ประกันภัย Sport Extreme (Surf Skate)

ประกันภัย Sport Extreme (Surf Skate)

ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต

TQM SAFE BEFORE SURF เจ็บมา พังมา TQM ดูแลให้

คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬาอันตราย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองอุปกรณ์ Skateboard / Surf Skate สูงสุุด 10,000 บาท
คุ้มครองค่าเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินบุคคลอื่น
เบี้ยเริ่มเพียง 499 บาท/ปี
มี 4 แผนประกันให้เลือก

รับประกันภัยโดย สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต เบี้ย 499/ปี
ความคุ้มครอง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการแข่งขันกีฬาอันตราย ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 7,000.-
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  

- จากการแข่งกีฬาอันตราย

10,000.-

- จากอุบัติเหตุทั่วไป

1,000.-

- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

1,000.-

- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000.-
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายสินเชิงของอุปกณ์กีฬา (Skateboard / Surf Skate ) จากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงไม่เกินทุนประกันที่กำหนด) 5,000.-
เบี้ย

499.-

ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต เบี้ย 799/ปี
ความคุ้มครอง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการแข่งขันกีฬาอันตราย ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000.-
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  

- จากการแข่งกีฬาอันตราย

10,000.-

- จากอุบัติเหตุทั่วไป

1,000.-

- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

1,000.-

- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000.-
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายสินเชิงของอุปกณ์กีฬา (Skateboard / Surf Skate ) จากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงไม่เกินทุนประกันที่กำหนด) 10,000.-
เบี้ย

799.-

ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต เบี้ย 999/ปี
ความคุ้มครอง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการแข่งขันกีฬาอันตราย ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 15,000.-
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  

- จากการแข่งกีฬาอันตราย

10,000.-

- จากอุบัติเหตุทั่วไป

1,000.-

- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

1,000.-

- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000.-
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายสินเชิงของอุปกณ์กีฬา (Skateboard / Surf Skate ) จากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงไม่เกินทุนประกันที่กำหนด) 10,000.-
คุ้มครองความรับผิดต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก 50,000.-
เบี้ย

999.-

ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต เบี้ย 1,799/ปี
ความคุ้มครอง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการแข่งขันกีฬาอันตราย ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 25,000.-
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  

- จากการแข่งกีฬาอันตราย

10,000.-

- จากอุบัติเหตุทั่วไป

1,000.-

- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

1,000.-

- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000.-
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายสินเชิงของอุปกณ์กีฬา (Skateboard / Surf Skate ) จากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงไม่เกินทุนประกันที่กำหนด) 10,000.-
คุ้มครองความรับผิดต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก 100,000.-
เบี้ย

1,799.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการ
2. รับเฉพาะสัญชาติไทย
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 10 - 60 ปี
4. ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
5. จำกัดการซื้อ 1 กธ. ต่อท่าน