รับสิทธิพิเศษ ประกัน Covid-19

รับสิทธิพิเศษ ประกัน Covid-19

รับสิทธิพิเศษ ประกัน Covid-19

รับสิทธิ์! ประกันโควิด-19
(คุ้มครอง 30 วัน)
เมื่อซื้อประกันภัยใน "ปักหมุดไว้ เที่ยวไปด้วยกัน"

รายละเอียดความคุ้มครองประกันโควิด-19

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
- ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สูงสุด 14 วัน) 1,000 บาท
- ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) 10,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 เดือน
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1. ผู้ได้รับความคุ้มครอง คือ ผู้เอาประกันภัย ที่ได้ตกลงซื้อประกันในโครงการปักหมุด โดยมีระหว่าง 1-99 ปี
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. ทุกๆ การซื้อประกันประกันภัยที่ร่วมโครงการ 1 รายการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยจะมีข้อความยืนยันการได้รับความคุ้มครอง
4. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันคุ้มครอง ตามประเภทประกันที่ได้ทำไว้ โดยท่านจะได้รับข้อความ หรือ SMS ยืนยัน ความคุมคุ้มครอง (สำหรับกรณีที่ได้รับมากว่า 1 สิทธิ์ การนับระยะเวลารอคอยจะยึดตามวันคุ้มครองของประเภทประกันหลักที่ท่านได้ทำการซื้อ)
5. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
6. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
7. ***ภาวะโคม่า หมายถึง การไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง และต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ และได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทำให้ไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก