ประกันรถยนต์ Motor Day and Night

ประกันรถยนต์ Motor Day and Night

ประกันรถยนต์ Motor Day and Night

 

ประกันชั้น 1 Motor Day and Night

ขับกลางวัน คุ้มครองกลางวัน
ขับกลางคืน คุ้มครองกลางคืน

แผนขับขี่ช่วงกลางวัน

เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ใน เวลากลางวัน เป็นส่วนใหญ่
✓ ไม่มีค่าเสียส่วนแรกในเวลากลางวัน

แผนขับขี่ช่วงกลางคืน

เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ใน เวลากลางคืน เป็นส่วนใหญ่
✓ ไม่มีค่าเสียส่วนแรกในเวลากลางคืน

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

✓ คุ้มครองรถชนรถ รถชนแบบไม่มีคู่กรณี รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
✓ ผ่อน 0%
✓ ค่าเสียหายส่วนแรกเฉพาะช่วงเวลา
  • ขับขี่ช่วงกลางวัน : มีค่าเสียหายส่วนแรกระหว่างเวลา 22.00 น. - 7.00 น.
  • ขับขี่ช่วงกลางคืน : มีค่าเสียหายส่วนแรกระหว่างเวลา 10.00 น. - 19.00 น.
✓ ซ่อมอู่ประกันในเครือแอกซ่าเท่านั้น
ฟรี! แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส
ฟรี! คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง*
พิเศษ รับประกันงานบริการสารวจอุบัติเหตุภายใน 30 นาที**, หากไปไม่ทันภายในเวลาที่กาหนด รับฟรี! บัตรกานัล
  • แผนขับขี่ช่วงกลางวัน : 200 บาท
  • แผนขับขี่ช่วงกลางคืน : 400 บาท
✓ รับประกัน 100% สำหรับยางรถยนต์***, แบตเตอรี่, สารหล่อลื่น, วิทยุและเครื่องเสียง

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. (รหัส 110 = 645.21 บาท, รหัส 210 = 1,182.35 บาท, รหัส 320 = 967.28 บาท).
2. ต้องตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย
3. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
4. ไม่รับทาประกันภัยรถที่ทาการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถนาเข้าอิสระ รถโหลดเตี้ย ยกสูง หรือรถที่ต่อเติมเพื่อการอื่น ๆ เช่น ตู้แห้ง ตู้เย็น โครงเหล็ก หลังคา เป็นต้น
5. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ากว่า 80% และไม่เกิน 90% ของราคาตลาด อ้างอิงตาม Redbook หรือ AXA Connect
6. ทุนประกันภัยต้องอยู่ในช่วงทุนที่ระบุในตารางข้างต้น
7. ต้องระบุผู้ขับขี่ไม่เกิน 2 คน โดยช่วงอายุระหว่าง 25 – 60 ปี
8. อายุรถยนต์ที่รับทาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
9. ซ่อมอู่ประกันในเครือแอกซ่าเท่านั้น
10. ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆเพิ่มเติม และไม่สามารถให้ส่วนลดกล้อง CCTV
11. สาหรับงานใหม่ของแอกซ่าเท่านั้น
12. เบี้ยรวมภาษีอากรที่ลูกค้าชาระอาจมีความแตกต่างจากเบี้ยในตารางไม่เกิน 1 บาท
13. แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงเบี้ยประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.