ประกันเจ้าตัวน้อยแสนรัก

ประกันเจ้าตัวน้อยแสนรัก

ประกันเจ้าตัวน้อยแสนรัก

ประกันสัตว์เลี้ยง

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน

 • เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)
 • ค่าฝังไมโครชิพ (เฉพาะแผนที่ฝังไมโครชิพ)
แบบฝังไมโครชิพ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 2,600 บาท
เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 20,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย สูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง รับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง 10,000 บาท ต่อครั้ง
แบบไม่ฝังไมโครชิพ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 2,800 บาท
เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 20,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย สูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง รับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง 10,000 บาท ต่อครั้ง

*สัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยต้องเป็นหมาหรือแมวเท่านั้น

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รายละเอียดความคุ้มครองแบบที่ 1
รับประกันแบบมีไมโครชิพ

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
10,000 10,000 10,000 10,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
ค่าฝังไมโครชิพ (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี) *คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน ก่อนทำประกันภัย 250 250 250 250
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 6,500฿ 4,600฿ 3,800฿ 2,600฿

 

รายละเอียดความคุ้มครองแบบที่ 1
รับประกันแบบไม่มีไมโครชิพ

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
10,000 10,000 10,000 10,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
ค่าฝังไมโครชิพ (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี) ไม่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 7,200฿ 5,100฿ 4,300฿ 2,800฿

เงื่อนไขการรับประกันภัยสัตว์เลี้ยง :

 1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 6. กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้วไม่เกินกว่า 30 วัน