ประกันสุขภาพ Health On Top

ประกันสุขภาพ Health On Top

ประกันสุขภาพ Health On Top

หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ด้วยประกันสุขภาพ Health on Top

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

ผ่อน 0%

ซื้อเพิ่มจากสวัสดิการบริษัท เพียง 3,000 กว่าบาท คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องเบิกจากกรมธรรม์อื่นก่อน ในเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 300,000 500,000
1. ความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคหรือต่อการรักษาแต่ละครั้ง 50,000 30,000 50,000
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป ในการรักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษกรณีไม่ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่ารถพยาบาล
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอก 5,000 5,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก - 1,000 1,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน2 แผน 3
21 - 30 3,730 6,020 7,230
31 - 40 4,240 6,430 7,750
41 - 50 5,060 6,940 8,560
51 - 60 6,540 7,890 10,040

 

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีสิทธิขอทำประกัน

     ต้องเป็นผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากสถานประกอบการที่ตนเองได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน เอกชนหรือของภาครัฐ

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. อายุรับประกันภัย 21 - 60 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีประกันสุขภาพกลุ่มของบริษัท หรือ ประกันภัยสุขภาพ ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่ ณ ปัจจุบัน
4. การรับประกันภัย : ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
5. ไม่คุ้มครองสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย : ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
6. ระยะเวลารอคอย : กรณีอุบัติเหตุคุ้มครองทันที : กรณีเจ็บป่วย 30 นับจากวันที่ทำประกันภัย : ระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ท่านทำประกันภัย สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรคได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็ง ทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อลม ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดินอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่