจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรกก่อน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (หรือหากนาย ก. มีสวัสดิการค่ารักษาจากบริษัทที่ทำงานอยู่แล้วก็สามารถนำค่ารักษาจำนวน 5,000 บาทแรกนี้ไปเบิกกับสวัสดิการที่มีอยู่ได้) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 35,000 บาท ให้นำหลักฐานมาเบิกกับทางบริษัทประกัน

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรกดียังไง

1. เบี้ยถูกกว่าประกันสุขภาพทั่วไป
2. ใช้คู่ได้กับประกันกลุ่มหรือส่วนตัว
3. ลดหย่อนภาษีได้
 

ตารางความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ Health Top Up

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 300,000 500,000
1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
สูงสุด 50,000 ต่อการรักษาแต่ละครั้ง สูงสุด 30,000 ต่อการรักษาแต่ละครั้ง สูงสุด 50,000 ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวนจ่ายตามจริง ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยในสูงสุดไม่เกิน จ่ายตามจริงต่อวัน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1)สำหรับกลับบ้าน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน(Day Surgery) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
     6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000 ต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000 ต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000 ต่อครั้ง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ความคุ้มครอง เพิ่มเติม
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)(สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์) ไม่คุ้มครอง 1,000 ต่อครั้ง 1,000 ต่อครั้ง
การมีส่วนร่วมจ่าย
ความรับผิดส่วนแรก 5,000 3,000 5,000

เบี้ยประกันภัยรายปี

(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3
21 - 30 3,730 6,020 7,230
31 - 40 4,240 6,430 7,750
41 - 55 5,060 6,940 8,560
56 - 60 สำหรับต่ออายุ 6,540 7,890 10,040

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. สำหรับผู้ทำประกันภัยอายุระหว่าง 21 - 55 ปี ที่มีสัญชาติไทย
2. ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
3. ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกัน
4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
5. ระยะเวลารอคอย 30 วันสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป และ ระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

รับประกันภัยโดย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


สิทธิพิเศษสำหรับคุณ


 
    รับฟรี!! บริการ *Nursing at Home เมื่อซื้อ 5ประกันสุขภาพ เบา เบา 5ประกันชดเชยรายได้ 5ประกันสุขภาพ Health Top Up หรือ 5ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ ปลอดภัย มั่นใจ ถ้าได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ด้วยบริการ Nursing at Home โดยมีบุคลากร ทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่มาดูแลท่านถึงบ้าน หลังออกจากการพักรักษาตัวจากโรงพยาบาล
 
อันเนื่องมาจาก
  1. ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง หรือ
  2. ต้องเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) หรือ
  3. ต้องเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล* หรือ
  4. มีความจําเป็นต้องทําการล้างแผลทุกวัน แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไดๆด้วยตนเอง หรือมี  สภาพร่างกายที่เจ็บปวยจนไม่สามารถเดินทางมารับการล้างแผลในโรงพยาบาลได้ หรือ
  5. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รวมถึงโรคมะเร็งและโรคไต  ท่านสามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การดูแลสุขภาพต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้

การบริการ จำนวนบริการ
การบริการพยาบาลวิชาชีพ ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
การบริการกายภาพบำบัด ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
การบริการผู้ดูแลผู้ป่วย ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม